OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person kan få uppskov med kapitalvinsten vid försäljning av sin bostad om både ursprungs- och ersättningsbostaden finns inom EES. Uppskovsbeloppet är skattepliktigt.

Uppskov

En begränsat skattskyldig person kan få uppskov med kapitalvinst vid försäljning av sin permanentbostad om kapitalvinsten på privatbostadsfastigheten eller privatbostadsrätten ska beskattas i Sverige. För övrigt gäller samma förutsättningar för uppskov som för en obegränsat skattskyldig person.

Skattepliktig schablonintäkt

Den som har fått uppskov med kapitalvinst vid bostadsbyte ska ta upp en schablonintäkt till beskattning som inkomst av kapital. Även en begränsat skattskyldig person är skattskyldig för schablonintäkt (3 kap. 18 § första stycket 11 IL). Schablonintäkten är 1,67 % av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång och beräknas på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig person.

Den som är ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp ska lämna särskild uppgift om innehavet om ersättningsbostaden är belägen utomlands och ägaren inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration. (33 kap. 7 § SFL).

Återföring

Uppskovsbelopp ska återföras till beskattning när ersättningsbostaden avyttras (47 kap. 11 § IL). Med avyttring menas försäljning, byte och liknande överlåtelser, men även när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning.

Försäljning, byte och liknande

När den skattskyldiga avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Om ägaren är begränsat skattskyldig i Sverige och ersättningsbostaden är belägen utomlands anser Skatteverket att ägaren är skattskyldig i inkomstslaget kapital för uppskovsbeloppet när hen avyttrar ersättningsbostaden (3 kap. 18 § första stycket 11 IL och 47 kap. 11 och 11a §§ IL).

Om en begränsat skattskyldig avyttrar en utomlands belägen ersättningsbostad med en kapitalförlust och ska återföra ett uppskovsbelopp, ska uppskovsbeloppet reduceras med kapitalförlusten innan uppskovsbeloppet tas upp till beskattning (47 kap. 11 a § IL).

Bodelning

Om en ersättningsbostad övergår till någon genom bodelning vid upphörande av samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död anses inte att en avyttring skett (47 kap. 11 § tredje stycket IL). Uppskovsbeloppet överförs i stället till den som erhållit bostaden genom bodelning (44 kap. 21 § första stycket IL). Om en begränsat skattskyldig person har fått en bostad i utlandet genom bodelning och ett uppskovsbelopp har överförts i samband med denna bodelning anser Skatteverket att personen kan beskattas för uppskovsbeloppet enligt svensk intern rätt när bostaden avyttras. Svensk beskattningsrätt inskränks inte av skatteavtal.

Arv

Om en ersättningsbostad övergår genom arv eller testamente från den avlidna till en make eller sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år anses inte att en avyttring ha skett (47 kap. 11 § tredje stycket IL). Uppskovsbeloppet överförs i stället till den som ärvt ersättningsbostaden (44 kap. 21 § första stycket IL).

Om en ersättningsbostad övergår genom arv eller testamente till någon annan än den avlidnas make eller sambo eller hemmavarande barn under 18 år anser Skatteverket att övergången utlöser en skyldighet att återföra uppskovsbeloppet till beskattning eftersom övergången ses som en avyttring. Den avlidna ska beskattas för uppskovsbeloppet.

Frivillig återföring

Den som har ett uppskovsbelopp får även frivilligt återföra uppskovsbeloppet, helt eller delvis, utan samband med att hen avyttrar ersättningsbostaden. Återfört belopp får då inte vara lägre än 20 000 kr per år (47 kap. 9 a § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal [1] [2] [3]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster