OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

En årsredovisning respektive ett årsbokslut består av olika delar. I årsredovisningslagarna, bokföringslagen och normgivningen regleras hur delarna ska presenteras. Du får här en redogörelse för de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Vilka delar består en årsredovisning av och hur ska de presenteras?

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). Den ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara skriven på svenska. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges (2 kap. 5 § ÅRL).

Jämförelsetal ska lämnas för varje post

Jämförelsetal, d.v.s. beloppet av en post för närmast föregående räkenskapsår, ska lämnas för varje post eller delpost i balansräkningen, i resultaträkningen och i noter för sammanslagna poster (3 kap. 5 § ÅRL).

Beloppen ska anges i företagets redovisningsvaluta

Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta. Beloppen får dessutom anges i en annan valuta (2 kap. 6 § ÅRL).

Skriva under årsredovisningen

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen. I handelsbolag ska samtliga obegränsat ansvariga delägare skriva under. I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

Särskilda regler finns för stiftelser och EGTS.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur, enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (2 kap. 7 § ÅRL).

Årsredovisningen ska innehålla en uppgift om den dag då den undertecknades (2 kap. 7 § ÅRL).

K2: Årsredovisning i mindre företag

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens regelverk om årsredovisning i mindre företag ska presentera årsredovisningens olika delar i följande ordning: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter (BFNAR 2016:10 punkt 3.2). Om företaget frivillig upprättar en kassaflödesanalys ska denna placeras mellan balansräkningen och noterna i årsredovisningen(BFNAR 2016:3 punkt 21.2)

På varje sida i årsredovisningen ska sidnummer samt företagets namn och organisationsnummer anges (BFNAR 2016:10 punkt 3.6).

Beloppen i årsredovisningen ska anges i hela kronor eller tusentals kronor. Är redovisningsvalutan euro ska beloppen anges i hela euro eller hundratals euro. Valet av enhet ska framgå av årsredovisningen. Även om beloppen anges i hela kronor eller euro får belopp i förvaltningsberättelsen anges i tusentals kronor eller hundratals euro (BFNAR 2016:10 punkt 3.9).

De jämförelsetal som ska lämnas enligt 3 kap. 5 § första stycket ÅRL, ska lämnas i en särskild kolumn till höger om beloppsuppgifterna för räkenskapsåret. Jämförelsetalen ska även lämnas i samtliga noter, med undantag för noten om redovisningsprinciper och noten om eget kapital (BFNAR 2016:10 punkt 3.10). Om det inte finns något värde i en post för räkenskapsåret men väl för jämförelseåret, ska posten ändå finnas med. Det finns inte något krav på jämförelsetal i förvaltningsberättelsen.

Årsredovisningen ska skrivas under av dem som är styrelseledamöter och av verkställande direktör när årsredovisningen avges. Dagen för årsredovisningens undertecknande ska vara densamma som den dag då årsredovisningen beslutas (BFNAR 2016:10 punkt 3.11).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens huvudregelverk när det upprättar sin årsredovisning ska presentera årsredovisningens olika delar i följande ordning: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eventuell kassaflödesanalys och noter. Om företaget valt att specificera årets förändring av eget kapital i en rapport (”Rapport över förändring i eget kapital”) ska den placeras efter balansräkningen (BFNAR 2012:1 punkt 3.10).

Undertecknandet av årsredovisningen enligt 2 kap. 7 § ÅRL ska göras av dem som innehar respektive befattning när rapporten avges. Dagen för undertecknande ska vara densamma som den dag rapporten avges, d.v.s. den dag den beslutas (BFNAR 2012:1 punkt 3.4).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter med de undantag och tillägg som anges i RFR 2.

De finansiella rapporterna ska innehålla en resultaträkning, rapport över totalresultat enligt alternativet med separat resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt en rapport över förändringar i eget kapital (RFR 2 IAS 1 punkt 2). Vidare ska kraven på en balansräkning per början av den tidigaste jämförelseperiod beaktas när ett företag tillämpar en redovisningsprincip retroaktivt eller gör en retroaktiv omräkning av poster i sina finansiella rapporter, eller när det omklassificerar poster i sina finansiella rapporter.

Företag som följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag som tillämpar ÅRKL respektive ÅRFL ska även tillämpa 2 kap. ÅRL om årsredovisningens innehåll (2 kap. 2 § ÅRKL respektive 2 kap. 2 § ÅRFL).

Två olika former av årsbokslut

Företag som inte upprättar en årsredovisning ska upprätta ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut.

Vilka delar består ett årsbokslut av?

Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och av en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Beloppen ska anges i svenska kronor (6 kap. 4 § BFL).

Årsbokslutet ska skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare. Om företaget företräds av en styrelse ska årsbokslutet skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om årsbokslutet upprättas i elektronisk form ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (6 kap. 4 § BFL jämte 2 kap. 7 § ÅRL).

Årsbokslutet ska färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, för stiftelser fyra månader efter räkenskapsårets utgång (6 kap. 7 § BFL).

Årsbokslut

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens regelverk BFNAR 2017:3 Årsbokslut ska presentera årsbokslutets i följande ordning: resultaträkning och balansräkning. Det ska även framgå att det är ett årsbokslut och företagets namn och person eller organisationsnummer ska anges på varje sida (BFNAR 2017:3 punkterna 3.2 och 3.6).

Beloppen i årsbokslutet ska anges i hela kronor eller tusentals kronor. Valet av enhet ska framgå av årsbokslutet (BFNAR 2017:3 punkt 3.7).

Årsbokslutets undertecknande enligt 2 kap. 7 § ÅRL ska göras av den sin innehar respektive befattning när årsbokslutet avges (BFNAR 2017:3 punkt 3.8).

I slutet av kapitel 3 finns det särskilda regler för ideella föreningar, samfällighetsföreningar, stiftelser och filialer.

Vilka delar består ett förenklat årsbokslut av?

Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form (6 kap. 6 § BFL).

Det förenklade årsbokslutet ska skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare. Om företaget företräds av en styrelse ska det skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om det förenklade årsbokslutet upprättas i elektronisk form ska det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (6 kap. 6 § BFL).

Det förenklade årsbokslutet ska färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (6 kap. 7 § BFL).

K1: Förenklat årsbokslut

Enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar ett förenklat årsbokslut ska använda Bokföringsnämndens allmänna råd om förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1 respektive BFNAR 2010:1.

Enskilda näringsidkare ska upprätta en resultaträkning och balansräkning enligt uppställningsformen i bilaga 2 (BFNAR 2006:1 punkt 5.1). Även upplysningar ska lämnas enlig bilagan.

Ideella föreningar ska upprätta resultat- och balansräkning enligt uppställningsformen i bilaga 2. Benämningen av posterna och summeringsformen får anpassas om det bättre beskriver postens eller summeringsradens innehåll (BFNAR 2010:1 punkt 5.1)

Ideella föreningar ska lämna jämförelsetal till varje post och summeringsrad i resultat- och balansräkningen (BFNAR 2010:1 punkt 5.2). För ideella föreningar får det förenklade årsbokslutet innehålla tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen (BFNAR 2010:1 punkt 5.3)

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3] [4]
  • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]