OBS: Detta är utgåva 2019.2. Sidan är avslutad 2023.

Överlåtelse av fastighet och överlåtelse av rättigheter till fastighet är enligt huvudregeln undantaget från skatteplikt.

Omsättning av fastighet

Omsättning av fastigheter samt överlåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastighet är undantagna från skatteplikt (3 kap. 2 § ML).

Vissa överlåtelser är dock skattepliktiga enligt 3 kap. 3 § ML.

Enligt direktivet föreligger skatteplikt för överlåtelse av nyuppförda byggnader eller delar därav, jämte den mark de står på, och obebyggd mark som ska bebyggas. Överlåtelse av mark som inte ska bebyggas och överlåtelse efter första besittningstagandet av byggnader, eller delar därav, med mark är däremot undantaget från skatteplikt. Sverige har emellertid genom anslutningsfördraget rätt att behålla skattebefrielse för överlåtelse av nyuppförda byggnader, inbegripet den mark byggnaderna står på, och mark för bebyggelse (se artikel 380 och del B punkt 9 i bilaga X till direktivet).

Överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk

Skatteverket har bedömt frågan om hur överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk mervärdesskatterättsligt ska behandlas. Om det i en överlåtelse av ett projekteringsunderlag ingår en rättighet till fastighet (markupplåtelseavtal) så är denna del av överlåtelsen undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Överlåtelsen av bygglov och miljötillstånd får enligt Skatteverkets uppfattning anses som ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelseavtalet och är alltså undantagen från skatteplikt. Övrigt i upplåtelsen av ett projekt får bedömas från fall till fall utifrån vad som ingår.

Skatteverket har också bedömt mervärdesskattekonsekvenserna vid en överlåtelse av ett vindkraftverk (Jfr SRN 2014-01-23, dnr 37-12/I).

Överlåtelse av byggnad eller konstruktion för nedmontering

Om en byggnad eller konstruktion, som är en fastighet, säljs till en köpare som kommer och hämtar den för att transportera bort den i nedmonterat skick, uppstår frågan om överlåtelsen avser fastighet eller om den avser lös egendom.

När försäljningsavtalet ingås har byggnaden karaktär av fastighet enligt ML.

Om köparen får en förfoganderätt till byggnaden redan när försäljningsavtalet tecknas är försäljningen undantagen från mervärdesskatt. Det som då överlåts är en från skatteplikt undantagen fastighet som köparen kan sälja vidare eller montera ner och förflytta till annan plats.

Om köparen i stället får förfoganderätt först efter det att byggnaden har monterats ned så är det en försäljning av lös egendom. Försäljningen är inte en fastighetsöverlåtelse utan en skattepliktig försäljning av varor.

Kompletterande information

Upplåtelse av rättigheter till fastighet

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde

Beskattningsland för fastighetstjänster

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN dnr 37-12/I [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt [1] [2]