OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

Alla kontrolluppgifter ska innehålla vissa gemensamma uppgifter.

Det finns uppgifter som endast ska lämnas för en viss kontrolluppgift, se vidare under varje område.

Gemensamma regler för alla kontrolluppgifter

Vissa uppgifter är gemensamma för alla typer av kontrolluppgifter oavsett vilket inkomstslag uppgifterna gäller (24 kap. 4 § SFL). Här framgå att uppgiftslämnaren ska fylla i

 • identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige
 • identifikationsuppgifter för den som kontrolluppgiften avser
 • uppgift om innehållen utländsk källskatt
 • uppgift om den som kontrolluppgiften avser är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare i ett fåmansföretag. Detta under förutsättning att fåmansföretaget är uppgiftslämnaren.

Kontolluppgifter med anledning av FATCA-reglerna eller CRS och DAC 2-reglerna ska dock bara innehålla identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften avser.

Identifikationsuppgifter

En kontrolluppgift ska innehålla identifikationsuppgifter både för den uppgiftsskyldiga och för den som kontrolluppgiften avser (5 kap. 11 § SFF).

Kontrolluppgiften ska innehålla följande identifikationsuppgifter:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Om personnummer eller samordningsnummer saknas ska kontrolluppgifter som avser ränteinkomster och annan avkastning eller som ska lämnas med anledning av CRS och DAC 2-reglerna istället innehålla födelsedatum och födelseort (5 kap. 11 § andra stycket SFF).

En kontrolluppgift som avser en flytt, en beståndsöverlåtelse eller en avskattning av en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska innehålla följande uppgifter för den uppgiftsskyldiga, den som kontrolluppgiften lämnas för, försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländskt nummer
 • postadress (5 kap. 12 § SFF).

Skatteverket har möjlighet att med en föreskrift eller i enskilda fall besluta att undanta vissa av dessa identifikationsuppgifter. Detta under förutsättning att verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella informationsutbytet (5 kap. 13 § SFF).

Utländskt skatteregistreringsnummer

En kontrolluppgift ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter (24 kap. 4 § SFL). Även ett skatteregistreringsnummer är en identifikationsuppgift (prop. 2010/11:165 s. 781).

Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017. TIN ska lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). TIN får den skattskyldiga av det land där hen har skatterättslig hemvist.

Hemvist

Bedömningen av om en person har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion (är ”Tax Resident”) ska göras utifrån det andra landets interna lagstiftning. En person har som regel hemvist i ett annat land om personen är skattskyldig där för inkomster som personen har även om inkomsterna kommer från en annan stat eller jurisdiktion.

På OECD:s webbportal för automatiskt informationsutbyte finns information för ett stort antal stater och jurisdiktioner om vad som gör att en person anses ha hemvist i respektive stat eller jurisdiktion. Informationen ligger under ”CRS Implementation and Assistance” men kan även användas i detta sammanhang.

Begränsat skattskyldiga

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om TIN eller motsvarande samt landskoden för TIN.

Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstslaget tjänst, ska den även innehålla uppgift om inkomsttagarens medborgarskap (5 kap. 11 b § andra stycket SFF).

Obegränsat skattskyldiga

Om inkomsttagaren är obegränsat skattskyldig och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om inkomsttagarens TIN eller motsvarande samt landskoden för TIN. Detta gäller för följande kontrolluppgifter:

 • Samtliga kontrolluppgifter i inkomstslaget tjänst (15 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter i inkomstslaget näringsverksamhet om betalningar för att man nyttjat – eller för rätten att nyttja – upphovsrätten till ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod. Kontrolluppgift ska även lämnas om betalningar för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur (16 kap. 3 § 4 SFL).
 • Kontrolluppgifter om ränteinkomster som beskattas i kapital eller näring och om annan avkastning än kapitalvinst, på fordringsrätter som ska beskattas i inkomstslaget kapital (17 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om avkastning på delägarrätter (19 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om avyttring eller inlösen av andelar i värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag (20 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om avyttring av delägar- och fordringsrätter (21 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (22 kap. 2 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om försäljning och liknande överlåtelse av en oäkta bostadsrätt (22 kap. 3 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om en flytt eller en överlåtelse av en pensionsförsäkring (22 kap. 9 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om avskattning av en pensionsförsäkring (22 kap. 10 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Företagsledare m.fl.

Om det företag som är uppgiftslämnare är ett fåmansföretag eller ett fåmansägt handelsbolag ska uppgift om företagsledare med flera lämnas (24 kap. 4 § första stycket 3 SFL)

På kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om huruvida den person kontrolluppgiften avser är företagsledare, närstående till sådan person eller delägare i företaget.

Termer och uttryck i skatteförfarandelagen har samma betydelse som i exempelvis inkomstskattelagen (IL) när det gäller skatter som bestäms enligt denna lag. Av denna lag framgår att som närstående räknas (2 kap.20–22 § IL)

 • make
 • registrerad partner
 • förälder
 • mor- och farförälder
 • avkomling och avkomlings make
 • syskon
 • syskons make och avkomling
 • dödsbo som den skattskyldige eller någon av de ovan nämnda personerna är delägare i

Med make jämställs sambo om parterna tidigare har eller har haft gemensamma barn eller om de tidigare varit gifta med varandra.

Med avkomling avses barn eller barnbarn etc. liksom styvbarn och fosterbarn.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]