OBS: Detta är utgåva 2018.8. Sidan är avslutad 2023.

Särreglering vid inköp eller hyra för vissa ändamål

Det finns särskilda bestämmelser för uttag när en företagare själv använder eller låter någon annan använda en personbil eller motorcykel för privat ändamål. Bestämmelserna är tillämpliga om inköpet av fordonet har skett för något av nedanstående ändamål:

  • Återförsäljning av personbilar och motorcyklar
  • Uthyrning av personbilar och motorcyklar
  • Persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211)
  • Transporter av avlidna (begravningsbyråer)
  • Körkortsutbildning i trafikskolor.

Bestämmelserna är tillämpliga även vid hyra av fordon för ovanstående ändamål utom för återförsäljning.

Uttag förutsätter avdragsrätt

Bestämmelserna gäller bara personbilar och motorcyklar som köpts in eller hyrts för de ovan uppräknade ändamålen, eftersom en förutsättning för uttaget är att den beskattningsbara personen ska ha haft avdrags- eller återbetalningsrätt för den ingående skatten vid inköpet, tillverkningen eller förhyrningen av fordonet. När en personbil eller motorcykel hyrs för verksamheten, krävs dessutom att företaget har avdrags- eller återbetalningsrätt för hela den ingående skatten på leasingkostnaden (2 kap. 5 § första stycket 3 ML).

Ett exempel på uttag vid användning av personbilar är när ett bilhandelsföretag låter sina anställda privat använda bilar som köpts in för återförsäljning.

Det har ingen betydelse för uttagsbeskattningen om bilen är en omsättningstillgång eller anläggningstillgång.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 26.1 a i mervärdesskattedirektivet.

Ingen uttagsbeskattning om schablonregeln tillämpas vid hyra eller leasing

Den privata användningen uttagsbeskattas inte i de fall schablonregeln i 8 kap. 16 § första stycket 2 ML ger rätt till avdrag med 50 procent av den ingående skatten på hyran eller leasingavgiften. Ett exempel på en sådan situation är när ett företag låter sina anställda privat använda en personbil som har hyrts in för godstransporter. Läs om schablonregeln under Leasing och hyra av personbil eller motorcykel.

MC i taxiverksamhet

Privat användning av en motorcykel i taxiverksamhet räknas inte som uttag, eftersom en sådan motorcykel omfattas av avdragsförbudet i 8 kap. 15 § ML och avdragsbegränsningen i 8 kap. 16 § ML. Läs mer om avdragsförbudet för motorcyklar.

Mer än ringa värde

En förutsättning för uttagsbeskattningen är att värdet av att använda personbilen eller motorcykeln är mer än ringa (2 kap. 5 § andra stycket ML).

För privat användning av personbil bör samma gränsvärde gälla som för vad som anses vara ringa omfattning vid beskattning av bilförmån vid inkomstbeskattningen. Där gäller att bilförmån beskattas om bilen har använts vid fler än tio tillfällen eller körts en sammanlagd körsträcka på mer än 100 mil per år.

Rättsfall: Betalning för privat bruk

Skatterättsnämnden har ansett att ett bolag skulle uttagsbeskattas när personalen, mot ett nettolöneavdrag på 1 kr i månaden, i mer än ringa omfattning använde bolagets bilar för privat bruk (SRN 2007-01-19). Skatteverket överklagade förhandsbeskedet för fastställelse. Sedan Skatterättsnämnden meddelat beslutet har reglerna om omvärdering av beskattningsunderlaget införts i ML. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet (RÅ 2008 not. 21).

Enligt Skatteverket är det den privata användningen som sådan av tillgången som är grunden för uttaget. Förmånen när anställda använder företagets personbilar för privat bruk ska därför uttagsbeskattas oavsett om de anställda betalar arbetsgivaren eller inte. En sådan betalning reducerar emellertid beskattningsunderlaget (Skatteverkets ställningstagande om mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag). Liksom i övriga uttagssituationer är bestämmelserna om omvärdering av beskattningsunderlaget inte tillämpliga här.

Drivmedelsförmån beskattas inte

Skatteverket anser att en drivmedelsförmån vid inkomstbeskattningen p.g.a. privat körning med en bil som hör till arbetsgivarens verksamhet inte medför någon uttagsbeskattning enligt ML. Detsamma gäller när verksamheten bedrivs av en enskild näringsidkare. Att drivmedelsförmånen inte ska beskattas beror på den generella avdragsrätten för driftkostnader i 8 kap. 16 § ML som innebär att all ingående skatt kan dras av trots att bilen använts både i verksamhet som medför skattskylighet och privat.

Allmänna uttagsbestämmelser i andra fall

Det finns inga särskilda bestämmelser om vad som räknas som uttag när en personbil eller motorcykel tas ut ur en verksamhet. Då gäller samma regler som i övrigt för uttag av varor.

Om ett företag vars verksamhet består av bilhandel, biluthyrning, persontransporter i taxiverksamhet, transporter av avlidna eller körkortsutbildning utan ersättning utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för annat ändamål än den egna verksamheten gäller samma uttagsregler som vid tillhandahållande av tjänster i annan verksamhet, se Tillhandahållande av tjänster (2 kap. 5 § första stycket 1 ML).

Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om uttag för fordon som inte är personbilar eller motorcyklar i mervärdesskattehänseende, t.ex. lastbilar och bussar. Om ett sådant fordon används privat eller för annat rörelsefrämmande ändamål gäller därmed samma uttagsregler som vid användning av andra varor.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 not. 21 [1]
  • SRN 2007-01-19 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll. [1]