OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Återföring innebär att vissa avdrag som medgivits under innehavstiden tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet (återförs).

Fysisk person och dödsbo

En avyttring av en näringsfastighet och en näringsbostadsrätt som är kapitaltillgång i verksamheten beräknas enligt kapitalvinstreglerna och redovisas av fysiska personer och dödsbon i inkomstslaget kapital. Samtidigt ska återföring göras i inkomstslaget näringsverksamhet av värdeminskningsavdrag och avdrag för förbättrande reparationer och underhåll.

Varför återföring?

För näringsfastigheter medges under innehavstiden värdeminskningsavdrag för byggnadernas och markanläggningarnas anskaffningsutgift samt för utgifter av till- eller ombyggnader. För reparations- och underhållskostnader medges direktavdrag. Dessutom medges skogsavdrag och avdrag för substansminskning för vissa fastigheter.

Vinster vid avyttring av fastigheter som inte är lagertillgångar beskattas hos fysiska personer och dödsbon i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är lägre i inkomstslaget kapital än i näringsverksamhet. I omkostnadsbeloppet ingår alla utgifter för ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer och underhåll under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren. De blir därigenom avdragna i sin helhet vid en kapitalvinstberäkning. Den del av dessa utgifter som redan dragits av i näringsverksamheten måste därför återföras i detta inkomstslag i balanserande syfte.

Bestämmelserna om återföring av förbättrande reparationer och underhåll i inkomstslaget näringsverksamhet har tillkommit i syfte att förhindra skatteplanering. Vid en avyttring av en näringsfastighet eller en näringsbostadsrätt skulle annars den värdeökning som uppkommer genom förbättrande reparationer och underhåll enbart beskattas efter en lägre skattesats än den som gällde när kostnaden drogs av.

Fiktiva värdeminskningsavdrag

När en byggnad som tidigare varit privatbostad genom karaktärsbyte övergår till att bli byggnad på näringsfastighet ska värdeminskningsavdrag anses ha gjorts under den tid den varit privatbostad (19 kap. 16 § IL). Detsamma gäller markanläggning på fastighet som varit privatbostadsfastighet (20 kap. 14 § IL).

Detta är en skattemässig justering som görs för att reducera det återstående avdragsutrymmet. Eftersom dessa fiktiva avdrag inte är faktiskt gjorda (medgivna) i verksamheten omfattas de inte heller av återföringsreglerna.

Juridisk person

Även för juridiska personer beskattas avyttringen med vissa inskränkningar enligt samma kapitalvinstregler som gäller för fysiska personer men redovisningen görs i inkomstslaget näringsverksamhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]