OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när fri parkering och garageplats samt ersättning för parkeringsböter är skattepliktigt eller skattefritt.

Parkering

Fritt garage eller fri parkeringsplats för förmånsbil vid arbetsplatsen beskattas inte, om inte arbetsplatsen samtidigt är arbetstagarens bostad.

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil är i princip en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, d.v.s. priset för en jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. Med jämförbar menas att parkeringen ska vara likvärdig. En parkering i ett varmgarage kan exempelvis inte anses jämförbar med en parkeringsplats utomhus. En parkeringsplats utrustad med motorvärmare anses ha ett högre marknadsvärde än en parkeringsplats utan tillgång till motorvärmare.

Under förutsättning att bilen används i tjänsten i betydande omfattning kan dock fri parkering vid arbetsplatsen vara helt eller delvis skattefri. Vägledning kan hämtas från reglerna om bilavdrag vid resor mellan bostad och arbetsplats när kravet om tidsvinst inte är uppfyllt, men den anställde gör omfattande tjänsteresor (12 kap. 27 § IL).

Tillämpas dessa regler på förmånen av fri parkeringsplats vid arbetsplatsen blir förmånen helt skattefri om den anställde använt den egna bilen i tjänsten minst 300 mil och mer än 160 dagar för år räknat. För anställd, som kör färre dagar än 160 men minst 60 på ett år och använt bilen i tjänsten minst 300 mil, skulle förmånen av fri parkering kunna beräknas till ett värde som motsvarar det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

Garageplats

Om arbetsgivaren inte har behov av garage eller uppställningsplats uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde om arbetsgivaren hyr garage- eller uppställningsplats vid den anställdes bostad, som exempel direkt av ägaren av hyresfastigheten (beträffande hyresrätt) eller bostadsrättsföreningen (beträffande bostadsrätt) och garaget eller uppställningsplatsen inte ingår i hyran för den anställdes bostad. Detta gäller även för den som har bilförmån.

Om arbetsgivare hyr garage- eller biluppställningsplats som ingår i eller tillhör den anställdes privatbostad gäller särskilda regler. Ersättningen är intäkt av kapital om arbetsgivaren har behov av det hyrda utrymmet och hyran är marknadsmässig. Till den del dessa förutsättningar inte är uppfyllda är ersättningen intäkt av tjänst.

Parkeringsböter i tjänsten

Enligt 9 kap. 9 § IL får böter och offentligrättsliga sanktioner inte dras av. Med parkeringsböter avses i detta sammanhang dels avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter, dels avgifter enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Avdragsförbudet innebär att den anställde inte har rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen om han själv betalar avgiften. Parkeringsböter innebär en personlig sanktion mot föraren av fordonet.

Om en anställd har förmånsbil, kan arbetsgivaren i egenskap av ägare till fordonet ytterst bli betalningsansvarig för avgiften. Denna omständighet innebär inte att denna utgör en kostnad för fordonet som ingår i bilförmånsvärdet.

Om arbetsgivaren betalar parkeringsböter för en anställd betraktas detta som en ersättning för en personlig utgift för den anställde och behandlas som lön. Detta gäller oavsett om parkeringsförseelsen uppkommit vid tjänsteresa eller privat.

Undantag från beskattning vid parkeringsförseelse kan bli aktuellt för t.ex. vård- och räddningspersonal vid akut utryckning.

Referenser på sidan

Lagar & Förordningar

  • Lag (1976:206) om felparkeringsavgifter [1]
  • Lag 1984:318 om kontrollavgift vid olovlig parkering [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]