OBS: Detta är utgåva 2019.1. Sidan är avslutad 2023.

En kreditnota kan innebära en ändring av tidigare redovisad mervärdesskatt. Hur du redovisar den ändringen får du veta här.

Ändring av tidigare redovisad utgående skatt

Kreditnotor ska vid redovisningen av utgående skatt behandlas som vanliga fakturor.

För den som redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden innebär detta följande. Nedsättningen av den tidigare redovisade utgående skatten görs i den redovisningsperiod då kreditnotan enligt god redovisningssed bokförts efter utfärdandet.

För den som redovisar mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden görs nedsättningen av den tidigare redovisade utgående skatten i den redovisningsperiod återbetalning skett.

Ändring av tidigare redovisad ingående skatt

I de fall en köpare får en kreditnota av säljaren på grund av en nedsättning av priset ska rättelse ske i den ordning som gäller för köparens redovisning av ingående skatt (13 kap. 26 § första stycket ML). Mottagna kreditnotor ska alltså vid redovisningen av ingående skatt behandlas som vanliga fakturor. Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska därför ändring ske i den redovisningsperiod under vilken köparen får kreditnotan. Om bokslutsmetoden tillämpas ska rättelse ske för den redovisningsperiod under vilken betalning sker eller i den sista redovisningsperioden för beskattningsåret.

Överlåtelse av verksamhet

Har den skattskyldige överlåtit sin verksamhet efter det att han eller hon har gjort avdraget för ingående skatt ska ändringen göras av den som får tillgodogöra sig prisnedsättningen (13 kap. 26 § tredje stycket ML). Om den som tagit över verksamheten tillgodogör sig prisnedsättningen, är det alltså denne som ska göra ändringen i stället för överlåtaren.

Läs mer på sidan Redovisning vid överlåtelse av verksamhet.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Har en skattskyldig fått en kreditnota på grund av att säljaren felaktigt har debiterat mervärdesskatt ska rättelse ske av hela det felaktiga skattebeloppet, om det inte redan har skett (13 kap. 26 § andra stycket ML).

Läs mer på sidan Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar