OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Lön och andra ersättningar till en person som arbetar för en internationell organisation kan ibland omfattas av speciella regler som bygger på internationella överenskommelser.

Särskilda regler kan leda till skattefrihet i Sverige

När en person arbetar för en internationell organisation kan personen ifråga omfattas av särskilda regler som gör att inkomsten inte ska beskattas i Sverige. Om det finns sådana regler gäller de som svensk lag genom att överenskommelsen tagits in i lagen om immunitet och privilegier (IPL).

Lagen om immunitet och privilegier

IPL fogar in de internationella överenskommelserna med svensk lag. Även om det finns en internationell överenskommelse om immunitet och privilegier så behöver det inte innebära att den innehåller regler om skattefrihet för en anställd hos organisationen, eftersom privilegierna kan röra helt andra saker. Man måste läsa den aktuella överenskommelsen för att komma fram till om den är tillämplig i den specifika situationen.

Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om följande:

 • Regler om immunitet och privilegier som följer av Sveriges medlemskap i EU ska gälla oavsett vad som annars sägs (1 § IPL). Hur detta återspeglar sig, läs mer under Arbete för EU
 • Främmande staters beskickningar och beskickningsmedlemmar samt deras familjer m.fl. ska ha den immunitet och de privilegier som framgår av 1961 års Wienkonventionen (2 § IPL), läs mer under Utländska diplomater i Sverige
 • Vissa andra grupper ska få förmåner (2a–d §§ IPL).
 • Främmande staters konsulat och konsulatsmedlemmar m.fl. ska ha den immunitet och de privilegier som framgår av 1963 års Wienkonvention (3 § IPL), läs mer under Utländska diplomater i Sverige.
 • Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter i vissa fall (5 § IPL).
 • Vissa personer har immunitet och privilegier i samband med kärntekniska olyckor och liknande (6 § IPL).
 • Främmande staters militära styrkor och dess personal har immunitet och privilegier när de deltar i en viss verksamhet och i den utsträckning som anges i ett visst avtal (7 § IPL).

I bilagan till lagen anges ett drygt 70-tal organisationer och internationella organ som Sverige har träffat överenskommelser med som har tagits in i svensk lag genom IPL. Immunitet och privilegier kan gälla själva organet i sig eller personer med anknytning till sådana organ. Detta framgår av respektive avtal eller stadga som är i kraft i förhållande till Sverige (4 § IPL).

Det finns ytterligare information om SÖ:s (Sveriges internationella överenskommelser) aktualitet i tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Anpassningar i svensk skatterätt

I vissa fall har beskattningsreglerna i IL och andra lagar anpassats i förhållande till de internationella överenskommelser som Sverige träffat. Som exempel kan nämnas reglerna i

 • 3 kap. 6 § IL om var europeiska unionens tjänstemän ska anses bosatta
 • 3 kap. 15 § IL som anger att en utländsk honorärkonsul inte är skattskyldig för inkomst av tjänst p.g.a. arbete hos den utländska staten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]