OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak. Respektive varuslag avgränsas genom definitioner i LTS. Tobaksvaror som faller utanför dessa definitioner och som inte heller är skattepliktiga som snus eller tuggtobak ska inte beskattas.

Andra nikotinhaltiga produkter än tobaksvaror är under vissa förutsättningar skattepliktiga för nikotinskatt. Vill du läsa om sådana produkter kan du göra det på sidorna om nikotinskatt.

Skatteplikten för cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak. Respektive varuslag avgränsas genom definitioner i LTS. Tobaksvaror som faller utanför dessa definitioner och som inte heller är skattepliktiga som snus eller tuggtobak ska inte beskattas.

Definitionerna i LTS av cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak tar inte utgångspunkt i tulltaxan. Den avgränsning av olika tobaksvaror som görs i tulltaxan är således inte relevant vid bedömning av om en vara är skattepliktig som cigaretter, cigarrer och cigariller eller röktobak.

Cigaretter

Cigaretter definieras i LTS som något av följande (1 a § LTS):

 • tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b § LTS
 • tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör
 • tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Dessutom ska produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a § LTS behandlas som cigaretter (1 e § första stycket LTS).

Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som cigaretter (jfr 1 e § andra stycket LTS).

Rättsfall: användning uteslutande för medicinska ändamål

EU-domstolen har ansett att cigaretter utan tobak som inte innehåller några medicinskt verksamma ämnen, men som för kunden framställs och säljs som ett hjälpmedel för personer som vill sluta röka, inte kunde anses användas uteslutande för medicinska ändamål i den betydelse begreppet hade enligt artikel 7.2 i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (numera artikel 2.2 andra stycket i tobaksskattedirektivet) (C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven).

Är elektroniska cigaretter skattepliktiga för tobaksskatt?

Om olika typer av elektroniska cigaretter är skattepliktiga enligt LTS får avgöras från fall till fall beroende på hur de är utformade.

En elektronisk cigarett som består av en batteridriven förångningsapparat som förångar smaksatt vätska till vattenånga är inte skattepliktig enligt LTS. Att så är fallet har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat i mål HFD 2013 not.46.

Rättsfall: Ej tobaksskatt för elektronisk cigarett som förångar vätska

Högsta förvaltningsdomstolen prövade i ett mål frågan om skatteplikt enligt LTS för en elektronisk cigarett. Förutsättningarna i målet var sådana att ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en elektronisk cigarett som de hade för avsikt att sälja. Den elektroniska cigaretten beskrevs av bolaget som en förångningsapparat som förångar smaksatt vätska till vattenånga. Den innehöll varken tobak eller nikotin utan endast vätskan och elektroniska komponenter. I ärendet hade bolaget gett in ett varuprov på den elektroniska cigarett som ansökan avsåg. Varuprovet bestod av en batteridel och en refillhylsa. Refillhylsan innehöll vätska och förångare. Vätskan fanns i flera olika smaker/aromer. I varuprovet ingick även en batteriladdare.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning:

Produkten innehåller inte ämnet tobak utan en smaksatt vätska. Eftersom produkten inte innehåller tobak är den inte skattepliktig enligt 1 a § eller 1 c § LTS.

För att produkter som består av andra ämnen än tobak ska anses skattepliktiga krävs enligt 1 e § LTS att övriga kriterier i 1 a § eller 1 c § är uppfyllda. Produkten består inte av rullar av ett ämne som går att röka som det är eller som kan föras in i cigarettpappersrör eller rullas in i cigarettpapper (jfr 1 a §). Inte heller består produkten av ett ämne som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor (jfr 1 c §). Produkten är därför inte skattepliktig enligt 1 e §.

Vid sådant förhållande omfattas produkten inte av skatteplikt enligt LTS (HFD 2013 not. 46).

Upphettade tobaksprodukter, s.k ”heat-not-burn”

Det förekommer att tobak saluförs för att användas i elektroniska apparater som hettar upp tobak utan att förbränna den. Dessa produkter kallas ibland ”heated tobacco products” eller ”heat-not-burn”. Till skillnad från ovan nämnda e-cigaretter som förångar en vätska är det fråga om tobaksampuller som hettas upp i särskilda elektroniska apparater. De tobaksampuller som används i dessa apparater är skattepliktiga enligt LTS och beskattas som antingen cigaretter eller röktobak beroende på hur de är utformade. Om tobaksampullerna är utformade som tobaksrullar som kan rökas som de är, utan den elektroniska apparaten, är de skattepliktiga som cigaretter. I annat fall är tobaksampullerna skattepliktiga som röktobak.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018 att det bör införas en särskild punktskatt på e-cigaretter. I samband med denna avisering har regeringen uttalat följande om beskattning enligt LTS av de tobaksampuller som är avsedda att användas i elektroniska apparater som hettar upp tobak utan att förbränna den:

På marknaden finns även elektroniska apparater som hettar upp tobak utan att förbränna den. Sådana produkter har lanserats i Europa de senaste åren - dock ännu inte i Sverige - och kallas ibland ”heated tobacco products” eller ”heat-not-burn”. Dessa produkter omfattas inte av de ovan nämnda reglerna om e-cigaretter. Vid diskussioner i Europeiska kommissionens expertgrupp för indirekt beskattning (ITEG) har kommissionen och flera medlemsstater angett att tobaksampullerna som hettas upp i dessa produkter omfattas av Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (tobaksskattedirektivet) och ska ses som antingen röktobak eller cigaretter. Om de är utformade som tobaksrullar som kan rökas som de är, utan den elektroniska apparaten, ska de ses som cigaretter, annars som röktobak. Regeringen håller med om denna bedömning. Tobaksampullerna till sådana produkter omfattas således redan av lagen om tobaksskatt och beskattas som antingen röktobak eller cigaretter, beroende på hur de är utformade (prop. 2017/18: 1 s. 599).

Cigarrer och cigariller

Av definitionen i 1 b § LTS följer att med cigarrer och cigariller avses något av följande under förutsättning att de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är:

 • tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak
 • tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om följande förutsättningar är uppfyllda:
  • det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket
  • styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram
  • omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

Dessutom ska produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § LTS behandlas som cigarrer och cigariller (1 d § LTS).

Röktobak

Vad som ska beskattas som röktobak framgår av två olika definitioner av röktobak i LTS (1 c § första stycket LTS):

 1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning
 2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a eller 1 b § LTS.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter (1 c § andra stycket LTS).

Dessutom ska produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 c § LTS behandlas som röktobak (1 e § första stycket LTS).

Produkter som inte innehåller någon tobak och som används uteslutande för medicinska ändamål behandlas dock inte som röktobak (jfr 1 e § andra stycket LTS).

Definitionen av röktobak tar som nämnts ovan inte utgångspunkt i tulltaxan. Den avgränsning av olika tobaksvaror som görs i tulltaxan är således inte relevant vid bedömning av om en vara är skattepliktig som röktobak. Att viss tobak klassificeras som råtobak enligt tulltaxan påverkar därmed inte bedömningen om en sådan vara är skattepliktig som röktobak enligt LTS.

Förhållandet mellan de två olika definitionerna av röktobak

Vid tillämpningen av 1 c § LTS har det för vissa typer av tobaksvaror uppkommit osäkerhet angående om varorna omfattas av definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 1 LTS eller av definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 2 LTS.

För att en vara ska omfattas av definitionen i 1 c § första stycket 2 LTS är det en förutsättning att varan bjuds ut till detaljhandelsförsäljning. Något sådant krav ställs inte upp i definitionen i 1 c § första stycket 1 LTS. En vara som omfattas av definitionen av röktobak enligt 1 c § första stycket 1 LTS är därmed skattepliktig redan från det tillfälle då den tillverkas/förs in till landet/importeras. För en vara som omfattas av definitionen för röktobak enligt 1 c § första stycket 2 LTS uppkommer skatteplikten först då den bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, vilket kan vara vid ett senare tillfälle än då den tillverkas/förs in till landet/importeras.

Utformningen av de två definitionerna leder således till att skatteplikten kan uppkomma vid olika tillfällen beroende på om en vara är att anse som röktobak enligt definitionen i 1 c § första stycket 1 LTS eller enligt definitionen i 1 c § första stycket 2 LTS. Att skatteplikten uppkommer vid olika tillfällen har betydelse för tillämpningen av ett flertal bestämmelser i LTS. Det har exempelvis betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om vem som ska anses vara skattskyldig, för tillämpningen av bestämmelserna om när skattskyldighet inträder och för tillämpningen av bestämmelserna om uppskovsförfarandet.

Vid beskattning av röktobak är det därmed inte tillräckligt att fastställa att en vara är skattepliktig som röktobak. Det är också nödvändigt att fastställa om en tobaksvara omfattas av definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 1 LTS eller i 1 c § första stycket 2 LTS

Skatteverket anser att 1 c § LTS ska förstås på så sätt att definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 1 LTS har företräde framför definitionen i 1 c § första stycket 2 LTS. Endast i de fall där varor inte omfattas av definitionen av röktobak enligt 1 c § första stycket 1 kan varorna anses vara sådan röktobak som omfattas av definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 2 LTS.

Hur förhållandet mellan de två olika definitionerna av röktobak i 1 c § LTS ska förstås har besvarats olika i avgöranden från kammarrätterna. Kammarrätten i Stockholm har i dom den 21 juni 2018 gett uttryck för ett synsätt som motsvarar Skatteverkets uppfattning om hur bestämmelserna ska tillämpas (KRNS 2018 mål nr 6174-17, 6175-17). Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 10 juli 2017 redovisat en annan uppfattning om hur bestämmelserna ska förstås (KRSU 2017-07-10, mål nr 271-17). Skatteverket delar inte den bedömning som Kammarrätten i Sundsvall gör i domen från den 10 juli 2017, mål nr 271-17. Skatteverket anser att kammarrätten tolkar de aktuella bestämmelserna felaktigt.

Tobaksprodukter i form av fint sönderbrutna delar av tobaksblad i olika storlekar har av Skatterättsnämnden ansetts skattepliktiga som röktobak enligt 1 c § första stycket 1 LTS. Skatterättsnämnden har tagit del av tre olika varuprover bestående av fint sönderbrutna delar av tobaksblad i olika storlekar. Skatterättsnämnden anser att varuproverna omfattas av definitionen i 1 c § första stycket 1 LTS och uttalar samtidigt att det förhållandet att proverna kan bestå av spill, som uppkommit i samband med tillverkning av andra tobaksprodukter, inte föranleder någon annan bedömning (SRN dnr 3-18/I).

Nytt: 2019-07-03

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked med dnr 3-18/I och avvisade ansökningen (HFD 2019-06-24, mål nr 300-19). Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar inte Skatteverkets uppfattning avseende hur 1 c § LTS ska tillämpas.

Tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning

Tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning ska beskattas som röktobak (1 c § första stycket 1 LTS).

Definitionen i 1 c § första stycket 1 innehåller två led som båda ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om sådan röktobak som omfattas av definitionen. Dels ska tobaken ha skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor, dels ska den gå att röka utan ytterligare industriell beredning. Att bestämmelsen ska läsas på det sättet har EU-domstolen uttryckligen förklarat (C-638/15, Eko-Tabak, punkt 25).

Vad är tobak som skurits eller på annat sätt strimlats?

Skatteverket anser att 1 c § första stycket 1 LTS ska tillämpas på så sätt att det inte har någon betydelse på vilket sätt tobaksblad sönderdelas. Det är inte heller nödvändigt att fastställa om tobaken har ”skurits” eller om den i stället ska anses ha ”strimlats”. Det är tillräckligt att konstatera att tobaken har sönderdelats för att tobaken ska anses ha ”skurits eller på annat sätt strimlats”. Skatteverket anser att detta har klargjorts genom EU-domstolens dom i mål C-638/15, Eko-Tabak.

Skatteverket anser att 1 c § första stycket 1 LTS ska tillämpas med ledning av EU-domstolens dom i mål C-638/15, Eko-Tabak, trots att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1999 not. 36 har förklarat att en tobaksprodukt i form av torkade tobaksblad som i huvudsak var mer eller mindre sönderbrutna inte var skuren eller strimlad. EU-domstolens dom är meddelad efter Högsta förvaltnings­domstolens dom och har enligt Skatteverkets uppfattning klargjort hur bestämmelsen ska tillämpas.

Rättsfall: hur ska begreppen ”röktobak”, ”skurits” och ”strimlats” tolkas?

EU-domstolen anser att begreppet ”röktobak” inte får tolkas restriktivt. Med tobak som ”skurits” avses bland annat resultatet av ett ingrepp som innebär att en del eller en bit av något avlägsnas med ett vasst verktyg. Begreppet ”strimlats” omfattar bland annat resultatet av ett ingrepp som innebär att något styckas eller delas (C-638/15, Eko-Tabak, punkterna 24 och 28)

Vidare förklarar domstolen att eftersom de i målet aktuella varorna består av tobaksblad vars bladskaft delvis tagits bort, ska dessa varor följaktligen anses utgöra tobak som skurits eller på annat sätt strimlats (jfr C-638/15, Eko-Tabak, punkt 29).

Vad är tobak som pressats till kakor?

Av definitionen av röktobak framgår att tobak som pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning är skattepliktigt som röktobak.

Om tobaksprodukter som består av sammanpressad tobak ska anses vara sådan tobak som pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning har prövats i domstol vid några tillfällen.

Rättsfall: kakor av sammanpressad, sönderdelad tobak som tillhandahålls tillsammans med skärapparat och flavourextrakt

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att två tobaksprodukter är skattepliktiga som röktobak. Tobaksprodukterna utgjordes av inplastade kakor av sammanpressad, sönderdelad tobak. Tobakskakorna tillhandahölls i två olika sorters satser. Den ena satsen innehöll en 200 grams tobakskaka tillsammans med i huvudsak en cirka 20 x 10 cm stor skärapparat och en flaska flavourextrakt. Den andra satsen innehöll tre tobakskakor om vardera 600 gram och flavourextrakt. Tobaken bereddes genom att tobakskakan tillsattes utspätt flavourextrakt och fick torka cirka 20 timmar. Tobakskakan snittades därefter i skärapparaten. Sedan tobaken eftertorkats i cirka fem timmar var den färdig att rökas. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att tolkning av vad som ska avses med skattepliktig röktobak ska ske i enlighet med bestämmelsen i 3 § FTS (denna bestämmelse återfinns numera i 1 c § LTS). Högsta förvaltningsdomstolen gjorde sedan bedömningen att de båda produkterna är skattepliktiga som röktobak (RÅ 1996 not. 297):

Av utredningen i målet framgår att de ifrågavarande tobaksprodukterna är avsedda för köparens personliga konsumtion. Den behandling som produkterna skall genomgå för att kunna rökas är av enkel beskaffenhet och kan inte hänföras till industriell beredning, varmed måste avses en beredning i industriell produktion. Den får i stället anses som konsumentens tillredning för eget privat bruk. Någon ytterligare industriell beredning utöver den sammanpressning, inplastning m.m. som redan skett är det därför inte här fråga om. Mot bakgrund härav och övriga förhållanden i målet får aktuella tobaksprodukter anses vara skattepliktig röktobak.

Sammanpressad tobak anses inte alltid vara pressad till kakor

Sammanpressad tobak som faller isär när emballaget öppnas anses inte vara sammanpressad till kakor i den mening som avses i definitionen av röktobak i LTS. Den slutsatsen kan dras av vad Högsta förvaltningsdomstolen uttalat i mål RÅ 1999 not. 36.

Rättsfall: sammanpressade, mer eller mindre sönderbrutna torkade tobaksblad som faller isär när emballaget öppnas

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en tobaksprodukt inte är skattepliktig som röktobak och inte heller i övrigt en tobaksvara för vilken skatt är föreskriven enligt LTS. Den aktuella produkten var en tobaksprodukt, i form av torkade tobaksblad, i huvudsak mer eller mindre sönderbrutna, sammanpressade för att säkerställa hållbarheten och såsade med en vätska för att förhindra mögelbildning och torkning. Högsta förvaltnings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Skatterättsnämnden uttalade bl.a. följande (RÅ 1999 not. 36):

Den aktuella tobaksprodukten är inte skuren, strimlad eller tvinnad. Den är inte heller sammanpressad till kakor utan emballerad i plast och faller isär när emballaget öppnas. Produkten har således inte beretts på ett sådant sätt som avses i första ledet i bestämmelsen.

Skatteverket anser att 1 c § första stycket 1 LTS ska tillämpas med ledning av EU-domstolens dom i mål C-638/15, Eko-Tabak, som meddelats efter RÅ 1999 not. 36. Med ledning av EU-domstolens dom i mål C-638/15, Eko-Tabak gör Skatteverket bedömningen att sådan tobaksprodukt som var föremål för prövning i RÅ 1999 not. 36 ska anses vara skuren eller på annat sätt strimlad i den mening som avses i 1 c § första stycket 1 LTS.

Tobaken ska gå att röka utan ytterligare industriell beredning

Det andra ledet i definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 1 LTS anger att tobak ska gå att röka utan ytterligare industriell beredning för att vara skattepliktig enligt 1 c § första stycket 1 LTS.

Att tobaken ska gå att röka utan ytterligare industriell beredning innebär att definitionen omfattar såväl tobak som går att röka som den är, som tobak som kräver viss ytterligare icke-industriell beredning innan den går att röka. En tobaksvara kan alltså omfattas av definitionen av röktobak i 1 c § första stycket 1 LTS trots att den ännu inte har beretts på sådant sätt att den går att röka som den är. EU-domstolen har gett flera vägledande uttalanden angående vad som avses med att tobak ska gå att röka utan ytterligare industriell beredning (C-638/15, Eko-Tabak).

Rättsfall: innebörden av att tobaken ska gå att röka utan ytterligare industriell beredning

EU-domstolen anser att den allmänt vedertagna innebörden av uttrycket ”industriell beredning” är omvandling av råvaror till materiella varor, i normalfallet i stor skala, med tillämpning av ett standardiserat förfarande. En enkel hantering som syftar till att en ännu inte färdigbearbetad tobaksvara ska gå att röka utgör inte ”industriell beredning”. Domstolen anger att en tobaksvara som är färdig att rökas eller som enkelt kan göras färdig att rökas med användning av icke-industriella medel kan anses gå att röka utan ytterligare industriell beredning i den mening som avses i artikel 5.1 a i tobaksskattedirektivet. Vidare förklarar domstolen att de i målet aktuella varorna som går att röka efter en enkel beredning som består i att varorna hackas eller skärs för hand förefaller motsvara villkoret att de ska gå att röka utan ytterligare industriell beredning (C-638/15, Eko-Tabak, punkterna 30-33).

Tobaksavfall

Tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av skatteplikten för cigaretter, cigarrer eller cigariller ska beskattas som röktobak. Tobaksavfall definieras som rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter (1 c § första stycket 2 samt 1 c § andra stycket LTS).

Tobaksavfall ska bjudas ut till detaljhandelsförsäljning för att vara skattepliktigt

Utöver de fall då tobaksavfall faktiskt säljs till konsumenter kan tobaksavfall även anses bjudas ut till detaljhandelsförsäljning redan när varan säljs till grossister och är avsedd att i ett senare led säljas till konsument. En vara som är detaljhandelsförpackad får anses vara avsedd att säljas till konsumenter och en sådan vara bjuds följaktligen ut till detaljhandelsförsäljning redan när den säljs till grossist. Detta synsätt stöds av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2017-05-15, dnr 2-16/I.

Upphettade tobaksprodukter, s.k. ”heat-not-burn”

Tobaksampuller som används i elektroniska apparater som hettar upp tobak utan att förbränna den är skattepliktiga. Är tobaksampullerna utformade som tobaksrullar som går att röka som de är ska de beskattas som cigaretter, annars som röktobak.

Tobakspulver är inte skattepliktigt som röktobak

Om det vid hantering av tobak uppkommer ett tobaksspill i pulverform eller om tobak genom att malas eller på annat sätt finfördelas till pulverform är tobaken inte längre skattepliktig enligt LTS eftersom den inte längre går att röka.

Rättsfall: två olika produkter bestående av mycket finfördelad tobak ansågs inte vara skattepliktiga enligt LTS

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om två tobaksprodukter som ska användas för att göra snus är skattepliktiga enligt LTS. Förutsättningarna i målet var att ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för två tobaksprodukter som skulle säljas till konsumenter för deras egen framställning av snus.

I ärendet hade bolaget gett in två varuprover av tobaken som skulle säljas tillsammans med ett beredningsrecept. Det ena varuprovet bestod av tobak som bolaget importerar och det andra varuprovet bestod av spill från en tobaksprodukt som bolaget redan säljer. I båda varuproverna var det frågan om mycket finfördelad tobak. Tobaken hade inte särskilt behandlats för att användas som snus. I beredningsreceptet framgick vilka övriga ingredienser och mängden av respektive ingrediens som behövs för att konsumenten ska kunna framställa snus. Bolaget kommer inte att erbjuda konsumenten att köpa de övriga ingredienserna men i beredningsreceptet informera om att ingredienserna finns tillgängliga hos i princip alla livsmedelsbutiker, färghandlare och apotek.

I ärendet prövades dels om de båda produkterna är skattepliktiga som snus enligt LTS, dels om de båda produkterna är skattepliktiga som röktobak enligt LTS.

Tullverket har i ett yttrande i ärendet gjort bedömningen att båda varuproven ska klassificeras som tobaksavfall enligt KNnr 2401 30 00 och att produkterna inte är skattepliktiga enligt bestämmelserna i 1 c § LTS. Tullverket uttalade att eftersom produkterna är i pulverform torde de inte gå att röka. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att produkterna inte är skattepliktiga enligt LTS (HFD 2013 not. 43).

Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt

På marknaden förekommer produkter bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska, vilka är avsedda att användas istället för tobak i vattenpipor. Produkterna innehåller inte tobak eller nikotin. En sådan produkt är inte skattepliktig enligt LTS.

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

 • Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]

Ställningstaganden

 • Förhållandet mellan de två olika definitionerna av röktobak i 1 c § lagen om tobaksskatt [1]
 • Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt [1]
 • Sönderdelad tobak är skuren eller på annat sätt strimlad i den mening som avses i 1 c § lagen om tobaksskatt [1] [2]