OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Ingen beskattning av det överlåtande företaget

Vid en partiell fission är grundprincipen att det överlåtande företaget inte beskattas om villkoren för undantag från omedelbar beskattning i 38 a kap. 7–9 §§ är uppfyllda. Det övertagande företaget träder i princip in i det överlåtande företagets skattemässiga situation (38 a kap. 10–20 §§ IL).

Kapitaltillgångar som ingår i avyttringen

För kapitaltillgångar gäller att det överlåtande företaget inte ska ta upp någon kapitalvinst och inte heller får göra något avdrag för någon kapitalförlust vid den partiella fissionen (38 a kap. 12 § IL). Med kapitaltillgångar avses sådana tillgångar för vilka en vinstberäkning ska göras enligt reglerna för kapitalvinster (25 kap. 3 § IL).

När en näringsfastighet som är en kapitaltillgång eller en näringsbostadsrätt ingår i den partiella fissionen, ska värdeminskningsavdrag och värdehöjande reparationer och underhåll inte återföras till beskattning hos överlåtaren (38 a kap. 13 § IL). Den skattemässiga kontinuiteten upprätthålls i stället genom att övertagande företag anses ha gjort värdeminskningsavdragen och de värdehöjande reparationerna som det överlåtande företaget gjort.

Andra tillgångar än kapitaltillgångar

För andra tillgångar än kapitaltillgångar, t.ex. lager och inventarier, gäller att det överlåtande företaget anses ha avyttrat tillgångarna för deras skattemässiga värden (38 a kap 11 § IL). Någon vinst eller förlust uppstår därmed inte hos överlåtaren i samband med den partiella fissionen.

Den skattemässiga kontinuiteten upprätthålls genom att det övertagande företaget anses ha anskaffat tillgångarna för samma värden (38 a kap. 14 § IL).

Vad som avses med skattemässigt värde framgår av 2 kap. 31–33 §§ IL.

När endast en del av inventarierna överlåts

Om endast en del av det överlåtande företagets totala innehav av inventarier och andra sådana tillgångar avyttras genom den partiella fissionen, får man uppskatta det skattemässiga värdet. Här avses de tillgångar som omfattas av reglerna om värdeminskningsavdrag enligt 18 kap. IL. Av 38 a kap. 11 § andra stycket IL framgår att ”en skälig del av hela det skattemässiga värdet” ska tas upp som intäkt. Enligt förarbeten kan i sådana fall interna avskrivningsplaner komma till användning. I förarbetena anges även att det skattemässiga värdet av en tillgång kan uppskattas med ledning av anskaffningsvärdet, av tillämpade avskrivningssatser för olika beskattningsår samt av tiden som tillgången innehafts (prop. 2006/07:2 s. 116 och prop. 1998/99:15 s. 290).

Återföring av värdeminskningsavdrag för en fastighet som är en lagertillgång

När en fastighet som är en lagertillgång hos det överlåtande företaget ingår i en partiell fission ska de värdeminskningsavdrag som medgivits skattemässigt, men inte i bokföringen, återföras hos det övertagande företaget (jfr 38 a kap 13 § och 26 kap. 12 § IL).

Fonder får föras över

Periodiseringsfonder och ersättningsfonder hos det överlåtande företaget ska övertas av det övertagande företaget – om båda företagen begär det (38 a kap. 15 § IL). .

Vid en partiella fission får högst en så stor andel av fonderna tas över som motsvaras av överlåtelsen, d.v.s. förhållandet mellan de skattemässiga värdena på överlåtna tillgångar och motsvarande värden på samtliga tillgångar hos överlåtaren vid tidpunkten för den partiella fissionen.

Vad som avses med skattemässigt värde framgår av 2 kap. 31–33 §§ IL.

Föra över reserveringar för framtida utgifter

Reserveringar för framtida utgifter får föras över om de är hänförliga till det som avyttras. För att reserveringarna ska kunna tas över måste båda företagen begära det (38 a kap. 16 § IL).

Det blir det övertagande företaget som ska återföra avdragen för framtida utgifter.

Hur behandlas underskott, kvarstående kapitalförluster och kvarstående räntenetto?

Det överlåtande företaget kan inte överlåta rätten till avdrag för underskott enligt 40 kap. IL, avdrag för kvarstående kapitalförluster på fastigheter enligt 25 kap. 12 § IL eller avdrag för kvarstående kapitalförluster på delägarrätter enligt 48 kap. 26 § IL (38 a kap. 17 § IL). Inte heller kvarstående negativa räntenetton enligt de begränsningsregler för ränteavdrag som träder i kraft 1 januari 2019 kan överlåtas (24 kap 26 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning [1]
  • Proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet [1]