OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2023.

Omsättning till andra köpare än privatpersoner, av punktskattepliktiga varor som transporteras från Sverige till ett annat EU-land, är undantagen från skatteplikt.

Köparen är inte en privatperson

Punktskattepliktiga varor som förvärvas av andra än privatpersoner ska beskattas i det land dit varorna transporteras, se sidan Förvärv av punktskattepliktiga varor.

För att undvika dubbelbeskattning är en omsättning av punktskattepliktiga varor undantagen från skatteplikt om följande förutsättningar är uppfyllda (3 kap. 30 a § första stycket 2 ML):

  • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land
  • köparen är inte en privatperson.

Undantaget gäller oavsett om transporten görs

  • av säljaren
  • av köparen
  • för någonderas räkning.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 138.2 b i mervärdesskattedirektivet.

Information om vad som är punktskattepliktiga varor hittar du under Förvärv av punktskattepliktiga varor.

Undantaget är tillämpligt om köparen t.ex. är en förening eller en institution i ett annat EU-land. Det finns inget krav på att föreningen eller institutionen ska vara en beskattningsbar person eller att den ska ha gjort unionsinterna förvärv som överstiger sitt hemlands tröskelvärde.

Några beloppsgränser finns inte utan även mindre försäljningar kan göras från Sverige utan att svensk mervärdesskatt tas ut i sådana fall.

Fr.o.m. den 1 januari 2017 har det införts särskilda regler för skattebefrielse i 9 d kap. ML. Undantaget för unionsintern försäljning av punktskattepliktiga varor gäller inte i de fall säljaren omfattas av de särskilda reglerna (3 kap. 30 a § femte stycket ML). Omsättningen omfattas i sådant fall istället av skattebefrielse enligt 9 d kap. ML och ska inte beskattas av den anledningen. Bestämmelsen motsvaras av artikel 139.2 i mervärdesskattedirektivet.

Köparen är en privatperson

Om köparen är en privatperson är transaktionen normalt skattepliktig även om varorna ska transporteras till ett annat EU-land.

Fr.o.m. den 1 januari 2017 har det införts särskilda regler för skattebefrielse i 9 d kap. ML. Om säljaren omfattas av de särskilda reglerna ska transaktionen av den anledningen inte beskattas.

Är förutsättningarna för distansförsäljning uppfyllda är transaktionen inte omsatt i Sverige och ska av den anledningen inte beskattas här.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]