OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En person kan förvärva ett vanligt efternamn som finns i Skatteverkets förteckning över de efternamn som bärs av minst 2 000 personer.

Byte till ett av de vanligaste efternamnen

En ansökan om byte av efternamn kan avse ett vanligt efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer och som finns på Skatteverkets förteckning över dessa namn. Ett sådant efternamn har inte något administrativt namnskydd och är därför möjligt för var och en att förvärva (16 § PNL och 11 § PNF).

Bestämmelsen är ett undantag från 15 § PNL och innebär att det är möjligt att byta till något av de vanligaste efternamnen i Sverige trots att det kan förväxlas med exempelvis ett efternamn som någon annan redan bär eller någon annans skyddade firma.

Skatteverket publicerar en förteckning över de efternamn som bärs av minst 2 000 personer och därför är möjliga att förvärva enligt 16 § PNL. Förteckningen finns så att allmänheten kan se vilka vanliga efternamn som är möjliga att förvärva. Inga andra namn än de som finns i förteckningen kan förvärvas på detta sätt. Förteckningen publiceras på skatteverket.se under Folkbokföring > Namn. Den uppdateras senast den 1 april varje år (11 § PNF).

Ett efternamn som en gång har haft tillräckligt många bärare för att komma med i Skatteverkets förteckning kan inte därefter få ett administrativt namnskydd. Det saknar därför betydelse om antalet bärare av namnet senare skulle minska till under 2 000 personer (16 § andra stycket PNL). Namnet finns ändå kvar i förteckningen även för efterföljande år.

Ansökan om byte till ett av de vanligaste efternamnen ska inte kungöras (jfr 41 § PNL). Ansökningsavgiften är 1 800 kr.

Ett av de vanligaste efternamnen som en del i ett dubbelt efternamn

Det är möjligt att kombinera ett av de vanligaste efternamnen från Skatteverkets förteckning med ett annat efternamn (t.ex. en förälders efternamn) till ett dubbelt efternamn. Bytet sker då enligt 20 § första stycket PNL.

Om en person vill byta till ett dubbelt efternamn bestående av två olika efternamn från Skatteverket förteckning över de vanligaste efternamnen så prövas ansökan enligt 16 och 20 §§ PNL. Det krävs att båda namnen i det önskade dubbla efternamnet finns i förteckningen för att ansökan ska kunna godkännas.

Exempel: byte till dubbelt efternamn bestående av två vanliga efternamn

Frida Andersson vill byta efternamn till det dubbla efternamnet Falk Åberg. Både Falk och Åberg finns i Skatteverkets förteckning över de vanligaste efternamnen och är därför möjliga att förvärva enligt 16 § PNL. Därmed kan Frida byta efternamn till Falk Åberg, med stöd av 16 och 20 §§ PNL.

Stavningsvarianter av ett av de vanligaste efternamnen

Om ansökan om byte av efternamn avser en stavningsvariant av ett namn i Skatteverkets förteckning över de vanligaste efternamnen, kan även stavningsvarianten vara möjlig att förvärva enligt 16 § PNL. En förutsättning för det är att det ansökta namnet kan anses vara samma efternamn som namnet som finns i Skatteverkets förteckning.

För att det ska vara fråga om samma namn måste namnet i förteckningen kunna ändras till den sökta stavningsvarianten genom en enkel stavningsändring som inte förändrar namnets uttal enligt 13 § andra stycket 1 PNL. Om så är fallet anses stavningsvarianten vara samma efternamn och kan godtas som byte till ett av de vanligaste efternamnen med stöd av 16 § PNL.

Exempel: byte till ett av de vanligaste efternamnen (stavningsvariant)

Kalle ansöker om byte till efternamnet Svenson och motiverar ansökan med att namnet ska anses vara ett av de vanligaste efternamnen som är möjliga för var och en att förvärva.

Efternamnet Svensson finns i Skatteverkets förteckning över de vanligaste efternamnen och är möjligt att förvärva. Stavningsvarianten Svenson bärs däremot endast av några hundra personer och finns inte i Skatteverkets förteckning. Efternamnet Svensson kan ändras till Svenson genom en enkel stavningsändring som inte förändrar namnets uttal. Svenson anses därför vara samma efternamn som Svensson och är därmed också möjligt att förvärva. Kalle kan alltså byta efternamn till Svenson med stöd av 16 § PNL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Skatteverket.se [1]