OBS: Detta är utgåva 2018.8. Sidan är avslutad 2023.

Vissa tillhandahållanden i arkivverksamheter som bedrivs eller stöds av det allmänna är undantagna från skatteplikt.

Vad omfattas av undantaget?

Det är endast tillhandahållanden i arkivverksamheter som bedrivs av det allmänna eller som fortlöpande i mer än ringa omfattning stöds av det allmänna som omfattas av undantaget från skatteplikt. Det som undantas är förvaring av och tillhandahållande av arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar (3 kap. 11 § 3 ML).

Arkivverksamhet som inte bedrivs av eller fortlöpande har stöd i mer än ringa omfattning av det allmänna är skattepliktig. För sådan arkivverksamhet gäller skattesatsen är 25 procent.

Bedömningen av om det bedrivs av det allmänna eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna är densamma som gäller vid bedömningen av biblioteksverksamhet och museiverksamhet.

Bearbetning av egna handlingar och insamling och bearbetning av extern information omfattas inte

Undantaget omfattar inte uppdragsverksamhet att bearbeta arkivets egna handlingar, t.ex. sammanställning av viss typ av data på särskilt uppdrag av extern part. Omsättning av tjänster för att samla in och bearbeta extern information omfattas inte heller av undantaget (prop. 1989/90:111 sid 103).

Däremot om arkivet tar ut avgifter av disciplinära skäl för att material inte levereras enligt plan är det inte frågan om sådan uppdragsverksamhet. En sådan avgift blir heller inte föremål för mervärdesskatt eftersom det inte är fråga om att arkivet omsätter någon tjänst utan en ersättning som är av skadeståndsliknande karaktär.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [1]