OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Växa-stödet ska underlätta för enmansföretag att göra sin första anställning. Det är en särskild beräkning som innebär att ett enmansföretag som inte tidigare har haft anställda bara behöver betala ålderspensionsavgift på ersättningar till den första de anställer under de tolv första månaderna. Den särskilda beräkningen omfattar endast enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag som uppfyller kriterierna för att vara ett enmansföretag.

Lagen gäller bara 2017–2021

Lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag är tidsbegränsad och tillämpas på avgiftspliktiga ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2021 (SFS 2016:1053). För aktiebolag och handelsbolag gäller dock lagen endast för tidsperioden 1 januari 2018–31 december 2021 (SFS 2017:1221).

Växa-stöd för enskilda näringsidkare

En fysisk person som driver aktiv näringsverksamhet och som inte som inte har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2016 fram till dess att anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 4 § 1).

Den särskilda beräkningen omfattar endast avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställts efter den 31 mars 2016 (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 3a §).

Även en fysisk person som startar sin näringsverksamhet efter den 1 januari 2016 och anställer en person efter den 31 mars 2106 anses utgöra ett enmansföretag. Reglerna om särskild beräkning tillämpas för enmansföretag från och med den 1 januari 2017 för ersättningar som betalas ut till den person som först har anställts efter den 31 mars 2016, d.v.s. bara för en person.

Vid bedömningen av om enmansföretaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt före den första anställningen ska man bortse från ersättningar till en och samma person som uppgår till högst 5 000 kr (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 5 §).

Skatteverket anser att ett enkelt bolag inte är ett enmansföretag och reglerna om växa-stöd kan därför inte tillämpas för enkla bolag. Detta gäller oavsett om en delägare eller en representant för det enkla bolaget redovisar arbetsgivaravgifterna. Enligt Skatteverkets uppfattning kan inte heller att en medhjälpande make i en enskild näringsverksamhet tillämpa reglerna om särskild beräkning. Inte heller den som är huvudman eller assistansberättigad och betalar ut ersättning till gode män, förvaltare eller personliga assistenter omfattas av reglerna för särskild beräkning eftersom de som regel inte bedriver näringsverksamhet (Skatteverkets ställningstagande Fråga om växa-stöd i några fall).

Växa-stöd för aktiebolag

Ett aktiebolag som inte har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2017 fram till dess att anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 4 § 2a).

Ett aktiebolag kan uppfylla villkoren för enmansföretag även om bolaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt. Detta förutsätter att ersättning bara betalats ut till en enda person som direkt eller indirekt äger andelar i aktiebolaget eller är närstående till en sådan person (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 4 § 2a).

För företag i intressegemenskap gäller att dessa ska ses som en enda arbetsgivare vid tillämpningen av reglerna för växa-stöd. Det innebär att det inte är möjligt att starta upp flera aktiebolag och antingen flytta den anställde mellan dessa eller att ny person anställs i varje bolag. Med företag i intressegemenskap avses två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

Den särskilda beräkningen omfattar aktiebolag som är ett enmansföretag och som ger ut avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställts efter den 31 mars 2017.

Även om aktiebolaget startar sin verksamhet efter den 1 januari 2017 och anställer sin första person efter den 31 mars 2017 uppfyller villkoren för enmansföretag.

Vid bedömningen av om enmansföretaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt före den första anställningen ska man bortse från ersättningar till en och samma person som uppgår till högst 5 000 kr.

Någon särskild beräkning kan inte tillämpas om den anställde är delägare eller företagsledare i det anställande aktiebolaget eller närstående till en sådan person.

Reglerna om särskild beräkning tillämpas för enmansföretag från och med den 1 januari 2018 för ersättningar som aktiebolaget betalat ut till en person som anställts efter den 31 mars 2017, d.v.s. bara för en person.

Växa-stöd för handelsbolag

Ett handelsbolag med högst två delägare som driver aktiv näringsverksamhet och som inte har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2017 fram till dess att anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag. Däremot omfattas inte enkla bolag av definitionen av enmansföretag (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 4 § 3).

För företag i intressegemenskap gäller att dessa ska ses som en enda arbetsgivare vid tillämpningen av reglerna för växa-stöd. Det innebär att det inte är möjligt att starta upp flera handelsbolag och antingen flytta den anställde mellan dessa eller att ny person anställs i varje bolag. Med företag i intressegemenskap avses två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

Den särskilda beräkningen gäller endast handelsbolag som är ett enmansföretag och som ger ut avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställt efter den 31 mars 2017.

Även om handelsbolaget startar sin verksamhet efter den 1 januari 2017 och anställer sin första person efter den 31 mars 2017 anses utgöra ett enmansföretag.

Vid bedömningen av om enmansföretaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt före den första anställningen ska man bortse från ersättningar till en och samma person som uppgår till högst 5 000 kr.

Någon särskild beräkning kan inte tillämpas om den anställde är delägare eller företagsledare i det anställande handelsbolaget eller närstående till en sådan person.

Reglerna om särskild beräkning tillämpas från och med den 1 januari 2018 för ersättningar som handelsbolaget har betalat ut till en person som anställts efter den 31 mars 2017, d.v.s. bara för en person.

Hur görs den särskilda beräkningen?

På ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till den först anställda ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgift. För enskilda näringsidkare gäller den särskilda beräkningen för ersättningar som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2017. För aktiebolag och handelsbolag för ersättningar som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2018.

Nytt: 2019-06-28

Riksdagen har beslutat att växa-stödet ska förlängas till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd (SFS 2019:477). Beslutet innebär en ändring i 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men ska även tillämpas retroaktivt på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har påbörjats före den 1 mars 2018 gäller fortfarande de äldre bestämmelserna om att växa-stödet som längst ska omfatta 12 kalendermånader i följd.

För enmansföretag som har anställt en första person efter den 28 februari 2018 men före den 1 augusti 2018 kommer den längsta perioden med växa-stöd enligt de gamla reglerna om 12 kalendermånader att löpa ut före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Under förutsättning att personen fortfarande är anställd i företaget vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna kan företaget ansöka om omprövning av arbetsgivaravgifterna hos Skatteverket för perioden från det att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda upphörde fram till ikraftträdandet.

Tidigare:

Den särskilda beräkningen gäller under längst 12 månader.

Beräkningen gäller bara för den del av den avgiftspliktiga ersättningen som inte överstiger 25 000 kr per kalendermånad. På den avgiftspliktiga ersättningen som överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter.

Anställningsavtalet måste avse en anställning på minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Kravet om en minsta arbetstid innebär att arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar varje vecka. När en arbetstagare varit sjuk, tagit hand om sjukt barn eller liknande och fått ersättning för det från Försäkringskassan räknas även denna tid som arbetad tid.

Den ersättning som omfattas av den särskilda beräkningen får inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget för arbetsgivare inom ett stödområde enligt lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Nytt: 2019-08-16

I och med lagändring SFS 2019:477 förlängs möjligheten till Växa-stöd till de 24 första månaderna för den först anställda i verksamheten. Detta gäller oavsett om personen har varit i tjänst eller inte. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men ska även tillämpas retroaktivt på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.

Exempel: beräkning av anställningstid

Anders bedriver enskild näringsverksamhet. Hon har inte tidigare haft någon anställd i sin verksamhet. I juni 2018 anställer han Ellen. Ellen får 10 000 kr i lön i juni och 500 kr i lön i juli. Sedan går hon på föräldraledighet från juli 2018 till och med maj 2019. Ellen börjar att arbete igen och får sin första lön efter föräldraledigheten i juni 2019.

Eftersom Ellen fick mer än 5 000 kr i lön så räknas hon som anställd från juni 2018. Det innebar enligt de gamla reglerna att möjligheten till växa-stöd upphörde 1 juni 2019. För Anders innebär den retroaktiva tillämpningen av den nya tidsgränsen att möjligheten till växa-stöd utvidgas t.o.m. redovisningsperiod maj 2020. Anders kan begära växa-stöd genom omprövning av redovisningsperioderna juni och juli 2019. Fr.o.m. redovisningsperiod augusti 2019 ska Anders göra den särskilda beräkningen för växa-stöd i lämnade arbetsgivardeklarationer.

Tidigare:

Nytt: 2019-05-22

Växa-stödet får bara beräknas på de tolv första månaderna för den först anställda i verksamheten (lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 5 §). Detta gäller oavsett om personen har varit i tjänst eller inte.

Exempel: beräkning av anställningstid

Åsa bedriver enskild näringsverksamhet. Hon har inte tidigare haft någon anställd i sin verksamhet. I juni 2016 anställer hon Alf. Han får 10 000 kr i lön i juni och 500 kr i lön i juli. Sedan går han på föräldraledighet från juli 2016 till och med augusti 2017.

Eftersom Alf fick mer än 5 000 kr i lön så räknas han som anställd från juni 2016. Växa-stödet ska dock beräknas från 1 januari 2017 när lagen började gälla, och därifrån högst tolv månader framåt. För Alf innebär det att den särskilda beräkningen av avgifter får göras från att han kommit tillbaka från föräldraledigheten: från september 2017 till och med december 2017.

Anställda födda 1937 eller tidigare

Om den första anställda är född 1937 eller tidigare ska företaget inte betala varken arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift eller särskild löneskatt på ersättningen. Detta beror på att personer som är födda 1937 eller tidigare inte omfattas av det nya ålderspensionssystemet och betalar därför ingen ålderspensionsavgift. I stället betalas endast särskild löneskatt och denna tas bort i dess helhet om den först anställda är född 1937 eller tidigare.

Den anställda får inte vara anställd i någon annan verksamhet som drivs av samma arbetsgivare

Den särskilda beräkningen kan inte ges för en enskild näringsidkare om anställningen avser en person som sedan 1 januari 2016 varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av arbetsgivaren eller någon närstående till arbetsgivaren. Samma sak gäller i princip även för aktiebolag och handelsbolag med den skillnaden att anställningen inte får avse en person som sedan 1 januari 2017 varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av arbetsgivaren eller någon närstående till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan inte få del av den särskilda beräkningen i flera verksamheter

En arbetsgivare kan bara få del av den särskilda beräkningen i en enda näringsverksamhet. Det innebär att en arbetsgivare som tidigare fått del av den särskilda beräkningen i en verksamhet inte kan få del av den särskilda beräkningen i en annan verksamhet.

Arbetsgivare som driver verksamhet utomlands

Även ett företag som driver verksamhet utomlands är ett enmansföretag om de uppfyller villkoren för enmansföretag och inte betalat ut ersättning som skulle ha medfört skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt om ersättning betalats ut för arbete i Sverige.

Arbetsgivaren måste lämna uppgifter om andra statliga stöd

Den särskilda beräkningen är ett statligt stöd och måste uppfylla kraven för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regler om statligt stöd. Arbetsgivaren måste lämna uppgift till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen om hen har tagit emot något annat stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår eller de närmast två föregående beskattningsåren. Arbetsgivaren ska i förekommande fall uppge vilken myndighet som har utbetalat ut stödet, utbetalade belopp och utbetalningsår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
  • Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Lag (2017:1221) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021 [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Ställningstaganden

  • Fråga om växa-stöd i några fall [1]