OBS: Detta är utgåva 2019.2. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen 6 procent gäller för många tryckta produkter såsom böcker, tidningar, program, kataloger och även för radio- och kassettidningar och talböcker som levereras i form av varor.

Vad beskattas med 6 procent och vad beskattas med 25 procent?

Den lägre skattesatsen 6 procent gäller enligt 7 kap. 1 § ML vid omsättning, unionsinterna förvärv och import av följande varor under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter (nyhetstidningar, veckotidningar m.m. oavsett ämnesområde)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor.

Vad för slags produkter som får omfattas av den reducerade skattesatsen framgår av bilaga III till mervärdesskattedirektivet.

Definitionerna

Den lägre skattesatsen gäller enbart varor och inte vid tillhandahållande av tjänster.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska framställning och leverans av tryckta produkter anses som omsättning av en vara i enlighet med EUdomstolens dom i målet C-88/09, Graphic Procédé. Detta gäller i det fall framställningen, d.v.s. tryckningen, är den huvudsakliga delen. Om tillhandahållandet inte enbart består av själva mångfaldigandet av produkten utan det dessutom finns tilläggstjänster kan hela tillhandahållandet anses vara ett tillhandahållande av tjänster. För att så ska vara fallet ska kunden efterfråga både mångfaldigandet och tilläggstjänsterna, men det är tilläggstjänsterna som kunden i huvudsak efterfrågar. Tilläggstjänsterna ska således vara huvudsakliga i förhållande till varorna (d.v.s. tryckningen) för att det ska kunna vara fråga om ett tillhandahållande av tjänster. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till tjänsternas betydelse för köparen, i vilken omfattning köparens originaldokument behöver bearbetas, den tid som krävs för att utföra tjänsterna och hur stor andel av den sammanlagda kostnaden som dessa tjänster utgör.

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för när den lägre skattesatsen 6 procent ska gälla för tryckta produkter. En vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etc. och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok etc. omfattas av skattesatsen 6 procent. Om en vara har samma form och utseende som t.ex. en bok etc. men som på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok etc. i allmänt språkbruk måste en tolkning göras med ledning av Tullverkets tulltaxa för att avgöra om varan kan omfattas av den lägre skattesatsen. De produkter som omfattas av den lägre skattesatsen motsvaras huvudsakligen av tullnomenklaturens nr 4901–4905. Som bilaga till ställningstagandet finns en sammanställning över ett antal tryckta produkter där skattesatsen enligt Skatteverkets uppfattning ska vara 6 procent respektive 25 procent.

I proposition 2001/02:45 s. 44−45 anges följande som exempel på sådana tryckta produkter som inte bör omfattas av den reducerade skattesatsen utan beläggs med 25 procent mervärdesskatt:

 • tryckta kort för personliga hälsningar (t.ex. julkort och gratulationskort)
 • almanackor
 • ”leksaksböcker” (t.ex. böcker som till mer än hälften består av sidor avsedda för urklippning)
 • anteckningsböcker, skrivböcker
 • flygfotografier, schematiska kartor för att åskådliggöra viss verksamhet
 • textilvaror (t.ex. halsdukar och näsdukar som försetts med kartmotiv i prydnadssyfte)
 • kartor i relief
 • glober.

Reklam

Den lägre skattesatsen gäller inte för produkter som helt eller huvudsakligen består av reklam.

Begreppet reklam är inte definierat vare sig i ML eller i mervärdesskattedirektivet. Skatteverket anser att begreppet reklam ska ges en vid tolkning och avse meddelanden som har till avsikt att främja avsättningen för varor och tjänster i kommersiell verksamhet. Rättspraxis avseende reklamskatt kan ge vägledning om vad som avses med reklam. Vid bedömning av tillämpningsområdet för skattesatsen 6 procent är dock begreppet reklam vidare än vad som gäller för reklamskatt.

Reklam i vid tolkning enligt ML innefattar också sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att göra kunderna medvetna om företagets existens, få kunderna intresserade av företaget, skapa PR och goodwill för företaget etc. Trycksaker där t.ex. högskolor och vårdcentraler marknadsför sin verksamhet genom att beskriva verksamheten i syfte att studenter och vårdtagare ska välja just deras tjänster utgör reklam enligt ML. Syftet är att främja avsättningen av skolans eller vårdcentralens tjänster. Detta sker i en kommersiell verksamhet när ersättning utgår för tjänsterna men också när verksamheterna konkurrerar om kunderna med andra aktörer på marknaden inom respektive område. Jämför med KRNJ 2015-01-05, mål nr 2302-13

Om innehållet i den tryckta produkten till minst 75 procent är reklam anser Skatteverket att denna huvudsakligen är ägnad åt reklam.

När en reklambyrå anlitas för att ta fram en tryckt produkt och både formger produkten genom att ta fram layout och text och anlitar tryckeriet så anser Skatteverket att det är fråga om ett enda tillhandahållande, den tryckta produkten. Skattesatsen ska vara 6 procent på hela tillhandahållandet om produkten inte är en reklamprodukt. Någon uppdelning ska inte göras med hänsyn till hur stor del som avser tryckningen och hur stor del som avser formgivningen.

Exempel på bedömning av olika produkter

Nedan hittar du information om vad som gäller för olika produkter.

Almanackor

En väggalmanacka med hälsoråd kan inte hänföras till sådana trycksaker som omfattas av skattesatsen 6 procent. Det beror på att trycksaken inte kan hänföras till de tulltaxenummer som enligt förarbetena (prop. 2001/02:45 s. 76) ska omfattas av skattesänkningen (RÅ 2002 ref. 51).

En flerårsalmanacka med aforismer och illustrationer kan inte heller omfattas av den lägre skattesatsen (SRN 2002-03-05).

Bokbinderi

Ett bokbinderi binder samman ett antal tryckta ark till en bok genom att skära, falsa, häfta, limma och ta hål. Om bokbinderiet inte självt har tryckt produkten och inte håller med materialet så anser Skatteverket att bokbinderiets tillhandahållande är att bedöma som omsättning av en tjänst.

Broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar

Om en organisation ger ut en broschyr som syftar till att endast värva nya medlemmar och det inte av broschyren framgår att föreningen erbjuder medlemmarna några varor eller tjänster kan den inte anses vara helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam. Broschyren omfattas av skattesatsen 6 procent.

Det avgörande för bedömningen är broschyrens innehåll. Om en organisation ger ut en broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar och broschyren innehåller information om varor eller tjänster som föreningen erbjuder medlemmarna får broschyren anses vara helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam. Så kan vara fallet om det i broschyren anges att det i medlemsavgiften ingår att medlemmen kan erhålla varor eller tjänster, t.ex. rådgivning. Broschyren omfattas av skattesatsen 25 procent.

Även om det inte ingår några varor eller tjänster i medlemsavgiften men det framgår av broschyren att medlemmarna mot särskild ersättning erbjuds att förvärva varor eller tjänster av föreningen får broschyren också anses vara helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam. Detta förutsatt att de varor eller tjänster som föreningen erbjuder tillhandahålls i konkurrens med andra aktörer. Broschyren omfattas av skattesatsen 25 procent.

Bygghandlingar

Tillhandahållande av bygghandlingar omfattas av normalskattesatsen 25 procent (SRN dnr 30-15/I).

Böcker

Sådana böcker som kan omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent är i första hand det som i allmänt språkbruk kallas för en bok. Se nedan under rubrikerna Digitala produkter, Fotobok, Ljudböcker, Sudokuböcker, Talböcker.

CD med text som kan fås uppläst

Skattesatsen ska vara 25 procent på försäljning av en cd som innehåller text, som kan visas i skrift på bildskärm och som samtidigt efter val kan fås uppläst, samt foton och illustrationer. Det gäller produkter som är avsedda för många olika kundkategorier andra än läshandikappade att användas i utbildning och information (SRN 2003-01-22).

Dagordning

Skatteverkets bedömning är att en dagordning med kortfattad information om de olika punkterna som ska tas upp på ett möte är ett blad avsett för läsning. Den omfattas därmed av den lägre skattesatsen.

Digitala produkter

Tillhandahållanden som sker elektroniskt, till exempel dagstidningar på internet och talböcker som laddas ner, är tjänster i mervärdesskattehänseende. Den lägre skattesatsen kan därför inte tillämpas på sådana tillhandahållanden. Enda undantaget från det är radiotidningar för vilka skattesatsen 6 procent gäller. Det har ingen betydelse att den text som en digital produkt förmedlar också kan fås genom en vara som beskattas med 6 procent (artikel 98 i mervärdesskattedirektivet, C-479/13, kommissionen mot Frankrike, C-502/13, kommissionen mot Luxemburg).

Rättsfall: skattesatsen för ljudböcker är 25 procent

Tillhandahållande av elektroniska böcker genom strömmande eller nedladdning omfattas inte av reducerad skattesats för böcker eller för tillhandahållande i biblioteksverksamhet (C-390/15 RPO, HFD 2017-05-19, mål nr 1702-16).

Skatterättsnämnden har bedömt ett bolags tillhandhållande av ett internetbaserat verktyg. Kunden framställde med hjälp av verktyget en digital produkt med egna foton och text i ett format som också kunde skrivas ut eller beställas av bolaget. Nämnden ansåg att transaktionen främst kännetecknas av den tjänst som bestod i att bolaget tillhandahöll kunden internetverktyget. Den av bolaget framtagna varan hade närmast karaktären av en fysisk dokumentation av den digitala produkten. Transaktionen ansågs därför som en enda sammansatt tjänst som skulle beskattas med 25 procent (SRN 2010-12-22, dnr 14-10/I).

E-böcker

Se Digitala produkter.

Fotobok

Ett tillhandahållande bestående av dels datorprogram för att utforma en fotobok, dels tryckning och bindning av densamma är en sammansatt transaktion. Slutprodukten, den fysiska fotoboken, är mer betydelsefull för att tillgodose kundernas behov än tillgången till datorprogrammet. Om slutprodukten har samma form och utseende som en bok och som enligt allmänt språkbruk betecknas som en bok, anses den vara en bok även om kunden själv producerat innehållet i boken. Tillhandahållandet av fotoböcker omfattas därför av den reducerade skattesatsen (HFD 2011 not. 66).

Försäkringsbrev

Ett försäkringsbrev består av ett blad med information om vad som ingår i försäkringen, pris, självrisk och ett inbetalningskort. Skatteverkets bedömning är att trycksakens funktion enligt allmänt språkbruk inte är ett blad för läsning utan ett bevis på vad kunden har för försäkringsskydd. Det omfattas inte av tulltaxans KN-nr 4901–4905 och därför heller inte av den reducerade skattesatsen.

Försäkringsvillkor

Skatteverkets bedömning är att syftet med försäkringsvillkor som trycksak är att beskriva de allmänna villkoren för försäkringstjänsten. Enligt allmänt språkbruk rubriceras funktionen som ett informationsblad. Eftersom trycksakens form, utseende och funktion utgör ett enstaka blad avsett för läsning omfattas det av den reducerade skattesatsen.

Om ett utskick består av både försäkringsbrev och avtalsvillkor anser Skatteverket att vid bedömningen av skattesatsen ska en huvudsaklighetsbedömning göras för hela utskicket. Ett utskick som består av ett blad försäkringsbrev och tre blad avtalsvillkor får huvudsakligen anses utgöras av sådana enstaka blad som den reducerade skattesatsen är tillämplig för.

Ibladning

När ett tryckeri tar emot ett färdigt original från kunden för tryckning är tillhandahållandet till kunden en omsättning av varor. Skattesatsen 6 procent ska tas ut under förutsättning att produkten inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam.

Tillhandahållande av dels tryckning av en tidning, dels ibladning av externa bilagor ska bedömas som två separata tillhandahållanden. Skattesatsen 6 procent ska tas ut på tryckningen av tidningen och skattesatsen 25 procent på ibladningen (HFD 2013-11-14, mål nr 7158-12).

Inbjudan

Trycksaker med inbjudan kan omfattas av den lägre skattesatsen under förutsättning att de inte innehåller reklam (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Information om forskning

Trycksaker som ger information om forskning omfattas av skattesatsen 6 procent (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Information om sjukdomar

Trycksaker som ger information om sjukdomar utan att ge någon information om företaget eller produkter omfattas av skattesatsen 6 procent (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Information om fonder

Information som riktar sig till en banks aktiefondskunder om fondens utveckling i förhållande till andra fonder kan inte enligt allmänt språkbruk rubriceras som ett kontoutdrag utan är ett blad som är avsett för läsning och det omfattas därmed av den lägre skattesatsen.

Intyg om pensionsutbetalning

Ett intyg om pensionsutbetalning är enligt allmänt språkbruk närmast att se som en kvittens eller liknande i syfte att bekräfta en specifik transaktion. Vägledning ska då sökas i tulltaxan. Intyget omfattas inte av KN-nr 4901–4905 och därmed inte heller av den reducerade skattesatsen.

Kallelse till årsmöte

En kallelse till ett möte är enligt Skatteverkets uppfattning inte information för läsning. Den omfattas inte heller av tulltaxans KN-nr 4901–4905 och därmed inte heller av den reducerade skattesatsen.

Kontoutdrag

Kontoutdrag, värdebesked och liknande kan inte enligt vanligt språkbruk definieras som ett blad för läsning. De omfattas inte heller av KN-nr 4901–4905 och omfattas därför inte av den lägre skattesatsen.

Kort

Förpackningar med kort med aforismer omfattas inte av 6 procent mervärdesskatt (SRN 2002-03-05).

En anatomikortlek omfattas inte av den reducerade skattesatsen. (SRN 2011-10-05, dnr 16 11/I).

Små tryckta kort omfattas inte av den lägre skattesatsen eftersom de inte ingår i tulltaxans nr 4901–4905 (KRNJ 2015-01-12, mål nr 2064-13).

Kundtidning

Se Tidningar.

Ljudböcker

Se Digitala produkter.

Lotter

Bingolotter kan varken med stöd av allmänt språkbruk eller av Tullverkets tulltaxa hänföras till någon av de varor som uppräknas i 7 kap. 1 § tredje stycket 1. ML och den reducerade mervärdesskattesatsen ska därför inte tillämpas (KRNJ 2014-01-21, mål nr 3991-12).

Löpsedlar

Löpsedlar omfattas inte av den lägre skattesatsen (KRNJ 2015-01-12, mål nr 362-14).

Mallar

Skatteverkets uppfattning är att en mall enligt allmänt språkbruk inte är ett informationsblad som är avsett för läsning utan ett formulär som är avsett att fyllas i. Den omfattas inte av KN-nr 4901–4905 och därför inte heller av den reducerade skattesatsen.

Medlemsblad

Periodiska medlemsblad, personaltidningar, organisationstidskrifter kan vara helt undantagna från mervärdesskatt enligt 3 kap. 13–14 §§ ML. Se Undantag för periodiska publikationer.

Patientinformation

Trycksaker som ger information om läkemedelsprodukter till patienter och anhöriga omfattas av skattesatsen 6 procent (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Produktinformation

Sådan information om läkemedelsprodukter som riktar sig till blivande kunder anses däremot vara reklam och skattesatsen 25 procent ska gälla.

Information om produkter till befintliga återförsäljare anses vara reklam eftersom de har ett avsättningsfrämjande syfte (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Program och kataloger

Omsättning, unionsinterna förvärv och import av program och kataloger ska beskattas med 6 procent om de ges ut i syfte att informera om sådan verksamhet som i sig beskattas med 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML). Sådana verksamheter är

 • konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balett-föreställningar eller andra jämförliga föreställningar
 • biblioteks- och museiverksamhet om inte omsättningarna i denna är undantagna från skatteplikt
 • tillträde till eller förevisning av djurpark
 • idrottstjänst, om inte omsättningen är undantagen från skatteplikt.

Skattesatsen 6 procent ska också i vissa fall tillämpas beträffande program eller kataloger för sådan verksamhet som avses i 3 kap. 18 § ML (verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ ML).

Med program och kataloger avses i detta sammanhang publikationer som till sin typ är ägnade att förmedla information om den aktivitet inom de angivna områden, som en kund har för avsikt att besöka. Andra typer av program och kataloger än de som behandlats ovan ska enligt Skatteverkets mening bedömas enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Det kan vara varor som har samma form och utseende som t.ex. böcker och häften, men på grund av sin funktion rubriceras de inte som böcker eller häften enligt allmänt språkbruk. I dessa fall måste en tolkning göras med ledning av tulltaxan, se Skatteverkets ställningstagande Skattesats på böcker m.m.

Den lägre skattesatsen gäller inte för produkter som helt eller huvudsakligen består av reklam.

Skolfotokataloger

Skolfotokataloger som förutom klassfoton innehåller text i varierande omfattning anses hänförliga till sådana produkter som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 första strecksatsen ML. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 6 procent (RÅ 2005 ref. 6).

Sudokuböcker

Skattesatsen ska vara 6 procent för omsättning av böcker med sudokupussel om de har samma form och utseende som en bok (RÅ 2006 not. 209).

Radio- och kassettidningar, talböcker

För omsättning av radiotidningar, kassettidningar och talböcker som levereras i form av en vara såsom en skiva eller en kassett ska skattesatsen vara 6 procent mervärdesskatt. Det gäller även vid unionsinterna förvärv och import av kassettidningar och talböcker (7 kap. 1 § tredje stycket 3 ML). Unionsinterna förvärv och import kan inte komma ifråga för radiotidning eftersom sådan utgör en tjänst och inte en vara i mervärdesskattehänseende.

I de fall undantag från skatteplikt föreligger enligt 3 kap. 17 § ML för radio- och kassettidningar och vissa periodiska publikationer, ska någon mervärdesskatt inte tas ut vid omsättning m.m.

Radiotidning

Med radiotidning förstås för synskadade avsedda radioprogram som utgör en version av en tryckt allmän nyhetstidning. Det avgörande är att förlagan är allmän nyhetstidning. Med radiotidning avses även program som är avsedda för synskadade och som innehåller sammanställningar av flera sådana tidningar som nyss angivits. Med radiotidning menas detsamma som i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

Kassettidning

Med kassettidning menas en för synskadade avsedd version av en allmän nyhetstidning som sprids i form av kassettband eller annan sådan upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel. Även här är det avgörande att förlagan är allmän nyhetstidning. Den lägre skattesatsen omfattar även kassettidningar utan tryckt förlaga, som till sitt innehåll och med hänsyn till formerna för tillhandahållandet är att jämställa med en allmän nyhetstidning. Vad som sägs om radiotidningar som utgör sammanställningar gäller också för kassettidningar. Med kassettidning menas detsamma som i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

Punktskrift, teckenspråk m.m.

För omsättning, unionsinternt förvärv och import av varor som framställts särskilt för läshandikappades behov gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 4 ML). Det kan gälla t.ex. varor försedda med punktskrift eller teckenspråk liksom etextböcker och andra former som talsyntes och förstoring. För de här produkterna ska tolkningen inte vara restriktiv (prop. 2001/02:45 s. 47 f.). Dock ska inte en reducerad skattesats tillämpas för t.ex. en cd som innehåller text och som är avsedd att säljas till personer utan läshandikapp.

En förutsättning för att beskattning av punktskriftsböcker m.m. ska ske med 6 procent är att varan inte är undantagen från skatteplikt på grund av att den ingår i sjukvård, tandvård eller social omsorg enligt 3 kap. 4 § ML.

Ritningar

Tillhandahållande av ritningar omfattas av normalskattesatsen 25 procent (SRN dnr 30-15/I).

Tackbrev

Det förekommer att välgörenhetsorganisationer skickar ut tackbrev till bidragsgivarna med information om vad pengarna använts till och vilken nytta de gör. Skatteverkets bedömning är att ett sådant brev är ett informationsblad som är avsett för läsning och inte ett tackkort. Eftersom trycksakens form, utseende och funktion utgör ett enstaka blad avsett för läsning omfattas den av den lägre skattesatsen.

Tackkort

Ett tackkort är inte enligt allmänt språkbruk avsett för läsning och omfattas inte av tulltaxans KN-nr 4901–4905 och omfattas därmed inte av den lägre skattesatsen.

Tidningar

Tidningar i pappersform omfattas av skattesatsen 6 procent. För tillhandahållande av tidning på internet gäller skattesatsen 25 procent. Skattesatsen 25 procent gäller även för tidningar som helt eller huvudsakligen (minst 75 procent) är ägnade åt reklam.

Med reklam menas både näringsidkares reklam i form av annonser och privatpersoners motsvarande erbjudande (RÅ 2004 ref. 7).

Skatterättsnämnden har ansett att en tidning/tidskrift som skulle innehålla annonser till 45 procent inte kunde anses helt eller delvis ägnad åt reklam. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 6 procent (SRN 2005-06-17).

Skatterättsnämnden har ansett att bildreportage i en publikation inte skulle anses som reklam. Publikationen bestod till 70 procent av bildreportage och 30 procent av reklam. Bildreportagen innehöll bilder med kort information. Skatterättsnämnden ansåg att reportagen inte skulle anses ha till ändamål att främja avsättningen av det som de avsåg. Publikationen ansågs därför inte som huvudsakligen ägnad åt reklam. Mervärdesskatt skulle därför tas ut med 6 procent (SRN 2008-04-07, dnr 44-06/I).

Kammarrätterna har ansett att kundtidningar är reklam eftersom deras huvudsakliga syfte är att främja omsättningen av företagens varor och tjänster. De omfattas därmed inte av den lägre skattesatsen (KRNJ 2015-01-12, mål nr 2064-13, KRNS 2015-05-18, mål nr 1002-1003-14).

Kammarrätten har ansett att en tidning med information om företagets produkter varvat med reportage var huvudsakligen ägnat åt reklam eftersom syftet var att framhålla företagets egna produkter (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Transaktionsbekräftelse

Ett brev från en bank med information till kunden om att kapital flyttats, är en bekräftelse på att transaktionen genomförts. Meddelandet har närmast karaktär av en kvittens. Enligt allmänt språkbruk är det inte ett informationsblad för läsning och det omfattas inte heller av tulltaxans KN-nr 4901–4905. Trycksaken omfattas därmed inte av den lägre skattesatsen.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-88/09 [1]
 • HFD 2011 not. 66, mål nr 230-11 [1]
 • HFD 2013-11-14, mål nr 7158 [1]
 • HFD 2017-05-19, mål nr 1702-16 [1]
 • KRNJ 2014-01-21, mål nr 3991-12 [1]
 • KRNJ 2015-01-05, mål nr 2302-13 [1]
 • KRNJ 2015-01-12, mål nr 362-14 [1]
 • RÅ 2002 ref. 51 [1]
 • RÅ 2004 ref. 7 [1]
 • RÅ 2005 ref. 6 [1]
 • RÅ 2006 not. 209, mål nr 5842-06 [1]
 • SRN 2002-03-05 [1]
 • SRN 2003-01-22 [1]
 • SRN 2005-06-17 [1]
 • SRN dnr 14-10/i [1]
 • SRN dnr 16-11/i [1]
 • SRN dnr 44-06/i [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]