OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Att göra en avsättning till en periodiseringsfond ger ett företag möjlighet att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. Storleken på avsättningen bestäms helt av de skattemässiga reglerna. I vissa fall krävs det att avsättningen återspeglas i företagets redovisning.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs om förutsättningarna för att få göra ett skattemässigt avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

K1: förenklat årsbokslut

Företag som upprättar ett förenklat årsbokslut får inte göra några redovisningsmässiga avsättningar, d.v.s. man ska inte redovisa skulder som hänför sig till räkenskapsåret eller tidigare år, och som är säkra eller sannolika, men där det råder ovisshet om beloppet eller betalningstidpunkten. En avsättning till en periodiseringsfond är inte en redovisningsmässig avsättning utan får göras för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. En avsättning till en periodiseringfond ska dock i vissa fall göras i räkenskaperna för att ett avdrag ska kunna medges skattemässigt.

Enskilda näringsidkare

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska inte göra någon avsättning till periodiseringsfond i räkenskaperna, utan fonden ingår i eget kapital. Däremot ska man lämna en upplysning om summan av alla eventuella periodiseringsfonder (BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut punkt 8.1).

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

De ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut) och som är skattskyldiga, ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver i balansräkningen. Det handlar om sådana obeskattade reserver som enligt gällande skatteregler måste bokföras för att föreningen ska få göra skattemässiga avdrag. I skattepliktig verksamhet redovisas förändringar av periodiseringsfonder i resultaträkningen under posten Bokslutsdispositioner (BFNAR 2010:1 kommentaren under rubriken Obeskattade reserver 6 kap).

Årsbokslut

Ett företag får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren, vilket innebär en uppskjuten beskattning. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsbokslut (BFNAR 2017:3) får endast redovisa en obeskattad reserv om det finns regler i skattelagstiftningen som för avdragsrätten kräver att motsvarande belopp bokförs i redovisningen (BFNAR 2017:3 punkt 14.3). Läs om förutsättningarna för att få göra ett skattemässigt avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Företaget ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver enligt balansräkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.6 och 4.7.

Årets förändring av periodiseringsfonder redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner enligt resultaträkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.3 och 4.4.

Det finns särskilda regler för enskild näringsverksamhet. Posterna Förändring av periodiseringsfond och Periodiseringsfond ingår inte i resultaträkningen respektive balansräkningen enskild näringsverksamhet (BFNAR 2017:3 kapitel 4). Det beror på att en enskild näringsidkare inte behöver bokföra avsättningen till periodiseringsfonden i räkenskaperna för att erhålla det skattemässiga avdraget.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren, vilket innebär en uppskjuten beskattning. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) får endast redovisa en obeskattad reserv om det finns regler i skattelagstiftningen som för avdragsrätten kräver att motsvarande belopp bokförs i redovisningen (BFNAR 2016:10 punkt 15.3). Läs om förutsättningarna för att få göra ett skattemässigt avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Företaget ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver i balansräkningsuppställningen i BFNAR 2016:10 punkterna 4.7 och 4.8.

Årets förändring av periodiseringsfonder redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner i resultaträkningsuppställningen i BFNAR 2016:10 punkterna 4.4 och 4.5.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. Detta innebär att beskattningen skjuts upp. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) ska följa uppställningsformerna för resultat- och balansräkning i årsredovisningslagen.

Avsättningarna till en periodiseringsfond redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (bilaga 1 till ÅRL). I resultaträkningen redovisas räkenskapsårets förändring av en periodiseringsfond som en bokslutsdisposition (bilaga 2 och 3 till ÅRL).

Den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver ska inte särredovisas av juridiska personer utan redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen (BFNAR 2012:1 punkt 29.37).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Den internationella normgivningen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer innehåller inga särskilda regler om avsättningar till och redovisning av periodiseringsfonder. Av RFR 2 framgår det att paragraferna i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, som behandlar balansräkningens och resultaträkningens struktur och innehåll samt anger minimikrav beträffande innehållet i dessa, ska tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för ÅRL. Vid tillämpning av IAS 1 måste kraven på uppställning av balansräkningen och resultaträkningen i ÅRL beaktas (RFR 2 IAS 1 punkt 2). En avsättning till en periodiseringsfond ska redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (bilaga 1 till ÅRL). I resultaträkningen redovisas räkenskapsårets förändring av periodiseringsfonden som en bokslutsdisposition (bilaga 2 och 3 till ÅRL).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3] [4]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]