OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En bostadsrätt kan övergå från en ägare till en annan genom olika former av överlåtelser t.ex. försäljning, byte, gåva, bodelning eller testamente. I vissa fall ska en kapitalvinstberäkning göras och i andra fall behöver ingen beskattning ske utan kontinuitetsprincipen tillämpas. En bostadsrätt kan även överlåtas genom ett s.k. blandat fång. I dessa fall tillämpas delningsprincipen.

Allmänna principer

För fysiska personer gäller att en inte yrkesmässig avyttring av bostadsrätt (både privatbostadsrätt och näringsbostadsrätt) ska beskattas i kapital medan en yrkesmässig avyttring beskattas i näringsverksamhet. Beträffande rätt beskattningsår gäller samma regler som för fastighet.

Köp eller gåva

Bedömningen av om en överlåtelse skett genom köp eller gåva görs efter andra principer än för fastigheter. För bostadsrätter, liksom för annan lös egendom, gäller den s.k. delningsprincipen. Om en bostad har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger mellan parterna, är mellanskillnaden gåva. Så stor del av bostadsrätten anses såld som ersättningen utgör av marknadsvärdet på hela bostadsrätten (RÅ 1988 ref. 22 och RÅ 2009 not. 48).

Exempel: köp och gåva

Axel överlåter en bostadsrätt till sin son Bert för 1 000 000 kr. Marknadsvärdet på bostadsrätten var vid överlåtelsetillfället 2 000 000 kr. Vid inkomstbeskattningen anses Axel ha sålt hälften av bostadsrätten för 1 000 000 kr och den andra hälften av bostadsrätten anses han ha överlåtit till Bert som gåva.

Tilläggsköpeskilling

Beträffande tilläggsköpeskilling gäller de allmänna reglerna.

Dold äganderätt

Frågan om så kallad dold äganderätt i bostadsrätt har prövats i bl.a. rättsfallen RÅ 1986 ref. 179 I och II. I båda fallen var endast en person registrerad hos föreningen som ägare. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att man måste tillmäta avtalen och registreringen stor betydelse vid bedömningen av vem eller vilka som är skattskyldiga för en kapitalvinst. Om det styrks att situationen är en annan än dokumentationen visar, bör dock inte dokumentationen, enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, vara utslagsgivande.

Bostadsrätter i privatbostadsföretag

Bestämmelserna om beskattning av kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt i ett privatbostadsföretag finns i 46 kap. IL. Bestämmelserna gäller om bostadsrättsföreningen är ett så kallat privatbostadsföretag i enlighet med 2 kap. 17 § IL. Vid bedömningen jämställs även motsvarande utländska juridiska personer inom EES (2 kap. 17 § andra stycket IL).

Vid avyttring av en andel i föreningen gäller att bostadsföretagets skattemässiga karaktär ska bedömas utifrån förhållandena vid avyttringsårets ingång (46 kap. 3 § IL). En bostadsrätt i ett privatbostadsföretag är antingen en privatbostadsrätt (2 kap. 18 § IL) eller en näringsbostadsrätt (2 kap. 19 § IL).

Bostadsrätter i bostadsföretag som inte utgör privatbostadsföretag

Om bostadsföretaget inte kan anses som ett privatbostadsföretag vid ingången av avyttringsåret, ska beskattningen vid avyttringen av en andel i det s.k. oäkta bostadsföretaget ske enligt reglerna för avyttring av delägarrätter i 44 kap. IL och i 48 kap. IL.

Tidpunkt för beskattning av kapitalvinst/ avdragsrätt för kapitalförlust

Beträffande skattskyldighetens inträde gäller samma regler som vid överlåtelse av fastigheter.

Ombildningar

En omregistrering av en bostadsförening till en bostadsrättsförening enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar, leder inte till någon beskattning, vare sig av föreningen eller av medlemmarna (prop. 1990/91:92 s. 145). Även ett bostadsaktiebolag, som är ett privatbostadsföretag, kan ombildas till bostadsrättsförening utan att kapitalvinstbeskattning utlöses (RÅ 1990 ref. 116).

Avsägelse

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten enligt 4 kap 11 § BrL. Han eller hon blir därigenom fri från sina skyldigheter som bostadsrättshavare och bostadsrätten övergår till föreningen. Föreningen ska, så snart det kan ske utan förlust, åter avyttra bostadsrätten, om inte föreningsstämman beslutar att bostadsrätten ska upphöra (6 kap. 11 § BrL). En sådan avsägelse får anses innebära att bostadsrätten är avyttrad för 0 kr. Avsägelsen får anses vara avyttringsdag, eftersom innehavaren då binder upp sig för att bostadsrätten ska övergå till föreningen.

Förhandsavtal

Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar, 44 kap. 3 § IL. Om ett förhandsavtal om köp av bostadsrätt har ingåtts och den tilltänkta köparen inte fullföljer affären genom att teckna ett upplåtelseavtal, så är detta inte att betrakta som en avyttring av en tillgång. Någon kapitalvinstberäkning blir således inte aktuell i dessa situationer.

Avdrag kan därmed enligt Skatteverkets uppfattning inte heller medges för den förlust som uppkommer om den tänkte köparen inte får tillbaka hela eller delar av den bokningsavgift eller den avgift för tillval som erlagts vid tecknandet av förhandsavtalet. (42:1 st. 2 IL jfr RÅ 1982 1:10).

Konkurs

Ett privatbostadsföretag är antingen en ekonomisk förening (bostadsrättsförening eller bostadsförening) eller ett aktiebolag (bostadsaktiebolag). En andel i ett privatbostadsföretag är därmed att anse som ett värdepapper. Ett värdepapper anses avyttrat när det företag som gett ut det försätts i konkurs. En bostadsrätt anses därmed avyttrad för noll kronor när ett privatbostadsföretag går i konkurs (44 kap. 8 § IL).

Exekutiv auktion

Skatteverket anser att en bostadsrätt som säljs på exekutiv auktion ska anses vara avyttrad när ett inrop har godtagits av Kronofogdemyndigheten (Skatteverkets ställningstagande – Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1982 1:10 [1]
  • RÅ 1986 ref. 179 I och II [1]
  • RÅ 1988 ref. 22 [1]
  • RÅ 1990 ref. 116 [1]
  • RÅ 2009 not. 48 [1]

Lagar & förordningar

  • Bostadsrättslagen (1991:614) [1] [2]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Lag (1191:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar [1]

Propositioner

  • Prop. 1990/91:92 [1]

Ställningstaganden

  • Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion [1]