OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Sekretessreglerna i beskattningsverksamheten kan upplevas som komplicerade att tillämpa. Nedan följer därför en uppräkning av de vanligaste handlingarna och uppgifterna i beskattningsverksamheten och om dessa är sekretessbelagda eller inte.

Nytt: 2019-09-09

Nytt: 2019-03-06

Skatteverket har gjort en ny bedömning av sekretessfrågan för den del av beskattningsverksamheten som avser skattebetalning m.m. Skatteverket anser numera att uppgifterna är sekretessbelagda enligt 27 kap. 1 § OSL. Skatteverket kan därför inte längre lämna ut uppgifter från skattekontosystemet om saldo och betalningar m.m. utan en tillämplig sekretessbrytande bestämmelse. Sekretesskatalogen har anpassats och kompletterats i enlighet med det nya ställningstagandet.

Uppgifterna i ett SINK-extract är sekretessbelagda med stöd av 27 kap. 1 § OSL. Ett SINK-extract kan lämnas ut till den enskilda själv i enlighet med 12 kap. 1 § OSL. Ett utlämnande till annan enskild eller annan myndighet eller verksamhetsgren kan bara ske om en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.

Sekretesskatalog

I tabellen nedan finns en uppräkning av de vanligaste handlingarna och uppgifterna i beskattningsverksamheten och om dessa är sekretessbelagda eller inte i förhållande till andra enskilda.

Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till andra myndigheter om det finns en sekretessbrytande regel som är tillämplig. I vissa fall kan sekretessbelagda uppgifter även lämnas till enskilda om det finns en tillämplig sekretessbrytande regel.

Tabell med sekretessreglerna för de vanligaste handlingarna och uppgifterna

Handling/uppgift

Sekretess?

Anmärkning

Ja

Nej

Ackordsärenden

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Ackordsärenden

– övriga handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Adress, för fysisk person

X

27 kap. 1 § OSL

Adress, för juridisk person

X

27 kap. 1 § OSL. Juridisk person saknar personliga förhållanden, uppgiften är därför offentlig.

Adress, för dödsbo

X

27 kap. 1 § OSL. Juridisk person saknar personliga förhållanden, uppgiften är därför offentlig.

Adress, särskild skatteadress

– för fysisk person

X

27 kap. 1 § OSL

Adress, särskild skatteadress

– för juridisk person

X

27 kap. 1 § OSL. Juridisk person saknar personliga förhållanden, uppgiften är därför offentlig.

Adress, till representant för utländsk företagare

X

27 kap. 1 § OSL

Aktieinnehav

X

27 kap. 1 § OSL

Andelsinnehav

X

27 kap. 1 § OSL

Anmälan till Revisorsinspektionen

X

27 kap. 1 § OSL

Anonym och inte anonym anmälan från allmänheten om skatte- och avgiftsundandraganden

X

27 kap. 1 § OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den som anmälan avser enligt 17 kap. 1–2 §§ OSL.

Anstånd med avlämnande av deklaration

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Anstånd med avlämnande av deklaration

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Anstånd med inbetalning av skatt

– ansökan

X

27 kap. 2 § första stycket 3 OSL

Anstånd med inbetalning av skatt

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL. Observera att beslut om anstånd med skatteinbetalning är offentligt, men beslut om deklarationsanstånd är sekretessbelagt.

Anställd, uppgift om en arbetsgivares anställda

X

27 kap. 1 § OSL

Arbetsgivaravgifter, uppgift om registrering

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Arbetsgivaravgifter, uppgift om registrering

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Arbetsgivaravgifter, uppgift om registrering

– uppgift om tidpunkt för registrering

X

27 kap. 1 § OSL

Arbetsgivaravgifter, uppgift om registrering

– uppgift om att registrering finns/inte finns

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 5 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Arbetsgivaravgiftsärende

– beslut om avgiftens storlek

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Arbetsgivaravgiftsärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Arbetsgivare

– uppgift om en persons arbetsgivare

X

27 kap. 1 § OSL

Arbetsgivare

– uppgift om en arbetsgivares anställda

X

27 kap. 1 § OSL

A-skatt, ansökan om

– särskild beräkningsgrund för skatteavdrag (”stående jämkning”)

X

27 kap. 1 § OSL

A-skatt, ansökan om

– ändrad beräkning av skatteavdrag (”jämkning”)

X

27 kap. 1 § OSL

A-skatt, ansökan om

– särskild A-skatt (SA-skatt)

X

27 kap. 1 § OSL

A-skatt, beslut om

– särskild beräkningsgrund för skatteavdrag (”stående jämkning”)

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

A-skatt, beslut om

– ändrad beräkning av skatteavdrag (”jämkning”)

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

A-skatt, beslut om

– tillämplig skattetabell

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

A-skatt, beslut om

– särskild A-skatt (SA-skatt)

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

A-skatt,

– övriga handlingar/uppgifter i ett ärende

X

27 kap. 1 § OSL

A-skattsedel, ”beslut preliminär A-skatt”

X

X

27 kap. 1 § OSL. Ingen beslutshandling utan en sammanställning av uppgifter ur skattedatabasen, d.v.s. en potentiell allmän handling. Innehåller både offentliga och sekretessbelagda uppgifter. Prövning ska göras i varje enskilt fall.

Avdragen skatt

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Avdragen skatt

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Avskrivningsbeslut

X

27 kap. 1 § OSL. Omfattas inte av 27 kap. 6 § OSL.

Avvisningsbeslut

X

27 kap. 1 § OSL. Omfattas inte av 27 kap. 6 § OSL.

Betalningssäkringsärende

X

27 kap. 2 § första stycket OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 2 § OSL.

Betalningsuppmaning

X

27 kap. 1 § OSL

Borgenärsutredning, handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Borgenärsärende enligt BorgL

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Borgenärsärende enligt BorgL

– övriga handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Bouppteckningsverksamhet

X

Ingår inte i sekretesskyddad verksamhet.

Bransch

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 6 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Brottsanmälan

X

27 kap. 1 § OSL. Uppgifterna kan vara sekretessbelagda även med stöd av 18 kap. 1 § OSL, som också gäller i förhållande till den enskilda själv.

Civilstånd

X

27 kap. 1 § OSL

Civilståndsändring, datum för

X

27 kap. 1 § OSL

Deklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Deklaration, anstånd med avlämnande

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Deklaration, anstånd med avlämnande

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Deklaration, uppgifter i

X

27 kap. 1 § OSL

Deklaration, uppgift om att deklaration lämnats eller inte lämnats

X

27 kap. 1 § OSL

Deklarationsombud

X

27 kap. 1 § OSL

Delägare

X

27 kap. 1 § OSL

Diarieföringsuppgifter, ärende om omprövning enligt 66 kap. SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende innan omprövningsbeslut har fattats

X

27 kap. 1 § OSL

Diarieföringsuppgifter, ärende om omprövning enligt 66 kap. SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende sedan omprövningsbeslut har fattats

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Enkelt bolag och partrederi, uppgift om representant för

X

27 kap. 1 § OSL

eSKD, ansökan om att få lämna

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

eSKD, ansökan om att få lämna

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

eSKD, ansökan om att få lämna

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsavgift

– utredningsunderlag

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsavgift

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Fastighetsdeklaration, uppgift i

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsinnehav, uppgift om en persons innehav

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsskatt

– utredningsunderlag

X

27 kap. 1 § OSL

Fastighetsskatt

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Fastighetsägare, uppgift om ägare till viss fastighet

X

27 kap. 1 § OSL

Firma (ett företags namn)

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Firma (ett företags namn)

– uppgift i beskattningsverksamheten i övrigt

X

27 kap. 1 § OSL

Firmatecknare, uppgift i beskattningsverksamheten

X

27 kap. 1 § OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– övriga handlingar/uppgifter i ett ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift om att registreringen avser frivillig skattskyldighet

X

(X)

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift om vilken fastighet registreringen avser

X

27 kap. 1 § OSL

Frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal

– uppgift om vilken lokal registreringen avser

X

27 kap. 1 § OSL

F-skatt, beslut om

– godkännande/avslag

X

27 kap 6 § första stycket OSL

F-skatt, beslut om

– återkallelse

X

27 kap 6 § första stycket OSL

F-skatt, beslut om

– debitering

X

27 kap 6 § första stycket OSL

F-skatt,

– övriga handlingar/uppgifter i ett ärende

X

27 kap 1 § OSL

F-skatt, uppgift i beskattningsdatabasen om godkännande respektive återkallelse av godkännande

– beslutsmotivering

X

27 kap 6 § OSL

F-skatt, uppgift i beskattningsdatabasen om godkännande respektive återkallelse av godkännande

– beslutstidpunkt

X

27 kap 6 § första stycket OSL

F-skatt, ärende om godkännande respektive återkallelse av godkännande

X

27 kap. 1 § OSL

FA-skatt

Se F-skatt och A-skatt

Fåmansföretag, delägare i

X

27 kap. 1 § OSL

Förankring hos SKB

– uppgift i beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Förankring hos SKB

– uppgift i akt

X

SKB är inte att anse som enskild i det här sammanhanget utan som en representant för myndigheten. Uppgifter om SKB omfattas därför inte av skattesekretessen.

Föreläggande att

komplettera inkomstdeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att komplettera skattedeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att lämna kontrolluppgift

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att lämna registreringsansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att lämna inkomstdeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att lämna skattedeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att lämna upplysningar

X

27 kap. 1 § OSL

Föreläggande att visa upp handling

X

27 kap. 1 § OSL

Företagsrekonstruktion, ärende

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Företagsrekonstruktion, ärende

– övriga handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Företrädaransvar, ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Företrädaransvar, beslut

X

27 kap. 6 § OSL

Förseningsavgift, ärende

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Förseningsavgift, ärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Förtidsåterbetalning – ärende om

X

27 kap. 1 § OSL

Förtidsåterbetalning – beslut om

X

27 kap. 6 § OSL

Förvaring av räkenskaper och utrustning utomlands, anmälan enligt 7 kap. 3 a § BFL och tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL

– beslut

X

9 § OSF

Förvaring av räkenskaper och utrustning utomlands, anmälan enligt 7 kap. 3 a § BFL och tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL

– övriga handlingar/uppgifter

X

9 § OSF

GD-nummer

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Granskning, planläggning av

X

27 kap. 1 § OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 1 § OSL.

Granskningspromemoria

X

27 kap. 1 § OSL

Grundläggande beslut om slutlig skatt

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Grupphuvudman för momsgrupp

– grupphuvudmannens reg.nr

(X)

X

2 kap. 5 § SdbL andra stycket 3. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Grupphuvudman för momsgrupp

– övriga som ingår i momsgruppen

X

27 kap. 1 § OSL

Handelsbolag – ärende om ansvar för delägare

X

27 kap. 1 § OSL

Handelsbolag – beslut om ansvar för delägare

X

27 kap. 6 § OSL

Handläggare

X

En uppgift av uteslutande administrativ karaktär för att tillgodose Skatteverkets behov.

Handläggningskod

X

En uppgift av uteslutande administrativ karaktär för att tillgodose Skatteverkets behov.

Hemortskommun

X

27 kap. 1 § OSL

Hemvistintyg

X

27 kap. 1 § OSL

Huvudkontor, uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL

Indrivning, skattefordran överlämnad till Kronofogden för indrivning, uppgift hos Skatteverket

X

27 kap. 1 § OSL

Informationsbesök, uppgift om

X

Ingår inte i sekretesskyddad verksamhet.

Inkomstdeklaration, anstånd med avlämnande

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Inkomstdeklaration, anstånd med avlämnande

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Inkomstdeklaration, uppgifter i

X

27 kap. 1 § OSL

Inkomstdeklaration, uppgift om att deklaration lämnats eller inte lämnats

X

27 kap. 1 § OSL

Juridisk form

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Juridisk form

– uppgift i beskattningsverksamheten i övrigt

X

27 kap. 1 § OSL

”Jämkning” av skatt

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

”Jämkning” av skatt

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Kassaregister, beslut om - undantag från skyldighet att ha kassaregister

X

27 kap. 2 § tredje stycket 2 OSL

Kassaregister, beslut om - att inte medge undantag från skyldighet att ha kassaregister

X

27 kap. 2 § första stycket OSL

Konkurs, beslut om

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 7 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Konkurs, beslut om

– ansökan om

X

27 kap. 1 § OSL

Konkurs, beslut om

– uppgift i beskattningsverksamheten i övrigt

X

27 kap. 1 § OSL

Konkursadress

– konkursgäldenär fysisk person

X

27 kap. 1 § OSL

Konkursadress

– konkursgäldenär juridisk person

X

27 kap. 1 § OSL

Konkursärende

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Konkursärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Konto

– uppgift om bankkonto, bankgirokonto eller plusgirokonto

X

27 kap. 1 § OSL

Kontonummer

– till bankkonto, bankgirokonto eller plusgirokonto

X

27 kap. 1 § OSL

Kontrollavgift kassaregister och personalliggare (även byggarbetsplats)

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket OSL

Kontrollavgift kassaregister och personalliggare (även byggarbetsplats)

– övriga handlingar/uppgifter i sådana ärenden

X

27 kap. 2 § första stycket OSL

Kontrollbesök

– beslut

X

27 kap. 2 § första stycket OSL

Kontrollbesök

– övriga handlingar/uppgifter i sådana ärenden

X

27 kap. 2 § första stycket OSL

Kontrolluppgift

– kontrolluppgiften

X

27 kap. 1 § OSL

Kontrolluppgift

– sammandrag KU för viss person

X

27 kap. 1 § OSL

Kontrolluppgift

– sammandrag KU för uppgiftslämnare

X

27 kap. 1 § OSL

Kostnadsavdrag

X

27 kap. 1 § OSL

Kostnadsränta, ärende om befrielse från

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Kostnadsränta, ärende om befrielse från

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Kostnadsränta, ärende om befrielse från

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Likvidation, beslut om

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 7 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Likvidation, beslut om

– uppgift i beskattningsverksamheten i övrigt

X

27 kap. 1 § OSL

Likvidation, beslut om

– ansökan om

X

27 kap. 1 § OSL

”Låneförbudet”, undantag enligt 12 kap. 8 § ABL

– beslut

X

9 § OSF

”Låneförbudet”, undantag enligt 12 kap. 8 § ABL

– övriga handlingar/uppgifter

X

9 § OSF

Lön

X

27 kap. 1 § OSL

Medborgarskap

X

27 kap. 1 § OSL

Meddelande, efter vidtagen skatteutredning

X

27 kap. 1 § OSL. Här avses inte en beslutshandling utan ett besked, ”Meddelande”, om vad en skatteutredning kommer att leda till.

Mervärdesskatt

– beslut att betala eller få tillbaka

X

27 kap 6 § första stycket OSL

Mervärdesskatt

– egna uttag

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt

– ingående

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt

– omsättning

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt

– redovisningsmetod

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt

– redovisningsperiod

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt

– utgående

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt, uppgift om registrering

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt, uppgift om registrering

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt, uppgift om registrering

– uppgift om tidpunkt för beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskatt, uppgift om registrering

– uppgift om att registrering finns/inte finns

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Momsregistreringsnummer

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Mervärdesskattegrupp, ansvar för beskattningsbara personer – uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Mervärdesskattegrupp, ansvar för beskattningsbara personer – uppgift i beslut

X

27 kap. 6 § OSL

Namn på fysisk person

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 1 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs. Sekretessmarkering kan finnas. Markeringen innebär att sekretessprövning ska ske i särskild ordning.

Namn på fysisk person

– uppgift i beskattningsverksamheten i övrigt

X

27 kap. 1 § OSL

Namnteckning i deklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Nedsättning av fordran

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Nedsättning av fordran

– övriga handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § OSL

Näringsförbud, uppgift om

X

27 kap. 1 § OSL

Näringsverksamhet, slag av (SNI-kod), uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § SdbL andra stycket 6. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Omprövningsärende enligt SFL

– avskrivningsbeslut

X

27 kap. 1 § OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende som resulterat i avskrivningsbeslut

X

27 kap. 1 § OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– avvisningsbeslut

X

27 kap. 1 § OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende som resulterat i avvisningsbeslut

X

27 kap. 1 § OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– omprövningsbeslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende innan omprövningsbeslut har fattats

X

27 kap. 1 § OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– uppgift i diariet om inkommet ärende sedan omprövningsbeslut har fattats

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Omprövningsärende enligt SFL

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Organisationsnummer, bevis

X

Ingår inte i sekretesskyddad verksamhet.

Organisationsnummer, tilldelning, ärende om

X

Ingår inte i sekretesskyddad verksamhet.

Organisationsnummer

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Pension, ärende om dispens/återköp

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Pension, ärende om dispens/återköp

– övriga handlingar/uppgifter i sådana ärenden

X

27 kap. 1 § OSL

Personalliggare

– beslut om kontrollbesök

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Personalliggare

– beslut om kontrollavgift

X

27 kap. 2 § tredje stycket 3 OSL

Personalliggare

– övriga handlingar/uppgifter i sådana ärenden

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Personnummer

– uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 1 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs. Sekretessmarkering kan finnas. Markeringen innebär att sekretessprövning ska ske i särskild ordning.

Personnummer

– uppgift i beskattningsverksamheten i övrigt

X

27 kap. 1 § OSL

PGI-ärende

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

PGI-ärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Preliminär inkomstdeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Preliminär skatt

– slag av uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 4 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Preliminär skatt, ärende

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Preliminär skatt, ärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Redare, ansvar för betalning av skatt – uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Redare, ansvar för betalning av skatt – beslut

X

27 kap. 6 § OSL

Registrering till arbetsgivaravgift och mervärdesskatt

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Registrering till arbetsgivaravgift och mervärdesskatt

- beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Registrering till arbetsgivaravgift och mervärdesskatt

– uppgift om att registrering finns/inte finns i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 respektive 5 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Registrering till arbetsgivaravgift och mervärdesskatt

– uppgift om tidpunkt för registrering

X

27 kap. 1 § OSL

”Restförd” skatt - uppgift i beskattningsverksamheten

X

27 kap. 1 § OSL

Revision

– beslut om

X

27 kap. 1 § OSL. I vissa fall kan revisonsbeslutet sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 2 § OSL.

Revision

– planläggning av

X

27 kap. 1 § OSL. I vissa fall kan revisonsbeslutet sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 1 § OSL.

Revisionspromemoria

X

27 kap. 1 § OSL

Revisorsinspektionen – Skatteverkets anmälan till

X

27 kap. 1 § OSL

Rot- och rutavdrag, ärende om

– ansökan om preliminär skattereduktion/begäran om utbetalning

X

27 kap. 1 § OSL

Rot- och rutavdrag, ärende om

– meddelande till köparen om preliminär skattereduktion/beslut om utbetalning till utföraren

X

27 kap. 1 § OSL

Rot- och rutavdrag, ärende om

– beslut om slutlig skattereduktion

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Rot- och rutavdrag, ärende om

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Samordningsnummer

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 1 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

SINK-beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

SINK-extract

X

27 kap. 1 § OSL

Skalbolagsdeklaration

X

27 kap. 1 § OSL

Skalbolag, betalningsansvar för den som avyttrat ett skalbolag – uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Skalbolag, betalningsansvar för den som avyttrat ett skalbolag – uppgift i beslut

X

27 kap. 6 § OSL

Skatteavdrag, ansvar för avdrag med felaktigt belopp – uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Skatteavdrag, ansvar för avdrag med felaktigt belopp – uppgift i ärende

X

27 kap. 6 § OSL

Skatteavdrag, särskild beräkningsgrund – uppgift i ärende

X

27 kap. 1 § OSL

Skatteavdrag, särskild beräkningsgrund – uppgift i beslut

X

27 kap. 6 § OSL

Skattedeklaration, anstånd med avlämnande

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

Skattedeklaration, anstånd med avlämnande

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

Skattedeklaration, uppgifter i

X

27 kap. 1 § OSL

Skattedeklaration,

Uppgift om att deklarations lämnats eller inte lämnats

X

27 kap. 1 § OSL

Skattefordran överlämnad till Kronofogden för indrivning, uppgift hos Skatteverket

X

27 kap. 1 § OSL

Skattekonto, uppgift om saldo

X

27 kap. 1 § OSL

Skattekontorskod

X

Koden, som utvisar skattenhetstillhörighet, får anses vara en uppgift av uteslutande administrativ karaktär för att tillgodose Skatteverkets behov.

Skattereduktion för hushållsarbete – se rot- och rutavdrag

Skattetabell – uppgift i ärende om tillämplig tabell

X

27 kap. 1 § OSL

Skattetabell – uppgift i beslut om tillämplig tabell

X

27 kap. 6 § OSL

Skattetilläggsärende

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Skattetilläggsärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Skatteåterbetalning

– uppgift om att återbetalning skett

X

27 kap. 1 § OSL

Skatteåterbetalning

– uppgift om bankkonto eller plusgirokonto

X

27 kap. 1 § OSL

SKB, förankring hos

– uppgift i beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

SKB, förankring hos

– uppgift i akt

X

SKB är inte att anse som enskild i det här sammanhanget utan som en representant för myndigheten. Uppgifter om SKB omfattas därför inte av skattesekretessen.

Skuldsaneringsärende

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Skuldsaneringsärende

– övriga handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § OSL

Slutlig skatt

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Slutlig skatt

– skattebesked (enligt 56 kap. 10 § SFL)

X

27 kap. 1 § första stycket OSL.

SNI-kod, uppgift om

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 6 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

SOA-anmälan, uppgifter i

X

27 kap. 1 § OSL

Socialförsäkringsintyg (A1, E101, E102, E103)

X

27 kap. 1 § OSL

Solidariskt ansvar, ärende om

– beslut

X

27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL

Solidariskt ansvar, ärende om

– övriga handlingar/uppgifter i beskattningsdatabasen

X

27 kap. 1 § andra stycket OSL

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Se A-skatt.

Särskild skatteadress

– för fysisk person

X

27 kap. 1 § OSL

Särskild skatteadress

– för juridisk person

X

27 kap. 1 § OSL. Juridisk person saknar personliga förhållanden.

Särskild skattekontroll

– beslut om kontrollbesök

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Särskild skattekontroll

– beslut om kontrollavgift

X

27 kap. 2 § tredje stycket 3 OSL

Särskild skattekontroll

– övriga handlingar/uppgifter i sådana ärenden

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Säte, uppgift i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 2 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Tips från allmänheten

X

27 kap. 1 § OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den som anmälan avser enligt 17 kap. 1-2 §§ OSL.

Trossamfund, avgift till

– beslut

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Trossamfund, avgift till

– uppgift om tillhörighet/medlemskap avseende visst samfund

X

27 kap. 1 § OSL

Trossamfund, avgift till

– uppgift om att tillhörighet/medlemskap avseende visst samfund inte föreligger

X

27 kap. 1 § OSL

Trossamfund, avgift till

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 1 § OSL

Tvångsåtgärdsärende

– beslut

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL

Tvångsåtgärdsärende

– övriga handlingar/uppgifter

X

27 kap. 2 § första stycket 1 OSL. I vissa fall kan uppgifterna sekretessbeläggas även mot den enskilda själv enligt 17 kap. 1-2 §§ OSL.

Utredningsmetod, i beskattningsverksamheten

X

27 kap. 1 § OSL

Utredningsåtgärd, i beskattningsverksamheten

X

27 kap. 1 § OSL

Utländsk företagare, uppgift om representant för

X

27 kap. 1 § OSL

VAT-nummer registrerat i annat EU-land än Sverige

– uppgift om nummer

Skatteverket kan inte söka fram uppgiften.

VAT-nummer registrerat i annat EU-land än Sverige

– uppgift om att angivet nummer överensstämmer med registrerad uppgift (kan sökas på Skatteverkets hemsida)

X

Ingår inte i sekretesskyddad verksamhet.

VAT-nummer registrerat i Sverige

– ansökan

X

27 kap. 1 § OSL

VAT-nummer registrerat i Sverige

– beslut

X

27 kap. 1 § OSL

VAT-nummer registrerat i Sverige

– uppgift om att registrering finns/inte finns i beskattningsdatabasen

(X)

X

2 kap. 5 § andra stycket 3 SdbL. Enligt huvudregeln är uppgiften offentlig. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

VAT-nummer registrerat i Sverige

– uppgift om tidpunkt för registrering

X

27 kap. 1 § OSL

Vite

– ansökan om utdömande

X

27 kap. 1 § OSL

Återbetalning av skatt

– uppgift om att återbetalning skett

X

27 kap. 1 § OSL

Återbetalning av skatt

– uppgift om bank- eller plusgirokonto

X

27 kap. 1 § OSL

Överklagandeärende

– överklagandeskrivelse som kommer in till Skatteverket

X

27 kap. 1 § OSL

Överklagandeärende

– handlingar i domstolens akt som är föremål för domstolens prövning, när akten finns hos Skatteverket

(X)

X

27 kap. 4 § OSL. Domstolssekretess gäller för de uppgifter i domstolens akt som är föremål för prövning, d.v.s. skadeprövning ska göras, huvudregeln är offentlighet. För övriga uppgifter gäller absolut sekretess.

Överklagandeärende

– handlingar i domstolens akt som inte är föremål för domstolens prövning, när akten finns hos Skatteverket

X

27 kap. 1 § OSL

Överklagandeärende

– handlingar i Skatteverkets akt när akten finns hos verket, t.ex. Skatteverkets yttrande eller överklagande

X

27 kap. 1 § OSL

Överklagandeärende

– uppgift i diariet, skattskyldig överklagar

(X)

X

27 kap. 4 § OSL. Domstollsekretess gäller. Skadeprövning ska göras. Huvudregeln är offentlighet.

Överklagandeärende

– uppgift i diariet, Skatteverket överklagar en dom eller ett beslut

X

Ingår inte i sekretesskyddad verksamhet.

Överklagandeärende

– domstolens dom

X

27 kap. 6 § första stycket OSL

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Uppgifter i beskattningsverksamheten om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess [1]