OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Tillämpningsområde

Artikeln omfattar endast royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en person med hemvist i en annan avtalsslutande stat. Den är alltså inte tillämplig på royalty som härrör från tredje stat eller som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till en person med hemvist i samma stat. I sådana fall tillämpas i stället artikel 7 Inkomst av rörelse, artikel 14 Självständig yrkesutövning eller artikel 22 Annan inkomst beroende på i vilken verksamhet royaltyn tas emot (observera artikel 22 punkt 2 när det gäller royalty i rörelse eller självständig yrkesverksamhet).

Punkt 1

Punkt 1 överensstämmer i sak med artikel 12 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Avsikten med uttrycket ”den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn” är att begränsningen av skatten i källstaten inte ska tillämpas när en mellanhand, exempelvis en representant eller ställföreträdare, sätts in mellan den egentligen inkomsttagaren och utbetalaren. Skattenedsättning i källstaten ska medges endast när den egentlige inkomsttagaren har hemvist i den andra avtalsslutande staten (prop. 1996/97:44 s. 51). I modellavtalet motsvaras uttrycket “den verklige innehavaren” av ”the beneficial owner”.

Punkt 2

Under de förutsättningar som anges i punkt 2 har även den stat där mottagaren av royaltyn har ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning rätt att beskatta royaltyn i enlighet med artikel 7 eller 14. Bestämmelsen motsvarar artikel 12 punkt 3 i OECD:s modellavtal. Begreppen ”självständig yrkesverksamhet” och ”stadigvarande anordning” finns dock inte längre i modellavtalet.

Angående uttrycket ”verklig innehavare av förmån av royalty”, se punkt 1 ovan.

Öresundsbron

I protokollet till avtalet och i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna finns regler om inkomst som förvärvas genom byggandet och driften av Öresundsbron eller den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen. Om ett företag i Danmark eller Sverige deltar i byggandet och driften samt förvärvar sådan inkomst, ska inkomsten utan hinder av artikel 12 punkt 2 beskattas endast i den stat där företaget har hemvist. Detsamma gäller inkomst som sådant företag erhåller för byggandet och underhållet av den konstgjorda ön (protokollspunkt II punkt 1).

Vad som föreskrivs om tunnelförbindelsen gäller också för den konstgjorda halvön i Danmark till den del denna är anlagd eller underhålls av eller för Öresundskonsortiet. Vad som föreskrivs om bron gäller också för betalstationen i Sverige till den del denna uppförs, underhålls eller drivs av eller för Öresundskonsortiet (5 § lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

Reglerna omfattar endast företag som aktivt bedriver verksamhet på eller i anslutning till Öresundsbron. Företag som exempelvis endast utför leveranser till bygget omfattas inte (prop. 1996/97:44 s. 50).

Punkt 3

Punkt 3 innehåller en definition av royalty som i sak överensstämmer med artikel 12 punkt 2 i OECD:s modellavtal utom i det avseendet att den uttryckligen inkluderar film och band för radio- och televisionssändning i uttrycket ”litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk”.

Punkt 4

Punkt 4 om så kallad överroyalty överensstämmer i sak med artikel 12 punkt 4 i OECD:s modellavtal.

Angående uttrycket ”den verklige innehavaren”, se punkt 1 ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]