OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2023.

I vissa fall är ett unionsinternt förvärv undantaget från skatteplikt.

Förvärvet avser en vara som är undantagen från skatteplikt

Om en omsättning här i landet av en vara är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. ML är även det unionsinterna förvärvet av en sådan vara undantagen från skatteplikt (3 kap. 1 § tredje stycket ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 140 i mervärdesskattedirektivet.

En förutsättning för att ett unionsinternt förvärv ska beskattas i Sverige är alltså att en motsvarande omsättning i Sverige skulle varit skattepliktig. Om så inte är fallet är det unionsinterna förvärvet undantaget från mervärdesskatt.

Vid bedömningen av om ett undantag är tillämpligt är det destinationslandets bestämmelser som gäller. Hur omsättningen behandlas i det land varan kommer ifrån har ingen betydelse (C-144/13, C-154/13 och C-160/13, VPD Dental Laboratory p. 62 och 63).

Utländska beskattningsbara personers förvärv i Sverige

Unionsinterna förvärv som görs av en utländsk beskattningsbar person är i vissa fall undantagna från skatteplikt. Det gäller om den utländske beskattningsbara personen under alla omständigheter hade haft rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ och 13–13 b §§ ML av hela mervärdesskatten med anledning av förvärvet (3 kap. 30 d § första stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 140 c i mervärdesskattedirektivet.

Registreringsskyldighet

Även om ett unionsinternt förvärv är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § ML ska den utländske beskattningsbara personen registreras till mervärdesskatt i Sverige (7 kap. 1 § första stycket 5 SFL). Bestämmelsen motsvaras av artiklarna 213.2 och 214.1 b i mervärdesskattedirektivet.

Utländska beskickningars m.fl. förvärv i Sverige

Ett unionsinternt förvärv är också undantaget om det görs under sådana förutsättningar att rätt till återbetalning föreligger enligt 10 kap. 6 och 7 § ML, t.ex. vissa förvärv av utländska beskickningar (3 kap. 30 d § andra stycket ML).

Vinstmarginalbeskattade varor

Ett unionsinternt förvärv undantas från skatteplikt även vid förvärv av sådana varor som har beskattats i det andra EU-landet enligt det landets motsvarighet till bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML (3 kap. 30 f § ML).

Undantag från skatteplikt kan också bli aktuellt när det unionsinterna förvärvet uppkommer på grund av överföring av begagnade varor från ett annat EU-land.

Information om undantagen i samband med vinstmarginalbeskattning hittar du på sidan Handel inom EU.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-144/13, C-154/13 och C-160/13 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder [1]