OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Den som bedriver enskild näringsverksamhet eller som är delägare i handelsbolag får göra avdrag från egenavgifterna.

Det finns ytterligare avdrag som kan göras från egenavgifterna. Men det gäller bara för den som betalar egenavgifter på inkomster från ett fast driftställe i ett stödområde.

Hur stort är avdraget och vilket syfte har det?

De som betalar egenavgifter på inkomster i näringsverksamhet får göra ett avdrag från avgifterna med 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får dock vara högst 15 000 kr per år (3 kap. 18 § SAL). Reglerna syftar till att sänka kostnaderna och stärka likviditeten hos de mindre företagen (prop. 2009/10:178 s. 19). Åtgärden förstärktes 2014 med både en högre avdragsprocent och ett högre maximalt avdrag (prop. 2013/14:14).

Även om åtgärden med avdrag från egenavgifterna främst har tillkommit som ett stöd för de mindre företagen har företagarna rätt till avdraget oavsett företagets storlek.

Vilka avgiftsskyldiga får inte göra avdraget?

Avdraget får bara göras till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet (3 kap. 18 § andra stycket 1 SAL). Regeln är avsett att stödja företag. Därför får de som betalar egenavgifter på inkomst av tjänst inte göra avdraget. Det gäller exempelvis för den som har hobbyinkomster eller sådana royaltyinkomster som ska tas upp som inkomst av tjänst.

Ett annat villkor för rätt till avdrag är att den avgiftspliktiga inkomsten överstiger 40 000 kr (3 kap. 18 § andra stycket 2 SAL). Om avgiftsunderlaget överstiger 40 000 kr får dock avdraget beräknas på hela beloppet och inte bara på den del som överstiger 40 000 kr.

Personer som inte ska betala fulla avgifter får inte göra avdraget (3 kap. 18 § andra stycket 3 SAL). Det gäller följande kategorier avgiftsskyldiga:

  • den som vid årets ingång har fyllt 65
  • den som tagit ut hel ålderspension hela året eller den som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning under del av.

Skälet till att bara de som betalar fulla egenavgifter får göra avdraget är risken att inte hela ålderspensionsavgiften blir betald. Om det i någon annan situation skulle inträffa att avdraget påverkar ålderspensionsavgiften har det införts en bestämmelse som säger att avdraget inte får medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (3 kap. 18 § första stycket SAL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter [1]
  • Proposition 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter [1]