OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 25 i OECD:s modellavtal men avviker från denna på några punkter.

Den som anser sig beskattad i strid mot avtalet får enligt punkt 1 lägga fram saken hos den behöriga myndigheten i den stat där han har hemvist eller, om det gäller tillämpning av artikel 27 punkt 1, där han är medborgare. Tidsfristen för att framställa en sådan invändning är fem år. Enligt modellavtalet får personen vända sig till valfri avtalsslutande stat och tidsfristen är tre år.

Vad som avses med behörig myndighet definieras i artikel 3 punkt 1 j.

Enligt andra meningen i punkt 3 kan de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse lösa även sådana frågor som inte är reglerade i avtalet men som av andra skäl kan uppkomma i fråga om de skatter som omfattas av avtalet. Detta bemyndigande är mer omfattande än modellavtalets motsvarighet.

Andra meningen i punkt 2 om överlämnande av ärende till behörig myndighet i annan avtalsslutande stat är en följd av att avtalet är multilateralt och saknar motsvarighet i modellavtalet. Detsamma gäller punkt 4 om kommunikation och gemensamma överläggningar mellan samtliga avtalsslutande stater.

Artikel 28 innehåller inte några bestämmelser om skiljeförfarande i de fall de behöriga myndigheterna inte når en överenskommelse (jämför modellavtalets artikel 25 punkt 5).