OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Pensionssparavdrag får göras för sparande i pensionsförsäkringar och individuella pensionssparkonton (IPS). I vissa skatteavtal framgår att pensionssparavdrag även får göras till en utländsk pensionsordning.

Olika former av pensionssparande

Pensionssparavdrag får enligt 59 kap. 2 § första stycket IL göras för pensionssparande i

I vissa skatteavtal framgår det att pensionssparavdrag även får göras till en utländsk pensionsordning som inte uppfyller kraven för att vara en pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Exempelvis finns det i ett särskilt avtal mellan Sverige och Danmark bestämmelser om rätt till avdrag för inbetalningar till en dansk pensionsordning.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkring som uppfyller de kvalitativa villkoren. Även en utländsk försäkring som meddelats i en försäkringsrörelse inom EES-området och som uppfyller de svenska kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring är en pensionsförsäkring.

Pensionssparavdrag för en premie till en pensionsförsäkring får endast den som äger pensionsförsäkringen göra. Avdrag för privat sparande kan alltså inte göras i en pensionsförsäkring som ägs av en arbetsgivare (59 kap. 2 § tredje stycket IL).

En försäkringstagare får överlåta en pensionsförsäkring i vissa fall. Det innebär att en övertagare av en pensionsförsäkring, med ett undantag, kan få göra pensionssparavdrag för en inbetalning av premie om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Den som har förvärvat en pensionsförsäkring genom en bodelning under äktenskapet utan att det pågått något mål om äktenskapsskillnad, d.v.s. en frivillig bodelning, får däremot inte avdrag för en inbetalning av en premie till den övertagna pensionsförsäkringen (59 kap. 2 § andra stycket IL).

En utländsk försäkring som anses som en pensionsförsäkring

En utländsk försäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren kan ändå anses som en pensionsförsäkring under vissa förutsättningar. Även en utländsk försäkring för vilken Skatteverket lämnat ett särskilt medgivande anses som en pensionsförsäkring.

Reglerna om avdrag för pensionssparande omfattar även pensionssparande i en försäkring som ska anses som en pensionsförsäkring.

Premiebefrielseförsäkring

En pensionsförsäkring kan kombineras med en premiebefrielseförsäkring. Även premien för premiebefrielseförsäkringen ger rätt till pensionssparavdrag inom de beloppsramar som gäller.

En premiebefrielseförsäkring ger rätt till befrielse från betalning eller nedsättning av premien. Det kan dock inträffa att en försäkringstagare redan har hunnit betala in och göra avdrag för hela premien på den försäkring som försäkringsgivaren p.g.a. premiebefrielseförsäkringen ska stå för. I sådana fall återbetalar försäkringsgivaren de inbetalda premierna. Återbetalningen ska inte betraktas som pension utan försäkringstagaren anses i stället ha betalat premier som motsvarar de ursprungligen inbetalade premierna minskade med det återbetalade beloppet, d.v.s. nettot. Avser återbetalningen premier som betalats in tidigare år ska rättelse av det då medgivna avdraget göras genom omprövning. Har det tidigare avdraget gjorts i inkomstslaget näringsverksamhet innebär en rättelse följdändringar av den särskilda löneskatten på pensionskostnader (SLP) och underlaget för egenavgifter (KRSU 2007-06-20, mål nr 357-359-06).

Exempel: återbetalning på grund av en premiebefrielseförsäkring

Pia har betalat in 10 000 kr per år till en privat pensionsförsäkring under två år. Premierna innefattar också premie för en premiebefrielseförsäkring. Hon har dragit av premierna i inkomstdeklarationerna. För år 2 har Skatteverket ännu inte fattat beslut om slutlig skatt.

Pia råkade under år 1 ut för en olyckshändelse och har varit sjukskriven en längre tid. Efter en utredning har försäkringsbolaget under år 2 bedömt att olyckshändelsen medför en bestående nedsatt arbetsförmåga för Pia med 60 procent. Eftersom premien för pensionsförsäkringen har omfattat även en premiebefrielsedel ska premiebefrielseförsäkringen träda in och betala den premie eller del av premie som Pia själv i annat fall skulle ha betalat. Försäkringsutredningen har blivit klar först under år 2 och försäkringsbolaget har under detta år betalat tillbaka 12 000 kr, d.v.s. 60 procent av de premier som betalats in under år 1 och år 2.

Den del av återbetalningen av premier som avser år 1 (6 000 kr) ska minska de ursprungligen inbetalade premierna och det avdrag som gjorts år 1 ska rättas genom omprövning av inkomstdeklarationen för år 1. Avdrag ska alltså medges med enbart 4 000 kr, eftersom 6 000 kr av återbetalningen avser premie betald under år 1. Den del av återbetalningen som avser år 2 (6 000 kr) ska reducera det avdrag som har yrkats detta år och avdrag medges med resterande 4 000 kr.

Om Pia hade varit näringsidkare hade rättelserna även kunnat innebära följdändringar för SLP och för underlaget för egenavgifter.

Näringsidkare och handelsbolagsdelägare

Det förekommer att försäkringsgivare felaktigt klassificerar en pensionsförsäkring som en tjänstepensionsförsäkring. En näringsidkare är skattemässigt inte att anse som arbetstagare eller anställd i sin näringsverksamhet och kan därför inte teckna en tjänstepensionsförsäkring. En försäkring med näringsidkaren som försäkringstagare och försäkrad är i stället en privat pensionsförsäkring. Avdrag för premier för en sådan försäkring kan göras i näringsverksamheten. En försäkring som felaktigt klassificerats som en tjänstepensionsförsäkring kan medföra skattekonsekvenser av annat slag. Läs mer om detta under Tjänstepensionsförsäkring.

Avdrag kan inte göras för en premie för en försäkring som har tecknats av ett handels- eller kommanditbolag, en EEIG eller ett partrederi och som avser pension till en delägare i dessa företagsformer. En delägare i någon av dessa företagsformer är skattemässigt inte att anse som arbetstagare eller anställd i sin näringsverksamhet och t.ex. ett handelsbolag kan därför inte teckna en tjänstepensionsförsäkring för delägaren. En försäkring som t.ex. ett handelsbolag har tecknat som ”tjänstepensionsförsäkring” med en delägare i bolaget som försäkrad och förmånstagare blir enligt inkomstskattelagen att anse som en kapitalförsäkring. Avdrag medges då vare sig för handelsbolaget eller för delägaren. Se också Skatteverkets ställningstagande Felaktigt tecknade ”tjänstepensionsförsäkringar” för delägare i handelsbolag. Skatteverkets ställningstagande har bekräftats av flera kammarrättsdomar, bl.a. KRNS 2012-09-20, mål nr 2482-11 och KRNG 2016-12-09, mål nr 2811-16.

En person kan tidigare ha varit anställd hos t.ex. ett handelsbolag och sedan blivit delägare i bolaget. Eftersom en handelsbolagsdelägare skatterättsligt inte anses som anställd måste en överlåtelse av försäkringen göras, d.v.s. ändras till en privat pensionsförsäkring, för att avdrag för premier ska kunna medges. Om tjänstepensionsförsäkringen i stället ägs av den som varit anställd ska en omregistrering till en privat pensionsförsäkring ske hos försäkringsgivaren. Av praktiska skäl kan avdrag för delägaren medges för inbetalning av premier under det kalenderår förändringen sker om försäkringen under detta år har överlåtits till den nyblivna delägaren, d.v.s. även för inbetalningar som skett före tidpunkten för ägarförändringen eller omregistreringen.

En liknande situation uppkommer om en anställd i en enskild näringsverksamhet gifter sig med näringsidkaren eller de blir sambor och har haft, har eller får ett gemensamt barn. En medhjälpande make, maka eller sambo är skatterättsligt inte att anse som anställd, och en överlåtelse alternativt en omregistrering av tjänstepensionsförsäkringen måste därför göras. Av praktiska skäl kan avdrag för den medhjälpande maken medges för inbetalning av premier under det kalenderår förändringen sker om försäkringen under detta år har överlåtits eller omregistrerats och blivit en privat pensionsförsäkring.

Individuellt pensionssparkonto (IPS)

Ett individuellt pensionssparkonto (IPS) är ett sådant konto som avses i lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. Läs om IPS under Civilrättsliga bestämmelser om ett pensionssparkonto (IPS) och Villkor för ett pensionssparkonto (IPS).

Pensionssparavdrag för inbetalning på ett pensionssparkonto får endast göras av pensionsspararen själv, d.v.s. av den som har ingått ett pensionssparavtal. Den som har tagit över rätt till behållning på ett pensionssparkonto är kontoinnehavare och är alltså inte pensionssparare. Det innebär att den som har tagit över rätt till behållning på ett pensionssparkonto vid en bodelning – inom äktenskapet eller i samband med skilsmässa – inte kan göra pensionssparavdrag. Motsvarande gäller för den som genom ett förmånstagarförordnande har tagit över rätten till behållningen på ett pensionssparkonto.

Pensionssparavdrag kan inte heller göras av den som efter en överlåtelse på grund av utmätning, ackord eller konkurs har tagit över rätten till behållningen på ett pensionssparkonto.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2016-12-09, mål nr 2811-16 [1]
  • KRNS 2012-09-20, mål nr 2482-11 [1]
  • KRSU 2007-06-20, mål nr 357-359-06 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande [1]

Ställningstaganden

  • Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag [1]