OBS: Detta är utgåva 2019.1. Sidan är avslutad 2020.

Har andelar i det överlåtande företaget avyttrats?

Andelar som ägs av fysiska och juridiska personer i det överlåtande företaget anses ha avyttrats när företaget upplöses genom en fusion (25 kap. 2 § IL och 44 kap. 8 § första stycket 3 IL). Detta gäller oavsett om fusionen är kvalificerad eller inte.

För att andelen ska anses vara avyttrad ska den definitivt ha förlorat sitt värde när det företag som har gett ut den upplöses genom fusion eller fission. Läs mer om Vad räknas som avyttring?

Det finns ett undantag och det gäller andelar som är kapitaltillgångar och som vid en kvalificerad fusion redan före fusionen ägdes av det övertagande företaget. Sådana andelar anses inte vara avyttrade (37 kap. 29 § första stycket IL och 44 kap. 8 § tredje stycket IL). Detta innebär att fusionen inte kommer att medföra någon beskattning hos det övertagande företaget (prop. 1998/99:15 s. 300). Om det övertagande företaget, vid en kvalificerad fusion, innehar andelar i det överlåtande företaget och dessa är lagertillgångar, ska andelarna däremot anses ha avyttrats vid fusionen, mot en ersättning som motsvarar andelarnas skattemässiga värde (37 kap. 29 § andra stycket IL). Det innebär även i detta fall att fusionen inte kommer att medföra någon faktisk beskattning av de avyttrade andelarna för det övertagande företaget.

Kapitalvinst och kapitalförlust som uppkommit på grund av att andelen anses vara avyttrad

Kapitalvinst eller kapitalförlust som har uppkommit på grund av att andelen anses vara avyttrad ska redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet av delägare som är juridiska personer (13 kap. 2 § IL och 25 kap. 1 § IL) och ska normalt redovisas i inkomstslaget kapital för fysiska personer som är delägare i det överlåtande företaget.

Kapitalvinst och kapitalförlust på näringsbetingade andelar

För juridiska personer kan de avyttrade andelarna vara s.k. näringsbetingade andelar. Någon kapitalvinst ska i regel inte tas upp till beskattning om den avyttrade andelen är en onoterad näringsbetingad andel (25 a kap. 3 och 5 §§ IL). Är den näringsbetingade avyttrade andelen marknadsnoterad och det s.k. innehavstidsvillkoret är uppfyllt ska någon kapitalvinst i regel inte heller tas upp till beskattning. Man har bara avdragsrätt för en kapitalförlust på näringsbetingade andelar om en motsvarande kapitalvinst skulle ha beskattats (25 a kap. 3 och 5 §§ IL).

Avdragsförbud för kapitalförluster som uppkommit till följd av avyttringar av andelar till företag i intressegemenskap

Avdrag medges aldrig för kapitalförluster som uppkommer på näringsbetingade andelar till följd av en kvalificerad fusion inom en intressegemenskap (25 kap. 8 § 4 IL).

Om det finns en uppskjuten kapitalförlust knuten till en andel i det överlåtande företaget när det, på grund av en fusion, går upp i ett annat företag i intressegemenskapen, så får denna uppskjutna kapitalförlust inte dras av (25 kap. 9 § IL). Bestämmelsen gäller även om fusionen inte skulle vara kvalificerad.

Läs mer om avdragsförbud vid avyttringar inom en intressegemenskap.

Framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten

Fusionsvederlag i form av andelar i det övertagande företaget medför att reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten kan bli tillämpliga för fysiska personer (48 a kap. 1 § IL). Om villkoren för framskjuten beskattning är uppfyllda ska bestämmelserna tillämpas. För juridiska personer kan reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten bli tillämpliga (49 kap. 1 § IL). Reglerna om uppskovsgrundade andelsbyten tillämpas bara om säljaren begär det. Andelar i det överlåtande företaget som inte redan ägs av det övertagande företaget anses vara köpta av det övertagande företaget (48 a kap. 4 § IL samt 49 kap. 4 § IL).

Bestämmelserna om uppskovsgrundande andelsbyten i 49 kap. IL gäller även för fysiska personer om den avyttrade andelen var en lagertillgång, eller en sådan andel i en kooperativ förening vars innehav var betingat av näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 § IL (48 a kap. 1 § IL och 49 kap. 1 § andra stycket IL).

Framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyte vid omvänd fusion

Förutsättningarna för att få tillämpa reglerna om framskjuten beskattning eller uppskovsgrundande andelsbyten kan vara uppfyllda även vid en omvänd fusion om ägarna till det överlåtande företaget får aktier i det övertagande företaget som fusionsvederlag. Vederlaget anses motsvara marknadsvärdet, se RÅ 2009 ref. 5.

Utländska andelsägare

För utländska andelsägare gäller att ett fusionsvederlag i form av ett annat vederlag än aktier i det övertagande företaget jämställs med utdelning, enligt 2 § andra stycket kupongskattelagen (1970:624), KupL. Det innebär att kupongskatt ska betalas på vederlaget. Vissa undantag gäller för andelar som är näringsbetingade (4 § sjätte och sjunde styckena i KupL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 ref. 5 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning [1]