OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och betalas av arbetsgivaren är en skattepliktig förmån. Infrastrukturavgifter omfattar i dagsläget bara bron över Motalaviken och Sundsvallsbron.

Trängselskatt och infrastrukturavgift vid privata resor med förmånsbil

Från den 1 januari 2018 ingår inte längre trängselskatt, infrastrukturavgifter eller liknande avgifter för privata resor i det schablonmässigt beräknande bilförmånsvärdet (61 kap. 5 a § IL). Reglerna gäller också om arbetsgivaren betalar motsvarande skatter eller avgifter vid privata resor utomlands med förmånsbilen. Infrastrukturavgifter tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det tas för närvarande ut en avgift vid passage över bron över Motalaviken och Sundsvallsbron. Det är ägaren av en avgiftspliktig bil som är skyldig att betala avgiften (förordning [2014:1564] om infrastrukturavgifter på väg).

Hur beräknas förmånen?

Förmånen beräknas till marknadsvärdet, d.v.s. motsvarande det belopp som arbetsgivaren ska betala för de privata passagerna. Om den anställda har uppnått maxbeloppet för trängselskatt i Stockholm eller Göteborg och beloppet omfattar både resor i tjänsten och privata resor, så får man avräkna värdet av de passager som har skett i tjänsten först. Detta under förutsättning att delbeloppen är kända. Resterande belopp utgör sedan den skattepliktiga förmånen. Om delbeloppen under en dag inte är kända får man göra en proportionering av dagens totala trängselskatt mellan antalet passager i tjänsten respektive privat och den privata andelen motsvarar då förmånsvärdet (Skatteverkets ställningstagande Förmån av trängselskatt).

En förmån av trängselskatt och infrastrukturavgifter uppkommer även när bilförmånen värderas till noll på grund av att den anställda endast haft bilförmån i ringa omfattning.

Om den anställda av sin nettolön betalar till arbetsgivaren för trängselskatter eller infrastrukturavgifter som avser privata resor ska förmånsvärdet sättas ned med motsvarande belopp.

Nytt: 2018-03-12

Det medför inte några skattekonsekvenser om den anställda först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskattebeloppet till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar (Skatteverkets ställningstagande Betalning för trängselskattförmån).

Två månaders förskjutning

Förmån av trängselskatt och infrastrukturavgifter räknas till två månader efter den månad då förmånen kom den anställda till del (10 kap. 10 § andra stycket IL). Det innebär att den som får trängselskatten eller infrastrukturavgiften betald för privata resor i januari, blir skattskyldig för denna i mars. Förmånen redovisas i arbetsgivardeklarationen som arbetsgivaren ska lämna i april.

Trängselskatt och infrastrukturavgift vid privata resor med annan bil än förmånsbil

Om arbetsgivaren står för kostnaden för trängselskatt eller infrastrukturavgift som avser den anställdas privata resor med en annan bil än en förmånsbil, bör detta behandlas som att arbetsgivaren betalar privata kostnader för den anställdas räkning. Detta innebär att betalningen bör jämställas med att arbetsgivaren betalar ut skattepliktig kontant lön till den anställda (11 kap. 1 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Betalning för trängselskatteförmån [1]
  • Förmån av trängselskatt [1]

Övrigt

  • förordning (2014:1564) om infrastruktur på väg [1]