OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har möjlighet att hindra återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt under tiden den redovisade skatten utreds.

Läs också om förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt.

Nytt: 2019-09-11

Sidan har skrivits om för att reglerna om utredning ska bli tydligare. Justeringen innebär ingen ändring i sak. Se sidans tidigare lydelse.

Skatteverket kan skjuta upp återbetalningen för att utreda ytterligare

Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är pengar som den skattskyldiga normalt ska få tillbaka skyndsamt.

Skatteverket ska betala ut beloppet senast vid utgången av kalendermånaden efter den månad då skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod ska lämnas. Om deklarationen lämnas för sent ska Skatteverket betala ut pengarna senast vid utgången av månaden efter den månad då deklarationen kom in (14 kap. 7 § första stycket SFF).

Skatteverket kan dock besluta att skjuta upp återbetalningen för att genomföra ytterligare utredning. Beslutet ska meddelas skattebetalaren inom samma tidsperiod som tidsperioden för återbetalning som anges i stycket ovan (14 kap. 7 § andra stycket SFF). Beslutet innebär att ett belopp motsvarande den redovisade överskjutande ingående mervärdesskatten fortsätter att hindras (spärras) för utbetalning på skattekontot.

Spärren förfaller om Skatteverket inte vidtar någon kontrollåtgärd inom en månad

Spärren gäller tills Skatteverket har fattat beslut i ärendet. Beslutet om att skjuta upp återbetalningen förfaller dock om Skatteverket inte vidtar någon kontrollåtgärd inom en månad och utbetalningsspärren ska då släppas. Kontrollåtgärder omfattar enligt 14 kap. 7 § tredje stycket SFF beslut om föreläggande eller revision. Enligt Skatteverket är även ett förslag till beslut en kontrollåtgärd för att utreda skattedeklarationen. Därför bedömer Skatteverket att spärren mot utbetalning inte förfaller om ett förslag till beslut sänts ut.

Enligt Skatteverket kan spärren även vara kvar om Skatteverket har skickat ut ett förslag till beslut om att ändra beskattningsbeslutet, trots att en underrätt i ett mål har gjort en annan bedömning. Spärren ska då begränsas till det belopp som inte ska betalas ut enligt förslaget till beslut.

Hur länge kan spärren ligga kvar när utredningen har börjat?

Utredningen ska påbörjas genom ett föreläggande eller genom ett beslut om revision. Om Skatteverket inte påbörjar utredningen inom en månad från dagen för beslutet om att skjuta upp återbetalningen ska utbetalningsspärren släppas.

Det finns ingen tidsfrist för hur länge en utbetalningsspärr kan ligga kvar när ett föreläggande har sänts ut eller en revision har inletts. Allmänna skyndsamhetsprinciper gäller dock. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall uttalat att överskjutande ingående mervärdesskatt bör utredas med förtur (RÅ 1985 ref. 2:77).

Om möjligt bör Skatteverket fatta ett delbeslut om mervärdesskatten eller punktskatten under pågående revision, så att utbetalningsspärren släpps. Om det inte längre finns anledning att tro att redovisningen kommer att underkännas ska Skatteverket släppa utbetalningsspärren. Om det kommer fram uppgifter vid revisionen som ger anledning att höja någon annan skatt kan det finnas hinder för återbetalning för att det kan antas att överskottet behövs som betalning för den andra skatten (64 kap. 4 § 3 b SFL) Läs om belopp som kan behövas för ännu inte beslutad skatt.

Negativ utgående mervärdesskatt

Reglerna om hinder mot återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt enligt 14 kap. 7 § SFF gäller inte för omprövningsbeslut som medför negativ utgående mervärdesskatt. Det kan däremot finnas skäl för att hindra en sådan återbetalning, men enligt 64 kap. 4 § SFL.

Ett hinder mot återbetalning hindrar inte avräkning inom kontot

En utbetalningsspärr hindrar bara utbetalning. Den hindrar inte att det krediterade beloppet används för att betala andra skulder på kontot, vilket kan innebära att det inte finns något överskott att återbetala när utredningen är klar.

Skatteverket avräknar i dessa fall inte mot restförda skattekontoskulder om en återbetalning har spärrats av utredningsskäl.

Nytt: 2019-09-11

Omprövning eller överklagande av beslut om att hindra återbetalning

Skatteförfarandeförordningen är en föreskrift till skatteförfarandelagen (SFL). Därför tillämpas SFL vid omprövning och överklagande av dessa beslut. Även SFL:s bestämmelser om kommunikation är tillämpliga. Då det är upp för Skatteverket att bestämma om deklarationen behöver kontrolleras anser Skatteverket att kommunikation inför sådana beslut är uppenbart obehövlig.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]