OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett vanligt efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer är fritt för var och en att förvärva.

Byte till ett fritt efternamn

En ansökan om byte av efternamn kan avse ett vanligt efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer. Ett sådant efternamn har inte något administrativt namnskydd och är därför fritt för var och en att förvärva (16 § PNL).

Bestämmelsen är ett undantag från 15 § PNL och innebär att det är möjligt att byta till något av de vanligaste efternamnen i Sverige trots att det kan förväxlas med exempelvis ett efternamn som någon annan redan bär eller någon annans skyddade firma.

Skatteverket publicerar en förteckning över de efternamn som bärs av minst 2 000 personer och därför är fria att förvärva enligt 16 § PNL. Förteckningen underlättar för allmänheten att få information om vilka fria namn som finns att välja bland. Förteckningen publiceras på skatteverket.se under Folkbokföring > Namn. Den uppdateras senast den 1 april varje år (11 § PNF).

Ett efternamn som en gång har varit fritt kan inte därefter få ett administrativt namnskydd. Det saknar därför betydelse om antalet bärare av ett fritt namn senare skulle minska till under 2 000 personer (16 § andra stycket PNL). Namnet är fortfarande ett fritt efternamn och finns därför kvar på listan även för efterföljande år.

Ansökan om byte till ett fritt efternamn ska inte kungöras (jfr 41 § PNL). Ansökningsavgiften är 1 800 kr.

Fritt efternamn som en del i ett dubbelt efternamn

Det är möjligt att kombinera ett fritt efternamn med ett annat efternamn (t.ex. en förälders efternamn) till ett dubbelt efternamn. Bytet sker då enligt 20 § första stycket PNL.

Om en person vill byta till ett dubbelt efternamn bestående av två olika fria namn prövas ansökan enligt 16 och 20 §§ PNL. Det krävs att båda namnen i det önskade dubbla efternamnet har minst 2 000 bärare för att ansökan ska kunna godkännas.

Exempel: byte till dubbelt efternamn bestående av två fria namn

Frida Andersson vill byta efternamn till det dubbla efternamnet Falk Åberg. Både Falk och Åberg finns på Skatteverkets förteckning och är därför fria att förvärva. Därmed kan Frida byta efternamn till Falk Åberg, med stöd av 16 och 20 §§ PNL.

Stavningsvarianter av ett fritt efternamn

Om ansökan om byte av efternamn avser en stavningsvariant av ett namn på Skatteverkets förteckning över fria efternamn, kan även stavningsvarianten vara ett fritt efternamn. En förutsättning för det är att det ansökta namnet kan anses vara samma efternamn som namnet på Skatteverkets förteckning.

För att det ska vara fråga om samma namn måste namnet på förteckningen kunna ändras till den sökta stavningsvarianten genom en enkel stavningsändring som inte förändrar namnets uttal enligt 13 § andra stycket 1 PNL. Om så är fallet anses stavningsvarianten vara samma efternamn och kan godtas som ett fritt efternamn med stöd av 16 § PNL.

Bestämmelsen i 16 § PNL innebär att det ska vara fråga om ett befintligt efternamn (prop. 2015/16:180 s. 109). En förutsättning för att en stavningsvariant ska kunna betraktas som ett fritt namn, är därför att även stavningsvarianten är ett befintligt efternamn (d.v.s. används eller har använts som efternamn i Sverige).

Exempel: byte till fritt efternamn (stavningsvariant)

Kalle ansöker om byte till efternamnet Svenson och motiverar ansökan med att namnet ska anses fritt att förvärva.

Efternamnet Svensson finns på Skatteverkets förteckning och är fritt att förvärva eftersom det bärs av minst 2 000 personer. Stavningsvarianten Svenson bärs däremot endast av några hundra personer. Efternamnet Svensson kan ändras till Svenson genom en enkel stavningsändring som inte förändrar namnets uttal. Svenson är därför samma efternamn som Svensson och därmed fritt att förvärva. Kalle kan alltså byta efternamn till Svenson med stöd av 16 § PNL.

Nytt: 2017-07-04

Sidan har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen. Tidigare ansvarade PRV för dessa ärenden. Tidigare ansvarade PRV för dessa ärenden. Se tidigare lydelse för regler om byte genom PRV.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1]

Övrigt

  • Skatteverket.se [1]