OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan som personuppgiftsansvarig bli skyldig att betala en sanktionsavgift vid överträdelser av Skatteverkets brottsdatalag.

Administrativa sanktionsavgifter

Datainspektionen får besluta att ta ut en sanktionsavgift av Skatteverket såsom personuppgiftsansvarig vid överträdelser av Skatteverkets brottsdatalag. Datainspektionen avgör i det enskilda fallet om det är påkallat att ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgift kan tas ut för överträdelse av bestämmelserna om tillåtna rättsliga grunder, särskilda upplysningar och längsta tid som personuppgifter får behandlas. Sanktionsavgiften får bestämmas till högst 10 miljoner kronor (5 kap. 1 § Skatteverkets brottsdatalag).

Det finns även bestämmelser om sanktionsavgifter i brottsdatalagen för överträdelse av bestämmelser i den lagen. Det är även brottsdatalagens förfaranderegler som ska tillämpas när det gäller fråga om sanktionsavgift vid överträdelser av Skatteverkets brottsdatalag (6 kap. brottsdatalagen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Brottsdatalag (2018:1177) [1]
  • Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område [1]