OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Luftfartyget ska användas av ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygrafik mot betalning för att omfattas av undantaget.

Under vilka förutsättningar gäller undantaget?

För att undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 1 ML ska gälla är det en förutsättning att det som omsätts är ett luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

Undantaget motsvaras av artikel 148 f i mervärdesskattedirektivet.

Undantaget avser försäljning av luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Det spelar inte någon roll hur det enskilda luftfartyget används. Läs mer på sidan om luftfartyg som är undantagna från skatteplikt.

Undantag från skatteplikt vid försäljning i högst två led

Enligt Skatteverket är undantaget i första hand tillämpligt på den försäljning som sker direkt till en köpare som själv bedriver flygtrafiken på det sätt som avses i bestämmelsen. Det är i det ledet som det i normalfallet är möjligt att försäkra sig om att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda.

Även om försäljningen sker i två led är det under vissa förutsättningar möjligt att redan vid det första försäljningstillfället fastställa att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda. Det gäller under förutsättning att köparen senast vid tillfället för sitt förvärv i sin tur sålt eller stadigvarande upplåtit nyttjanderätten till luftfartyget till ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning och som ska använda luftfartyget i sin verksamhet.

Enligt Skatteverket kan undantaget användas även i detta fall. Det innebär att undantaget i sådant fall kan tillämpas i högst två led, d.v.s. vid försäljning till den som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning respektive i det led som omedelbart föregår denna försäljning. Säljaren ska kunna styrka att köparen sålt eller hyrt ut luftfartyget med t.ex. ett skriftligt avtal. Luftfartygets användning ska kunna styrkas av registreringsuppgifter och relevanta tillstånd för flygtrafiken (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led).

Exempel: undantag i två led

En ägare säljer sitt passagerarflygplan till företag (X). X har redan vid tillfället för sitt förvärv ingått avtal med företag (Y) om att sälja flygplanet vidare. Y är ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning och ska använd flygplanet i sin verksamhet. Ägarens försäljning av flygplanet omfattas av undantaget då den sker till X som redan vid tillfället för sitt förvärv sålt flygplanet vidare till Y som är ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. X försäljning omfattas också av undantaget då det sker till Y som är ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantaget enligt 3 kap. 21 § ML är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML. Se även sidan Vid vissa undantagna omsättningar.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt [1]