OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när en förmån från arbetsgivare av hälso- och sjukvård är skattefri eller skattepliktig.

Förmån av hälso- och sjukvård är skattepliktig – men det finns undantag

Nytt: 2018-06-21

Från den 1 juli 2018 upphör reglerna om skattefrihet för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad. Det gäller även vård och läkemedel utomlands (prop. 2017/18:131). Följande förmåner är undantagna från skatteplikt från den 1 juli (11 kap. 18 § IL):

 • vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
 • läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
 • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
 • vaccinationer som beror på tjänsten
 • tandbehandlingar som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för försvarsmaktens submarina och flygande personal och för andra med i huvudsak likartade arbetsförhållanden.

Tidigare:

Följande förmåner är undantagna från skatteplikt:

 • hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad
 • hälso- och sjukvård utomlands och läkemedel vid vård utomlands
 • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
 • vaccination som beror på tjänsten
 • tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för försvarsmaktens submarina och flygande personal och för andra med i huvudsak likartade arbetsförhållanden (11 kap. 18 § IL).

Definitioner på hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel

Vad som menas med hälso- och sjukvård framgår av hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Med hälso- och sjukvård avses i HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Av tandvårdslagen framgår vad som avses med begreppet tandvård. Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen.

Begreppet hälso- och sjukvård är enligt förarbetena till HSL (prop. 1981/82:97 s. 44) begränsat till att omfatta sådana vårdbehov som bedöms kräva insatser av medicinskt utbildad personal eller sådan personal i samarbete med annan personal.

I patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om behörighets- och legitimationsregler för bl.a. barnmorska, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

Exempel på verksamhet som inte kan anses som hälso- och sjukvård är bl.a. alternativmedicinska metoder, enskilt verksamma terapeuter, optiker utan legitimation, dietister, fotvårdsspecialister och annan liknande personal (prop. 1995/96:176 s. 62–63).

Skatteverket anser att provrörsbefruktning, även kallat in vitro-fertilisering (IVF), och andra behandlingar för att åtgärda ofrivillig barnlöshet räknas som hälso- och sjukvård.

Även synkorrigerande operationer på personer med synnedsättning bör räknas som hälso- och sjukvård. Med synkorrigerande operationer avses ögonlaseroperationer eller operationer där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser.

Skatteverket anser att skönhetsoperationer m.m. normalt inte ska räknas som hälso- och sjukvård. I den mån plastikoperationer är ett led i behandlingen av medfödda skador eller andra skador, exempelvis brandskador eller skador till följd av trafikolyckor, räknas dock även sådana operationer som hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen.

Förmån av offentligt finansierad vård är skattepliktig

Den offentligt finansierade vården i Sverige är skattepliktig. Någon formell definition av begreppet offentligt finansierad vård finns inte i skattelagstiftningen. I förarbetena (prop. 1994/95:182 s. 20) sägs att den offentligt finansierade vården bekostas av det allmänna genom bl.a. den allmänna försäkringen och andra offentliga finansieringssystem (jfr RÅ 2002 ref. 2).

Anställda ska således beskattas för ersättningar från arbetsgivaren för patientavgifter som tagits ut inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Den anställda ska också beskattas för förmånen av fria läkemedel om arbetsgivaren har stått för kostnaden. Den anställda ska beskattas oavsett om hen har fått ersättning för patientavgiften och läkemedlen direkt av arbetsgivaren eller genom en försäkring som arbetsgivaren har tecknat och betalat för arbetstagaren.

Nytt: 2018-06-21

Skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad.

En anställds förmån av fri hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad, är från den 1 juli 2018 inte längre skattefri (prop. 2017/18:131 s. 22). Förmånen ska värderas till marknadsvärdet . Skatteplikten gäller även sjukvårdsförsäkringar som finansierar sådan vård. Begreppet sjuk- och olycksfallsförsäkring, som tagits i samband med tjänst tas bort ur skattelagstiftningen.

Som en följd av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter för anställda.

Tidigare:

Förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjuk vård i Sverige är skattefri

En anställds förmån av fri hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad, d.v.s. privat hälso- och sjukvård, är skattefri. Skattefriheten gäller även privata sjukvårdsförsäkringar som finansierar sådan vård. Ersättning på grund av från sjuk- och olycksfallsförsäkring, som tagits i samband med tjänst, som avser sjukvårds- och läkarkostnader för privat vård är också skattefri (11 kap. 18 § IL).

Utgifter för anställdas privata vård är inte avdragsgill för arbetsgivaren.

Om den anställda förutom vårdkostnaden även får resor m.m. betalda genom den av arbetsgivaren tecknade försäkringen är dock sådan förmån skattepliktig.

Vård till anhöriga – indirekt förmån

I de fall en anhörig till en anställd får vårdförmåner från den anställdas arbetsgivare är alla förmåner skattepliktiga hos den anställda som indirekt förmån. Det gäller alltså oavsett vad förmånen avser och hur den finansieras.

Om förmånen betalas direkt, värderas förmånen till arbetsgivarens kostnad, dvs. patientavgiften om vården är offentligt finansierad, och den faktiska vårdkostnaden om vården är privat.

Nytt: 2018-08-28

Om förmånen ges genom en sjukvårdsförsäkring som avser såväl den anställda som en anhörig, värderas förmånen för den anhöriga till hela kostnaden för premien som avser den anhöriga. Förmånen för den anställda beror på vad försäkringen omfattar, se avsnittet om Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Tidigare:

Om förmånen ges genom en sjukvårdsförsäkring som avser såväl den anställda som en anhörig, värderas förmånen till hälften av arbetsgivarens kostnad för premien genom proportionering.

Ersättning för kostnader vid olycksfall och akut sjukdom som vid tjänsteresa utbetalas från reseförsäkring är undantagen från beskattning. Läs mer om reseskyddsförsäkring.

Tandvård

Förmån av fri tandvård är skattepliktig oavsett hur finansieringen sker.

Den anställda ska beskattas oavsett om hen fått ersättning för patientavgift m.m. direkt av arbetsgivaren eller genom en försäkring som arbetsgivaren har tecknat.

Tandbehandling för flygare m.fl.

Förmån av tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för Försvarsmaktens submarina och flygande personal och för andra med i huvudsak likartade arbetsförhållanden är skattefri för den anställda.

Vård utomlands och läkemedel vid vård utomlands

Nytt: 2018-06-21

Fri hälso- och sjukvård och fria läkemedel i samband med vård utomlands är även fortsättningsvis en skattefri förmån om vården sker i samband med insjuknande vid tjänstgöring utomlands (11 kap. 18 § IL). Detta gäller oberoende om vården är offentligt finansierad eller inte.

Tidigare:

Fri hälso- och sjukvård och fria läkemedel i samband med vård utomlands (oberoende om vården är offentligt finansierad eller inte) är en skattefri förmån för den anställda när arbetsgivaren står för kostnaden.

Nytt: 2018-06-21

Förmån av hälso- och sjukvård utomlands är skattefri om den sker i samband med insjuknande vid tjänstgöring utomlands. Skatteverket anser att det gäller oavsett om tjänstgöringen har sin grund i en tjänsteresa, utsändning, utstationering eller lokalanställning utomlands.

Om arbetsgivaren i stället för att bekosta vård utomlands väljer att tillhandahålla vård i Sverige, är sådan vård skattepliktig för den anställda. Detsamma gäller för premie för sjukvårdsförsäkring som täcker kostnader för vård i Sverige.

Vård utomlands som inte är kopplad till tjänstgöringen utomlands, exempelvis planerad vård som en anställd får tillgång till före eller efter en tjänsteresa utomlands, är en skattepliktig förmån som ska beskattas enligt vanliga regler.

Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen (SKV A 2017:25).

Vaccinationer

Förmån av fri vaccination som beror på tjänsten är skattefri. Det gäller t.ex. influensavaccinationer eller vaccinationer inför en tjänsteresa (prop. 1994/95:182 s. 44). Gäller däremot förmånen exempelvis en vaccination inför en semesterresa är förmånen skattepliktig för mottagaren.

Företagshälsovård

Förmån av fri företagshälsovård beskattas inte. Företagshälsovårdens huvuduppgift är att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. I lagstiftning och avtal ställs i vissa fall krav på tillgång till företagshälsovård. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen, AML, skyldig att systematiskt planera, leda och kontrollera arbets-miljöarbetet. Vidare har arbetsgivaren enligt AML ett ansvar för rehabilitering. Både när det gäller arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsansvaret är företagshälsovården ett viktigt instrument.

Företagshälsovården är organisations- och gruppinriktad. Inslaget av individuellt inriktad vård är begränsat och ingår endast som ett led i arbetet med att kartlägga och förbättra arbetsmiljön. För den anställda innebär därför förmånen av fri företagshälsovård inte några inbesparade levnadskostnader. Förmånen av fri företagshälsovård har därför undantagits från förmånsbeskattning.

Definitionen på företagshälsovård styrs av arbetsmiljö- och rehabiliteringslagstiftningen. Med ledning av AML, och dess förarbeten kan företagshälsovård beskrivas på följande sätt (prop. 1994/95:182 s. 28):

 • Företagshälsovården är en professionell och oberoende rådgivare för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
 • Företagshälsovården har till uppgift att arbeta på ett sådant sätt att ändamålet med arbetsmiljölagen uppfylls.
 • Företagshälsovården arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Företagshälsovårdens verksamhet är baserad på en bred kompetens inom ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisation och rehabiliterings-metodik.
 • Företagshälsovården identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt lämnar förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs.

Det förekommer att företag som arbetar inom företagshälsovården också tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster samt friskvård.

Nytt: 2018-06-21

Hälso- och sjukvårdstjänster, såväl privat som offentligt finansierade, och som tillhandahålls inom företagshälsovården är skattepliktiga.

Tidigare:

Offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster, som tillhandahålls inom företagshälsovården ska hanteras enligt de regler som gäller för sådan vård.

I vilka lokaler eller i vilken organisationsform behandlingen sker saknar betydelse. Eventuell friskvård som tillhandahålls inom företagshälsovården behandlas enligt reglerna för personalvårdsförmåner.

Hälsoundersökning

Hälsoundersökningar räknas som företagshälsovård om de ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Sådana undersökningar kan t.ex. röra stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller hjärtundersökningar inom elitidrotten.

Skatteverket anser att allmänna hälsoundersökningar eller hälsokontroller i övrigt som arbetsgivaren erbjuder sina anställda, och som inte är ett led i arbetet med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen, ska räknas som hälso- och sjukvård.

Nytt: 2018-06-21

När arbetsgivaren bekostar sådana hälsoundersökningar för sina anställda, är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån oavsett om undersökningen sker inom den offentligt finansierade vården eller inom den privata vården.

Tidigare:

När arbetsgivaren bekostar sådan hälsoundersökning för sina anställda är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån om undersökningen sker inom den offentligt finansierade vården. Om hälsoundersökningen sker inom den inte offentligt finansierade vården är förmånen skattefri. Observera att den då inte heller är avdragsgill.

Rehabilitering – förebyggande behandling

Förmån av fri rehabilitering och förebyggande behandling är skattefri. Förmånen är skattefri för den anställda även om avdragsrätt saknas för arbetsgivaren.

Rehabiliteringsåtgärder och förebyggande behandlingsåtgärder är åtgärder som är arbetslivsinriktade och som det antingen åligger arbetsgivaren att stå för eller som arbetsgivaren ändå åtar sig i det enskilda fallet.

Skatteverket anser att fysiska aktiviteter, t.ex. motion, som en anställd genomför efter recept från läkare eller annan behörig vårdgivare i skattehänseende ska behandlas som rehabilitering eller förebyggande behandling. När arbetsgivaren bekostar sådana aktiviteter för den anställda är förmånen skattefri om aktiviteterna avser arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren ska svara för enligt AML och SFB eller om de avser rehabilitering eller förebyggande behandling som syftar till att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

Arbetsgivarens avdragsrätt

Bestämmelserna om arbetsgivarens avdragsrätt för kostnader för hälso- och sjukvård, läkemedel, vaccinationer, företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling finns i 16 kap. 22–24 §§ IL. I korthet innebär reglerna följande.

Nytt: 2018-06-21

Som en följd av att skattefriheten för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad slopas, försvinner det nuvarande avdragsförbudet för sådana utgifter när det gäller anställda (16 kap. 22 § IL).

Tidigare:

Arbetsgivaren har rätt till avdrag för kostnader för offentligt finansierad hälso- och sjukvård. För privat hälso- och sjukvård får arbetsgivaren i normalfallet inte göra något avdrag.

Arbetsgivaren har avdragsrätt för kostnad för tandvård oavsett om den är offentligt finansierad eller inte.

Läs mer om arbetsgivarens avdragsrätt.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Nytt: 2018-06-21

Reglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tagits i samband med tjänst tas bort ur lagstiftningen från den 1 juli 2018.

Bestämmelserna infördes 1950 innan den allmänna försäkringen infördes. Denna typ av försäkring har nu spelat ut sin roll och erbjuds inte längre på marknaden.

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring ska därmed alltid beskattas. Förmånen ska värderas till arbetsgivarens kostnad (61 kap. 17 a § IL). Arbetsgivarens kostnad är i normalfallet premien för försäkringen. Om sjukvårdsförsäkringen även innefattar åtgärder som är skattefria, t.ex. rehabilitering, ska man göra en proportionering av premien. Om den anställda betalar för förmånen minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp (61 kap. 17 b § IL). Förmån av fri eller delvis fri sjukvårdsförsäkring anses tillhandahållen i samband med att arbetsgivaren betalar försäkringspremien. Premier för försäkringar som är betalade före den 1 juli 2018 men som avser tid efter berörs därför inte av de nya bestämmelserna.

De äldre bestämmelserna gäller fortfarande för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

Tidigare:

Reglerna skiljer sig om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen har tagits i samband med tjänst eller inte.

Försäkringen tagen i samband med tjänst

Om en sjuk- eller olycksfallsförsäkring har tagits i samband med tjänst ska utfallande belopp beskattas (10 kap. 7 § och 11 kap. 42 § IL). Detta bör dock inte gälla ersättning för privat vård. Detta innebär att patientavgiften i den offentliga vården samt resor i samband med sjukvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar från försäkringen beskattas. Försäkringsbolaget ska i egenskap av utgivare av skattepliktig ersättning betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på ersättningen. Arbetsgivaren får avdrag för den del av försäkringspremien som avser offentlig vård och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringen. Om försäkringen omfattar såväl privat som offentlig vård ska utfallande belopp proportioneras mellan en skattepliktig och en skattefri del.

Försäkringen inte tagen i samband med tjänst

Om en sjuk- eller olycksfallsförsäkring inte tecknats i samband med tjänst anser Skatteverket att det är kostnaden för att få försäkringen, dvs. premien, som är själva förmånen och som ska beskattas och ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Detta gäller om försäkringen avser att täcka skattepliktiga förmåner, såsom offentligt finansierad vård, resor till och från sjukvårdsinrättning och förlorad arbetsförtjänst. Utfallande belopp beskattas inte. Arbetsgivaren får avdrag för den del av premien som avser att täcka skattepliktiga förmåner och betalar arbetsgivaravgifter på motsvarande belopp. Om försäkringen omfattar såväl privat som offentlig vård, ska premien proportioneras på en skattefri och en skattepliktig del.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 [1]

Domar & beslut

 • RÅ 2002 ref. 2 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m. [1]
 • Proposition 1994/95:182 Beskattning av fri hälso- och sjukvård samt vissa andra förmåner [1] [2] [3]
 • Proposition 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården [1]
 • Proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård [1] [2]

Ställningstaganden

 • Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen [1] [2]
 • Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare [1]
 • Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt [1]
 • Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands [1]
 • Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt [1]