OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Denna sida behandlar de avdrag som kan göras i energiskattedeklarationen av den som är skattskyldig för el.

Avdragsbestämmelser

Bestämmelser om avdrag för energiskatt på el finns i 11 kap. 9 § LSE. I de kommande avsnitten redogörs närmare för de olika avdrag som den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra.

Förbrukning i tåg m.m.

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med en sådan förbrukning (11 kap. 9 § första stycket 1 LSE).

Förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som i huvudsak förbrukats eller sålts för förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer (11 kap. 9 § första stycket 2 LSE).

Förbrukning vid framställning av vissa bränslen

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE (11 kap. 9 § 3 LSE). De produkter som avses är energiprodukter och andra produkter (bränslen) för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren.

Förbrukning vid överföring av el

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av el på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (11 kap. 9 § första stycket 4 LSE).

Förbrukning i metallurgiska och mineralogiska processer

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats eller sålts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 2 LSE (11 kap. 9 § första stycket 5 LSE).

Förbrukning av den som deltar i ett program för energieffektivisering

Den som är skattskyldig för energiskatt på el och deltar i ett program för energieffektivisering enligt 3 § PFE får göra avdrag för skatt på el som förbrukats i den egna industriella tillverkningsprocessen i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 LSE (11 kap. 9 § första stycket 6 LSE).

Motsvarande avdrag får göras för el som tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande enligt 11 kap. 11 a § LSE (11 kap. 9 § första stycket 7 LSE).

Observera att PFE upphörde att gälla vid utgången av 2012. Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Den upphävda lagen gäller för de företag som har godkänts att delta före utgången av 2012. De flesta deltagare avslutar programmet den 30 juni 2014 och de sist anmälda företagen är klara 2017.

Förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldige i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 1-7 LSE. Avdrag får bara göras om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 9 § första stycket 8 LSE).

Avdrag medges med skillnaden mellan den vid skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 11 kap. 3 § LSE och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el. Avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 9 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Förbrukning i en datorhall

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige. Avdrag får bara göras om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 9 § första stycket 9 LSE).

Avdrag medges med skillnaden mellan den vid skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 11 kap. 3 § LSE och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el. Avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 9 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Förbrukning av hushåll eller företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får enligt 11 kap. 9 § första stycket 10 LSE göra avdrag för skatt på el som förbrukats i kommuner som avses i 11 kap. 4 § LSE av någon annan än ett företag utan rätt till statligt stöd. Avdrag får bara göras om elen förbrukats för ett annat ändamål än

 • i industriell verksamhet
 • i en datorhall
 • i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet
 • i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, eller
 • som landström.

Avdrag medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme el. Avdrag får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare samt uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare. Kravet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Avdrag får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 1-9 LSE (11 kap. 9 § andra stycket).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Avdragsrätten gäller inte enbart för förbrukning av el som den skattskyldige själv förbrukat utan även för annans förbrukning av el som den skattskyldiges skattskyldighet inträtt för (jfr prop. 2016/17:1 s. 451).

Stöd enligt 11 kap. 9 § första stycket 10 LSE förmedlas genom att den skattskyldige yrkar avdrag för skatt på egen eller annans elförbrukning. Stödmottagarna kan i dessa fall få stöd förmedlad via fler än en skattskyldig utan de andra skattskyldiges vetskap. Gränsen för uppgiftslämnande får här bedömas utifrån det stöd som den skattskyldige förmedlar till stödmottagaren oaktat eventuella andra stöd inom stödordningen som förmedlats av annan skattskyldig (jfr prop. 2016/17:1 s. 452).

Nytt: 2017-06-22

El framställd från förnybara källor

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el om

 • denne framställt elen från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och
 • elen inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (11 kap. 10 § första stycket LSE, SFS 2017:408).

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017. Avdrag kan alltså göras för skatt på el som framställts den 1 juli 2017 eller senare.

I avdragsbestämmelsen används vissa begrepp som även finns i bestämmelsen om undantag från skatteplikt i 11 kap. 2 § första stycket 1 LSE. Dessa begrepp har samma betydelse som där (jfr prop. 2016/17:141 s. 29).

I likhet med vad som generellt gäller för återbetalning av skatt på el och för avdrag för skatt på el är en förutsättning för nedsättning att den berörda elen är skattepliktig, dvs. avdragsrätten gäller inte för el som redan är undantagen från skatteplikt. En ytterligare förutsättning är att skattskyldighet inträtt för elen, dvs. avdragsrätten gäller inte för el som varken tagits i anspråk för annat ändamål än försäljning eller levererats till någon som inte är skattskyldig (jfr prop. 2016/17:141 s. 30).

Skattenedsättningen omfattar både el som förbrukas av den som framställt elen och av annan som denne levererar el till utan att elen överförts till det koncessionspliktiga elnätet (jfr prop. 2016/17:141 s. 27).

El från förnybara källor

En definition på vad som avses med el framställd från förnybara källor införs den 1 juli 2017 (1 kap. 18 § LSE).

Med el framställd från förnybara källor avses el som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,
 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,
 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller
 • bränsleceller.

Begreppet ”biomassa” har samma innebörd som i 1 kap. 9 § LSE.

För det fall att det i anläggningen framställs såväl el från förnybara källor i enlighet med definitionen som annan el omfattas endast den andel av elproduktionen som härrör från förnybara källor av nedsättningen (jfr prop. 2016/17:141 s. 33).

El från vind, vågor, sol eller annan energikälla utan generator

Vad som anges i 11 kap. 10 § första stycket 1 LSE om installerad generatoreffekt ska för el som framställts från

 • vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt
 • sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt
 • annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt (11 kap. 10 § andra stycket LSE).

El från olika energikällor ska läggas samman

När el framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i 11 kap. 10 § första stycket 1 LSE, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 (11 kap. 10 § tredje tycket LSE).

Beräkning av avdraget

Hur avdraget ska beräknas regleras i 11 kap. 10 § fjärde stycket LSE.

Avdrag medges med skillnaden mellan den vid skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 11 kap. 3 § LSE och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el.

Avdrag får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

Detta innebär exempelvis att i det fall avdragsrätt finns enligt 11 kap. 9 § LSE för att uppnå den lägre norrlandsskattenivån så kan avdrag enligt av 11 kap. 10 § LSE endast medges för skillnaden mellan skattenivån med beaktande av avdragsrätten och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme (jfr prop. 2016/17:141 s. 43).

I det fall förbrukningen på internnätet av den berörda elen sker såväl hos den skattskyldige som hos annan bör den förnybara elen, i den mån det är tekniskt möjligt, i första hand anses förbrukad hos den skattskyldige. Om den berörda elen, efter nämnda fördelning, dessutom förbrukas för flera ändamål bör elen i första hand anses förbrukad för det högst beskattade ändamålet (jfr prop. 2016/17:141 s. 33).

Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter eller vara föremål för betalningskrav

Avdrag får endast medges om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 10 § tredje stycket LSE).

Om den skattskyldiges avdrag även avser annans elförbrukning måste den skattskyldige försäkra sig om att elförbrukaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (jfr prop. 2016/17:141 s. 31).

Uppgifter om stödmottagare

För avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 15 000 euro under kalenderåret gäller att avdrag får medges endast om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare och avdragets fördelning på stödmottagare (11 kap. 10 § tredje stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 15 000 euro under 2017 motsvarar 143 895 kronor.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]
 • Proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el [1] [2] [3] [4]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt