OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut att registrera en bouppteckning kan överklagas till förvaltningsrätten. Skatteverkets beslut om kungörelse enligt 16 kap. ÄB kan överklagas till tingsrätten.

Vilka bestämmelser ska tillämpas?

Bestämmelserna i förvaltningslagen gäller när man överklagar en förvaltningsmyndighets beslut. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så är det dessa avvikande bestämmelser som gäller (4 § FL).

Bestämmelserna i 60 § första stycket, 60 a § och 60 c § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt ska tillämpas trots att lagen upphävts (20 kap. 11 § ÄB). Bestämmelserna gäller därför tillsammans med förvaltningslagens bestämmelser om hur man överklagar Skatteverkets beslut i bouppteckningsärenden.

Om man överklagar Skatteverkets beslut om kungörelse enligt 16 kap. ÄB finns en bestämmelse i 16 kap. 10 § ÄB som avviker från förvaltningslagen. I övrigt gäller bestämmelserna i förvaltningslagen vid handläggningen hos Skatteverket.

Vem har rätt att överklaga ett beslut?

Vem som har rätt att överklaga ett beslut framgår av förvaltningslagen.

Det allmänna ombudet kan också överklaga ett beslut i ett bouppteckningsärende (60 a § lagen [1941:416] om arvsskatt och gåvoskatt).

Vilka beslut kan överklagas?

De beslut som Skatteverket fattar vid handläggningen av bouppteckningsärenden m.m. kan överklagas. Exempel på sådana beslut är

 • beslut att registrera en bouppteckning
 • beslut att inte registrera en bouppteckning
 • beslut att avvisa en begäran om registrering
 • beslut att avvisa en begäran om anstånd
 • beslut att avskriva ett ärende
 • beslut att förelägga med vite
 • beslut att avvisa ett överklagande som kommit in för sent
 • beslut att utse en särskild bouppteckningsförrättare
 • beslut om kungörelse enligt 16 kap. ÄB.

Var överklagar man Skatteverkets beslut?

Skatteverkets beslut i ett bouppteckningsärende överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Skatteverkets beslut om kungörelse enligt 16 kap. ÄB överklagas till tingsrätten (16 kap. 10 § ÄB).

Läs om vilka formkrav och vilken överklagandetid som gäller för ett överklagande.

Rättsverkningar av domar

Om domstolen bifaller klagandens talan upphäver vanligtvis domstolen Skatteverkets beslut, och återförvisar ärendet till Skatteverket för handläggning.

Om förvaltningsrätten upphävt Skatteverkets beslut att registrera en bouppteckning ska Skatteverket därför se till att en ny bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket för registrering.

Var överklagar man domstolarnas beslut?

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten, prövningstillstånd krävs (33 § FPL och 40 § andra stycket FL). Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, prövningstillstånd krävs (33 § FPL och 35 § första stycket FPL). Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten, prövningstillstånd krävs (39 § lagen [1996:242]) om domstolsärenden). Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen, prövningstillstånd krävs (40 § lagen [1996:242] om domstolsärenden). Hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kan överklagas till Högsta domstolen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • 60 a § lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt [1]
 • 60 § första stycket, 60 a § och 60 c § lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt [1]
 • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
 • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1] [2]
 • Lag (1996:242) om domstolsärenden [1] [2]
 • Ärvdabalk (1958:637) [1] [2]