OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2023.

Leverans av tillfälligt registrerade personbilar och motorcyklar till besökare från tredjeland är under vissa förutsättningar en omsättning utomlands.

Nytt: 2019-08-16

Den 1 juli 2019 upphävdes lagen (2001:558) om vägtrafikregister och ersattes av lagen (2019:370) om fordons registrering och användning. Bestämmelser i ML som innehåller hänvisningar, har ändrats vid samma tidpunkt. Sidan har uppdaterats med anledning av ändringarna. Uppdateringen innebär ingen ändring i sak. Se sidans tidigare lydelse.

Förutsättningar för export

Omsättning av en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning

anses som en omsättning utomlands om nedanstående två förutsättningar är uppfyllda (5 kap. 3 a § första stycket 7 ML):

  • fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land
  • säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

Om tillfällig registrering

Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte ska registreras för att stadigvarande brukas i Sverige om sökanden av registreringen inte har sitt egentliga hemvist i landet men förvärvar ett fordon här (17 § första stycket 1 lagen [2019:370] om fordons registrering och användning).

Tillfällig registrering gäller från den dag den meddelades och under tolv månader, eller om sökanden begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering enligt 17 § första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad (17 § andra stycket lagen [2019:370] om fordons registrering och användning).

Frågor om fordonsregistrering hanteras av Transportstyrelsen.

Genom den tillfälliga registeringen kan fordonet användas här i landet i normal trafik under registeringstiden.

Omsättning inom landet – uppskjuten skattskyldighet

En omsättning av ett fordon är gjord utomlands om fordonet är tillfälligt registrerat på det sätt som anges i 5 kap. 3 a § första stycket 7 ML och leveransen av fordonet sker till en köpare som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU. Omsättningen är gjord utomlands först när säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

Vid leveransen av fordonet kan köparen ha för avsikt att varaktigt föra ut fordonet ur EU men vid det tillfället kan säljaren inte visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU senast sjätte månaden efter leveransmånaden. Omsättningen är därför gjord inom landet vid leveranstidpunkten.

För att säljaren i en sådan situation inte ska behöva ta ut mervärdesskatt av köparen vid leveransen har det införts en särskild bestämmelse som innebär att tidpunkten för säljarens skattskyldighet skjuts upp till utgången av den sjätte månaden efter leveransmånaden (1 kap. 3 b § ML). Skattskyldigheten inträder dock inte vid denna tidpunkt om säljaren har dokumentation som visar ”att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades” eftersom omsättningen då anses gjord utomlands. Bestämmelsen i 1 kap. 3 b § ML fungerar på detta sätt som en kontrollregel för att säkerställa att mervärdesskatt kan utkrävas om det visar sig att omsättning utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 7 ML inte har ägt rum (prop. 2007/08:25 s. 158–160).

Kravet på att fordonet förts ut varaktigt

Kravet på att personbilen eller motorcykeln varaktigt förs ut ur EU innebär att bestämmelserna i 5 kap. 3 a § första stycket 7 ML och 1 kap. 3 b § ML inte är tillämpliga om fordonet tillfälligtvis ska användas på någon plats utanför EU.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2019:370) om fordons registrering och användning [1] [2] [3]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor [1]

Övrigt

  • Transportstyrelsen.se [1]