OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaravgifterna är i de flesta fall 31,42 procent av utgiven ersättning. På ersättningar till de över 65 år gäller lägre procentsatser.

Vilka olika avgifter ingår i arbetsgivaravgifterna?

Det som man i dagligt tal brukar kalla arbetsgivaravgifterna består både av ett antal egentliga arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (SAL) och allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. De egentliga arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringen medan den allmänna löneavgiften är en skatt.

För de flesta avgiftsskyldiga är summan av arbetsgivaravgifter att betala 31,42 procent av avgiftsunderlaget för år 2019.

Arbetsgivaravgifterna uppgår till 19,80 procent av avgiftsunderlaget och innehåller följande delar (2 kap. 26 § SAL)

 • sjukförsäkringsavgift 3,55 procent
 • föräldraförsäkringsavgift 2,60 procent
 • ålderspensionsavgift 10,21 procent
 • efterlevandepensionsavgift 0,60 procent
 • arbetsmarknadsavgift 2,64 procent
 • arbetsskadeavgift 0,20 procent.

Till det kommer den allmänna löneavgiften som är 11,62 procent av underlaget (3 § lagen [1994:1920] om allmän löneavgift

Detaljerade regler om hur de egentliga arbetsgivaravgifterna ska användas för att finansiera olika delar av systemen för social trygghet finns i en särskild lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

De flesta betalar fulla arbetsgivaravgifter med 31,42 procent av underlaget. Men beroende på betalningsmottagarens ålder är avgifterna i vissa fall lägre.

Mottagarens födelseår

Typ av arbetsgivare

Procentsatser

1937 eller tidigare

Alla arbetsgivare

6,15 procent*

1937 eller tidigare

Vissa enmansföretag

(växa-stöd)

0 procent

1938 eller senare

Vissa enmansföretag (växa-stöd)

10,21 procent

1938–1953

Alla arbetsgivare

16,36 procent **

1954 eller senare

Alla arbetsgivare

31,42 procent

Nytt: 2019-05-29

*Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten på vissa förvärvsinkomster (SLF). Det innebär att inga avgifter ska betalas för de födda 1937 eller tidigare.

Nytt: 2019-06-20

**Från och med den 1 juli 2019 ska endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent betalas för de födda 1938–1953, i och med att SLF avskaffas.

Undantag: arbetsgivaravgifter i internationella sammanhang

Andra procentsatser gäller ofta för avgifter i internationella sammanhang. Exempelvis ska en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Sverige betala alla arbetsgivaravgifter utom allmän löneavgift eftersom löneavgiften är en skatt.

Den som är anställd hos en sådan utländsk arbetsgivare kan komma överens med arbetsgivaren om att den anställda redovisar och betalar de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren annars är skyldig att betala. Det innebär att den anställda och arbetsgivaren träffar ett s.k. socialavgiftsavtal.

Även enligt vissa socialförsäkringskonventioner kan det bli aktuellt att betala arbetsgivaravgifter med andra procentsatser.

Inga arbetsgivaravgifter om mottagaren är född 1937 eller tidigare

På ersättningar till personer som är födda 1937 eller tidigare ska arbetsgivaravgifter inte alls betalas (punkt 5 av övergångsbestämmelserna till SAL). Orsaken är att det reformerade pensionssystemet bara omfattar personer födda 1938 eller senare. För den som är född 1937 eller tidigare gäller i stället det tidigare ATP-systemet. Och enligt de bestämmelserna kunde man inte tjäna in pensionsrätt efter fyllda 65. Därför ska inte heller någon pensionsavgift betalas på ersättningar till personer som inte omfattas av den inkomstgrundade ålderspensionen.

Däremot ska särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på ersättning för arbete som betalas ut till personer som har fyllt 65 år vid årets ingång (1 § första stycket SLFL). Skattesatsen är 6,15 procent.

Nytt: 2019-05-29

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) ska inte betalas på ersättningar för arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019 till personer som vid årets ingång fyllt 65 år.

Avgifter för personer som är födda 1938–1953

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år (födda 1953 eller tidigare) ska ålderspensionsavgift betalas (2 kap. 27 § SAL). Det betyder att en arbetsgivare som har en anställd som fyller 65 år den 1 januari ska betala fulla avgifter hela det året. Bakgrunden till att ålderspensionsavgift ska betalas utan åldersgräns, är att arbetsinkomster ger pensionsrätt till den inkomstgrundade ålderspensionen utan någon övre tidsgräns, se dock ovan om mottagaren är född 1937 eller tidigare.

Skälet till att övriga delavgifter inte ska betalas är att vissa delar av de sociala trygghetssystemen upphör vid fyllda 65. I det reformerade ålderspensionssystemet, som gäller sedan 1999, har man rätt att ta ut pension från 61 års ålder. Observera att även om en anställd har tagit ut full ålderspension men sedan arbetar vidare, ska den som ger ut ersättning för arbete ändå betala fulla arbetsgivaravgifter fram till det år mottagaren fyller 66 år. Här finns en viktig skillnad mot reglerna för egenavgifter. Enligt dessa ska den som hela året haft hel ålderspensionsavgift bara betala ålderspensionsavgiften av egenavgifterna.

Förutom ålderspensionsavgift ska även särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på ersättning för arbete som betalas ut till personer som har fyllt 65 år vid årets ingång (1 § första stycket SLFL). Skattesatsen är 6,15 procent. Det innebär att för anställda som är födda 1938–1953 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 16,36 procent (6,15 + 10,21).

Nytt: 2019-06-20

I och med att SLF avskaffas från och med den 1 juli 2019 så ska endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent betalas för anställda som är födda 1938–1953.

Nytt: 2019-06-25

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Den 1 augusti 2019 införs en ny nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar. För personer som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kr per månad (2 kap. 28 § SAL, prop. 2018/19:99 s. 59). Reglerna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Nedsättningen införs för att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa ungdomar för t.ex. sommarjobb och helgjobb. Den huvudsakliga målgruppen är gymnasieelever som genom sådana jobb kan få arbetslivserfarenhet och därmed öka sina möjligheter till anställning efter utbildningen.

Nedsättningen gäller ersättning upp till 25 000 kr per månad

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller bara ersättning upp till 25 000 kr per kalendermånad och person. Upp till denna nivå behöver övriga arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift inte betalas. Om ersättningen från en och samma arbetsgivare per kalendermånad och person överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift betalas på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr.

Nedsättningen i förhållande till andra nedsättningar

Det finns i dag ett antal olika bestämmelser om nedsättningar eller alternativa beräkningsformer för socialavgifter. De flesta av dem påverkas inte av den här nedsättningsregeln, eftersom ålderspensionsavgiften inte heller påverkas av dessa nedsättningar. I några fall påverkas dock andra regler:

 • avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling
 • regionalt avdrag i stödområde A
 • växa-stöd.

Forskning och utveckling

Vid beräkning av underlaget för avdraget för personer som arbetar med forskning och utveckling kan samma ersättning som avses i 2 kap. 28 § SAL inte ingå i underlaget (2 kap. 29 § SAL).

Regionalt avdrag

Vid beräkningen av avgiftspliktig ersättning enligt reglerna om regionalt avdrag i stödområde A ska ersättning som avses i 2 kap. 28 § SAL inte räknas med. Detta innebär att reglerna om regionalt avdrag i stödområdet enbart kommer att vara tillämplig på den del av ersättningen till en ung anställd som överstiger 25 000 kr.

Växa-stöd

Nedsättningen för unga påverkar inte direkt den nedsättning som gäller vissa enmansföretagare som anställer en första person (s.k. växa-stöd). Däremot kan den få vissa följder. Om en enmansföretagare, som för sin först anställda har rätt till växa-stöd, anställer t.ex. en ung sommarjobbare som första person kommer företagaren inte även kunna få växa-stöd för den personen. Detta beror på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga redan innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas. Om en enmansföretagare har en anställd i företaget och för denna person nyttjar möjligheten till växa-stöd så är det däremot möjligt att också anställda en ungdom och för den personen få nedsatta arbetsgivaravgifter enligt reglerna för unga i 2 kap. 28 § SAL.

Ersättningar till barn

Det finns inte någon nedre åldersgräns på mottagaren av en ersättning för att utgivaren ska bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Därför ska avgifter betalas på ersättning för arbete även till små barn som har fått ersättning för arbete som barnet utfört. Om ett litet barn får betalt för sin medverkan i exempelvis reklamsammanhang eller vid en filminspelning blir utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter så snart ersättningen uppgår till minst 1 000 kr under året.

På ersättning från en enskild näringsidkare till egna barn under 16 år ska inga avgifter betalas. Särskilda regler gäller för utbetalaren egna barn över 16 år. Samma regler gäller ersättning till företagsledares egna barn eller makans barn från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Särskild beräkning av arbetsgivaravgifter för enmansföretag (växa-stöd)

Tidigare:

Enmansföretag som inte tidigare har haft anställda och anställer någon behöver bara betala ålderspensionsavgift med 10,21 procent under de tolv första månaderna.

Nytt: 2019-06-25

Enmansföretag som inte tidigare har haft anställda och anställer någon behöver bara betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) i högst 24 kalendermånader i följd. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018 (prop. 2018/19:99 s. 52).

För anställningar som har påbörjats före den 1 mars 2018 gäller fortfarande de äldre bestämmelserna om längst 12 kalendermånaders nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålderspensionsavgift ska betalas.

Den här särskilda beräkningen av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller endast enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag som uppfyller kriterierna för att vara ett enmansföretag. Reglerna gäller under tidsperioden 1 januari 2017 till 31 december 2021. För aktiebolag och handelsbolag gäller dock reglerna endast för tidsperioden 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1] [2]
 • Lag (1994:1920) om allmän löneavgift [1]
 • Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter [1]
 • Socialavgiftslag (2000:980) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

 • Proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 [1] [2]