OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Vad krävs för att få föra över en expansionsfond?

Om en delägare i ett svenskt handelsbolag tillskiftas realtillgångar vid bolagets upplösning får en expansionsfond föras över under följande förutsättningar:

  • delägaren begär att expansionsfonden inte ska återföras
  • överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap. IL.

Om expansionsfonden förs över är det delägaren som anses ha gjort både avsättningarna och avdragen för dem i den enskilda näringsverksamheten (34 kap. 22 § IL).

Handelsbolaget måste upplösas

Om man är delägare i ett handelsbolag och vill föra över verksamheten till enskild näringsverksamhet och det finns en expansionsfond i handelsbolaget som också ska överföras, måste man upplösa handelsbolaget i samband med överföringen av verksamheten. Det räcker inte att bara föra över tillgångarna.

Ett handelsbolag får inte ingå i en underprisöverlåtelse

Ett handelsbolag kan inte vara part i en underprisöverlåtelse. Om tillgångar förs över i samband med att handelsbolaget upplöses, och denna överföring sker till underpris, ska en uttagsbeskattning ske. Vid uttagsbeskattning kan expansionsfonden inte föras över till den enskilda näringsidkaren, utan fonden måste återföras till beskattning på blankett N3A.

Om avräkningsvärdet vid utskiftningen från handelsbolaget till den fysiska personen motsvarar tillgångarnas marknadsvärde medför däremot utskiftningen, enligt Skatteverkets uppfattning, ingen uttagsbeskattning. Se även Skatterättsnämndens förhandsbesked den 5 maj 2017, dnr 90-16/D.

Upplösning av handelsbolag jämställs med avyttring

Att upplösa ett handelsbolag jämställs med att avyttra det (50 kap. 2 § IL). Därmed ska också en kapitalvinst eller en kapitalförlust beräknas.

Hur påverkas den justerade anskaffningsutgiften?

Efter överföringen ska anskaffningsutgiften för andelen i handelsbolaget ökas med 78 procent av det överförda beloppet (50 kap. 5 § första stycket IL). Skälet är att avdraget för avsättningen till expansionsfonden (minus expansionsfondsskatten) minskade anskaffningsutgiften vid avsättningen. Man måste därför korrigera anskaffningsutgiften när expansionsfonden överförs så att inte överföringen leder till beskattning.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN dnr 90-16/D [1]

Lagar & förordningar