OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen påverkar underlaget för SLP.

Läs mer om vad som ingår i underlaget för SLP.

Ökning av en avsättning i balansräkningen ökar underlaget

Underlaget för SLP ökar vid en ökning av en avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt tryggandelagen eller i en sådan delpost som avses i 8 a § TrL (2 § första stycket c SLPL).

Kostnad för kreditförsäkring av pensionsskuld hos PRI Pensionsgaranti ska inte anses som en pensionskostnad enligt SLPL och ska därför inte ingå i underlaget för SLP (KRNG 2002-06-14, mål nr 6878–2000).

Avsättningen ska vara enligt tryggandelagen

Underlaget för SLP ska öka endast om avsättningen i balansräkningen görs i enlighet med tryggandelagen.

Rättsfall: när avsättning inte är enligt tryggandelagen

En avsättning i en församlings balansräkning som gjorts i förening med ett borgensåtagande från kyrkofonden ska inte öka underlaget för SLP (RÅ 2006 ref. 83). Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är inte borgen av kyrkofonden en med kreditförsäkring eller stiftelse likvärdig anordning och Kyrkans PFA 2000 är därför inte någon allmän pensionsplan enligt 4 § TrL. En kyrkoförsamling är heller inte en sådan organisationsform som enligt 5 § andra stycket TrL har möjlighet att göra avsättning i balansräkningen för pensionsutfästelser som inte omfattas av allmän pensionsplan.

En avsättning i en ideell förenings balansräkning avseende en pensionsutfästelse som inte är enligt allmän pensionsplan och som säkerställts genom en kapitalförsäkring ska inte öka underlaget för SLP (RÅ 2001 not. 166). En ideell förening omfattas inte av 5 § andra stycket TrL och har därmed ingen möjlighet att trygga andra pensionsutfästelser än enligt allmän pensionsplan genom avsättning i balansräkning. Avsättningen var således inte gjord i enlighet med tryggandelagen.

En enligt tryggandelagen otillåten avsättning i balansräkningen avseende en pensionsutfästelse för en anställd med bestämmande inflytande under rubriken Avsatt till pensioner eller som delpost under rubriken Avsättningar för pensioner eller liknande förpliktelser ska inte påverka underlaget för SLP (RÅ 2004 not. 136).

Rättsfall: avsättning för pensionsutfästelse säkerställd med kapitalförsäkring

En avsättning i balansräkningen som ett aktiebolag gjort i enlighet med bestämmelserna i tryggandelagen ska medräknas i underlaget för SLP även när pensionsutbetalningen säkerställts med kapitalförsäkring (RÅ 2004 ref. 133).

Utfästelsen avsåg personer utan ett bestämmande inflytande, och avsättningen var därför möjlig att göra i enlighet med tryggandelagen.

Av rättsfallet följer också att det inte strider mot god redovisningssed att ta upp en pensionsskuld under en annan rubrik i balansräkningen än under rubriken Avsatt till pensioner enligt tryggandelagen eller som en annan delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser än sådan som avses i 8 a § TrL. Ett åtagande som redovisas under annan rubrik än i enlighet med bestämmelserna i tryggandelagen ska inte ingå i underlaget för SLP.

Sammanfattningsvis innebär domen att en avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen ska öka underlaget för SLP oavsett om och hur utfästelsen har säkerställts. Om ett företag väljer att redovisa en pensionsskuld eller avsättning under en annan rubrik i balansräkningen än enligt tryggandelagen, ska underlaget för SLP däremot inte påverkas.

Inget krav på kreditförsäkring eller avdragsrätt

Till skillnad från avdragsreglerna i 28 kap. IL finns inte något krav på att en avsättning i balansräkningen ska vara kreditförsäkrad för att SLP ska betalas (bet. 1992/93:SkU31 s. 91), annat än när avsättningen sker enligt en allmän pensionsplan, jfr 4 § TrL. Underlaget för SLP ska öka med det avsatta beloppet om avsättningen görs i enlighet med tryggandelagen under rubriken Avsatt till pensioner eller en sådan delpost som avses i 8 a § TrL även om avsättningen inte omfattas av avdragsrätt enligt 28 kap. IL.

Exempel: säkerställande av pensionsutfästelse med en pantsatt kapitalförsäkring

Ett aktiebolag utfäster pension till en anställd, Bengtsson och säkerställer utfästelsen med en pantsatt kapitalförsäkring. Bengtsson är en arbetstagare utan bestämmande inflytande enligt 5 § TrL. Aktiebolaget redovisar pensionsskulden i sin årsredovisning som en delpost ”Pensionsavsättning enligt tryggandelagen” under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser”. En ökning av avsättningen under denna delpost ökar underlaget för SLP.

Om aktiebolaget i stället hade redovisat pensionsskulden under annan rubrik i årsredovisningen exempelvis under rubriken ”Övriga avsättningar” hade avsättningen inte resulterat i en pluspost i underlaget för SLP, se Rättsfall: avsättning för pensionsutfästelse säkerställd med kapitalförsäkring (ovan).

Om Bengtsson varit en anställd med bestämmande inflytande enligt 5 § TrL hade underlaget för SLP inte ökat även om aktiebolaget redovisat pensionsskulden i sin årsredovisning under delposten ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” eftersom en sådan avsättning inte får ske enligt tryggandelagen, jämför RÅ 2004 not. 136 under Rättsfall: när avsättning inte är enligt tryggandelagen (ovan).

En minskning av avsättningen i balansräkningen minskar underlaget

Om avsättningen i balansräkningen under rubriken Avsatt till pensioner eller i en sådan delpost som avses i 8 a § TrL minskar så minskar underlaget för SLP (2 § första stycket i SLPL). Detta gäller även om minskningen inte ska tas upp eftersom den kan hänföras till en sådan ökning av avsättningen som arbetsgivaren tidigare inte fått avdrag för.

Ett schablonmässigt avdrag på underlaget

När tryggande av pension sker genom en avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen ska ett schablonmässigt avdrag göras vid beräkningen av underlaget för SLP (2 § första stycket j SLPL).

Underlaget för SLP ska minska med 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt tryggandelagen eller i en sådan delpost som avses i 8 a § TrL vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Statslåneräntan ska som lägst anses vara 0 procent.

Beräkningen av schablonavdraget bygger på att beskattningsåret omfattar tolv månader. Om beskattningsåret är längre eller kortare ska det schablonmässiga avdraget jämkas. Detsamma gäller om en pensionsskuld, under rubrik Avsatt till pensioner eller motsvarande delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, helt har upplösts under beskattningsåret t.ex. i samband med byte av tryggandeform eller när skulden förs över till annan arbetsgivare (2 § tredje stycket SLPL). Avgörande för justeringen är när upplösningen sker under beskattningsåret. Upplöses avsättningen endast delvis görs inte någon jämkning.

Utbetalningen av pensionen ökar underlaget

Tryggas tjänstepensionen genom en avsättning i balansräkningen betalar normalt den som utfäst tjänstepensionen ut pensionen. Utbetald pension ökar underlaget för SLP (2 § första stycket d SLPL).

Exempel: hur underlaget påverkas vid avsättning i balansräkningen

Ett aktiebolag utfäster år 1 pension till en av de anställda, Andersson. Andersson är en arbetstagare utan bestämmande inflytande enligt 5 § TrL. Arbetsgivaren tryggar utfästelsen genom en avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen. Skulden redovisas som delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Ökningen av avsättningen ska öka underlaget för SLP år 1.

År 2 går Andersson i pension. Det belopp som arbetsgivaren betalar ut i pension till honom kommer då att öka underlaget för SLP år 2. Pensionsreserven minskar emellertid i och med utbetalningen och bolaget reducerar därför det skuldförda beloppet vilket minskar underlaget för SLP år 2. Om företaget vid Anderssons pensionering år 2 anställer en ny medarbetare, Bengtsson, och utfäster pension till denne påverkar detta också pensionsreserven. Pensionsskulden kan på så sätt komma att öka trots att en pensionsutbetalning har skett. Underlaget för SLP ska dessutom minskas med ett schablonmässigt avdrag år 2 eftersom det vid beskattningsårets ingång finns en bokförd skuld under rubriken Avsatt till pensioner enligt tryggandelagen eller i en sådan delpost som avses i 8 a § TrL.

Fyra poster i underlaget för SLP kan alltså vara aktuella för arbetsgivare som tryggar tjänstepension med avsättning i balansräkning enligt tryggandelagen.

Kompletterande information

  • En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom en avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen som har kreditförsäkrats.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2002-06-14, mål nr 6878–2000 [1]
  • RÅ 2001 not. 166 [1]
  • RÅ 2004 not. 136 [1]
  • RÅ 2004 ref. 133 [1]
  • RÅ 2006 ref. 83 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • bet. 1992/93:SkU31 s. 91 [1]