OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Tryggande av tjänstepension genom en pensionsstiftelse påverkar underlaget för SLP såväl vid en överföring som vid en gottgörelse.

Läs mer om vad som ingår i underlaget för SLP.

En överföring till en pensionsstiftelse ökar underlaget

Underlaget för SLP ökar med en överföring till en pensionsstiftelse (2 § första stycket b SLPL). Underlaget ökar även om arbetsgivaren helt eller delvis inte får avdrag för överföringen.

Underlaget för SLP ska öka med den på beskattningsåret belöpande överföringen som motsvarar kostnaden för pensionsutfästelserna för detta år (RÅ 2007 ref. 47). Någon uppdelning av en överföring på beräknat avsättningsutrymme för pensionsreserv och administrationskostnader för stiftelseförvaltningen ska inte göras.

En gottgörelse från en pensionsstiftelse minskar underlaget

Underlaget för SLP minskar med gottgörelse (ersättning) från en pensionsstiftelse (2 § första stycket g SLPL). Detta gäller även om ersättning inte ska tas upp eftersom den avser en sådan överföring till stiftelsen som arbetsgivaren tidigare inte fått avdrag för.

Utbetalningen av pensionen ökar underlaget

Om tjänstepension tryggas genom en pensionsstiftelse, betalar normalt den som utfäst tjänstepensionen ut pensionen. Utbetald pension ökar underlaget för SLP (2 § första stycket d SLPL).

Exempel: hur underlaget påverkas när tryggandet av tjänstepension sker genom en pensionsstiftelse

Ett aktiebolag utfäster år 1 pension till en av de anställda, Andersson. Utfästelsen tryggas genom överföring till pensionsstiftelse. Överföringen ökar underlaget för SLP år 1.

År 2 går Andersson i pension. Det belopp som betalas ut i pension till honom ökar underlaget för SLP år 2. Företaget har möjlighet att gottgöra sig från pensionsstiftelsen för den utbetalda pensionen och gör så under år 2. Gottgörelsen minskar underlaget för SLP år 2.

Tre poster i underlaget för SLP kan alltså vara aktuella för arbetsgivare som tryggar tjänstepension genom en pensionsstiftelse.

Kompletterande information

  • En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom att föra över medel till en pensionsstiftelse.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 47 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3]