OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Efter ansökan kan en bil befrias från skatteplikt för trängselskatt med stöd av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ge befrielse

Den som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka hos Skatteverket om att få en viss bil undantagen från skatteplikt. De tillstånd som omfattas är:

  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
  • motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skatteverket ska efter en sådan ansökan besluta att bilen är undantagen från skatteplikt för trängselskatt (6 § första stycket LTS). Skattebefrielsen gäller oavsett om den rörelsehindrade färdas i bilen eller inte (jfr. prop. 2003/04:145 s. 110).

Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja undantag för två bilar (6 § andra stycket LTS). Anledningen till att två bilar i vissa fall undantas från skatteplikt är att det kan finnas behov av två bilar när flera personer hjälper den rörelsehindrade och dessa bor på olika håll. Som exempel på synnerliga skäl anger lagstiftaren situationen när ett rörelsehindrat barn har föräldrar som inte bor i närheten av varandra (prop. 2006/07:109 s. 21 f.).

Skatteverket anser att även den situationen att ett familjehem för ett rörelsehindrat barn består av två familjehemsföräldrar som inte bor i närheten av varandra är skäl för att undanta två bilar från skatteplikt (Skatteverkets ställningstagande Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering).

När börjar befrielsen gälla?

Sökanden måste ha beviljats ett parkeringstillstånd för att befrielse ska komma ifråga. En ansökan ska alltså avse ett beviljat tillstånd och det är detta tillstånd som ska läggas till grund för Skatteverkets beslut. Varken lagtext eller förarbeten talar om från vilken tidpunkt befrielsen från skatteplikt ska gälla när Skatteverket bifaller en ansökan. Skatteverket anser att befrielsen ska gälla från och med det datum då ansökan kom in, förutsatt att förutsättningarna för befrielse var uppfyllda vid detta datum. Om förutsätt­ning­arna för befrielse uppfylls först vid ett senare datum än då ansökan kom in, ska befrielsen gälla från det senare datumet.

Handläggningstiden mellan ansökan och beslut kan variera, bland annat beroende på om en ansökan behöver kompletteras. Om befrielse inte anses gälla före beslutsdagen så innebär det att krav kan ställas på Skatteverket att handläggningen sker på ett sådant sätt att handläggningstiden inte utan sakliga skäl förlängs. Det kan som regel inte anses rimligt att rättsverkningarna för den vars ansökan om befrielse beviljas påverkas negativt av ärendets handläggningstid. Om handläggningstiden förlängs som en följd av sökandens eget agerande är det att anse som rimligt att sökanden får bära konsekvenserna av detta. Skatteverket anser att det ska framgå av Skatteverkets beslut när befrielsen börjar gälla.

Exempel: när befrielsen börjar gälla

Bjarne ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars 2012. Av ansökan framgår det att Bjarne beviljades ett parkeringstillstånd den 16 mars 2012. Beslut om befrielse fattas den 10 april 2012. Befrielsen ska gälla från och med den 30 mars 2012.

Cleo ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars 2012. Av ansökan framgår det inte att Cleo har beviljats parkeringstillstånd. Skatteverket begär därför komplettering. Den 10 april kommer en komplettering in som visar att Cleo beviljades tillstånd den 5 april 2012. Beslut om befrielse fattas den 12 april 2012. Befrielsen ska gälla från och med den 5 april 2012.

Befrielsen gäller till ett angivet datum

Ett beslut om befrielse från skatteplikt gäller till ett visst angivet datum. Det angivna datumet motsvarar den sista giltighetsdagen för parkeringstillståndet.

Rättsfall: ett beslut om befrielse gäller till ett visst angivet datum

H yrkade att hon skulle befrias från den påförda trängselskatten och avgifterna eftersom hon inte visste att det krävdes ett nytt befrielsebeslut när ett gammalt parkeringstillstånd hade ersatts av ett nytt. Skatteverket avslog yrkandet. H överklagade till förvaltningsrätten som fastställde Skatteverkets beslut. H överklagade då till kammarrätten, som gjorde följande bedömning:

Skatteverket får inget meddelande om att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade har förlängts. Därför finns det ingen möjlighet att automatiskt registrera och förlänga befrielsen från trängselskatt för dem som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade och som tidigare har haft befrielse. När H inte fick något beslut i januari 2006 borde H ha kontaktat Skatteverket. H borde även ha undersökt om befrielsen fortfarande gällde när parkerings­till­ståndet gick ut. Kammarrätten avslog överklagandet (KRNS 2006-08-31, mål nr 5648-06).

Ansöka om förnyad befrielse

Som lagstiftningen är utformad är det sökandens ansvar att ansöka om förnyad befrielse när ett beslut om befrielse upphört att gälla. Skatteverket anser att det ligger i sökandens intresse att göra ansökan så fort förutsättningar för detta finns.

Bilar i yrkesmässig trafik befrias inte

En bil får, enligt 6 § tredje stycket LTS, inte befrias från skatteplikt om det finns en anteckning i vägtrafik­regi­stret eller motsvarande utländska register om att bilen används i yrkesmässig trafik eller taxitrafik enligt

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i den ursprungliga lydelsen
  • yrkestrafiklagen, eller
  • taxitrafiklagen.

Bestämmelsen tar sikte på att förhindra missbruk av aktuella parkeringstillstånd (prop. 2003/04:145 s. 46).

Kompletterande information

Omprövning av beslut

Överklagande av beslut

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2006-08-31, mål nr 5648-06 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2]
  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]

Ställningstaganden

  • Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering [1]
  • Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt [1] [2] [3]

Referenser inom trängselskatt