OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom myndigheten och ska i vissa fall lämna information om denna behandling. Det finns bestämmelser för vem Skatteverket ska lämna information till, när informationen ska lämnas och vad den ska innehålla. Det finns även vissa undantag från informationsskyldigheten.

Skatteverket ska lämna information till den registrerade på eget initiativ

När Skatteverket behandlar personuppgifter som myndigheten har samlat är Skatteverket skyldigt att på eget initiativ informera personen om behandlingen.

Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL).

Bestämmelserna om information till den registrerade gäller inte för juridiska personer och avlidna.

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är de allmänna dataskyddsbestämmelserna som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen.

Skatteverket får inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade själv (5 kap. 1 § den kompletterande dataskyddslagen).

Lämna information när den registrerade ansöker om det (s.k. registerutdrag)

Skatteverket ska efter ansökan av en fysisk person lämna besked om huruvida Skatteverket behandlar personuppgifter som rör den personen eller inte (artikel 15 EU:s dataskyddsförordning).

Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL).

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är de allmänna dataskyddsbestämmelserna som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen.

Skatteverket får inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade själv (5 kap. 1 § den kompletterande dataskyddslagen).

Skatteverket ska rätta felaktiga personuppgifter

Skatteverket ska på den registrerade personens begäran rätta felaktiga personuppgifter (artikel 16 EU:s dataskyddsförordning).

Radering

Skatteverket får bara radera uppgifter som behandlas i beskattningsverksamheten om det finns stöd för det i en gallringsbestämmelse.

Begränsning av behandling

EU:s dataskyddsförordning innehåller en bestämmelse om begränsning av behandling.

Registrerade har inte rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter i beskattningsverksamheten

En registrerad person har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 EU:s dataskyddsförordning vid sådan behandling som är tillåten enligt SdbL, SdbF eller föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen (3 kap. 3 § SdbL).

Automatiserade beslut

Skatteverket har möjlighet att fatta automatiserade beslut i beskattningsverksamheten.

Klagomål

En registrerad har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Överklagande

Den kompletterande dataskyddslagen innehåller bestämmelser om den registrerades möjligheter att överklaga Skatteverkets som gäller de registrerades rättigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2] [3]
  • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2]