OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag är den justerade anskaffningsutgiften med vissa justeringar. Man får inte göra räntefördelning första året som man är delägare.

Delägare som är fysisk person eller svenskt dödsbo berörs av reglerna

För näringsverksamhet som bedrivs i handelsbolag görs räntefördelning av delägare som är fysisk person eller svenskt dödsbo, däremot inte av delägare som är annan juridisk person, t.ex. aktiebolag.

Räntefördelningen görs på blankett N3A, av varje delägare för sig och inte för handelsbolaget som helhet.

Så här beräknas kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget för en delägare i handelsbolag utgörs av den justerade anskaffningsutgiften för andelen eller, om andelen är en lagertillgång av andelens skattemässiga värde, vid utgången av det föregående beskattningsåret med vissa ytterligare justeringar (33 kap. 19 § IL). För att beräkna kapitalunderlaget gör man följande justeringar:

  • Dra ifrån tillskott som gjorts under närmast föregående beskattningsår i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten.
  • Dra ifrån ränteförmånliga lån från bolaget till delägaren eller dennas närstående under det aktuella beskattningsåret.
  • Lägg till sparat fördelningsbelopp.
  • Lägg till en övergångspost, normalt motsvarande negativt kapitalunderlag vid 1995 års taxering.

Ingen räntefördelning första året för en nyförvärvad andel

Om en delägare förvärvat en andel i ett handelsbolag under året har han eller hon inget värde på andelen att redovisa vid föregående beskattningsårs utgång. Enligt Skatteverkets uppfattning ska räntefördelning därför inte göras det första året.

Vad gäller när en andel säljs?

Det året en andel i ett handelsbolag säljs kan räntefördelning komma i fråga för säljaren, men endast under förutsättning att en del av årets resultat ska redovisas av säljaren. För säljarens del ska räntefördelning i så fall göras för ett förkortat räkenskapsår. Köparen får inte göra räntefördelning för andelen ifråga första året, se ovan om nyförvärvad andel.

När ett handelsbolag är delägare i ett annat handelsbolag

Om ett handelsbolag i sin tur är delägare i ett annat handelsbolag, s.k. ask-ask-situation, ska resultatet för det underliggande bolaget redovisas i det överliggande bolagets näringsverksamhet och räntefördelning bara göras för det direktägda handelsbolaget.

Bara makar som är delägare får göra räntefördelning

För handelsbolag gäller att kapitalunderlaget utgår från den justerade anskaffningsutgiften eller, för lagertillgångar, det skattemässiga värdet. Det innebär att endast delägare i handelsbolaget kan göra räntefördelning. För makar gäller att båda måste vara delägare för att få göra räntefördelning. Om en av makarna arbetar i handelsbolaget utan att vara delägare så räknas ersättningen (upp till marknadsmässig ersättning) som lön för honom eller henne, och inte som resultat av näringsverksamhet. Är båda makarna delägare ska räntefördelning göras av dem var för sig, på grundval av vars och ens justerade anskaffningsutgift, resultat, tillskott m.m.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Räntefördelning första räkenskapsåret? [1]