OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga är som huvudregel skattskyldiga för näringsinkomster. Detta gäller när inkomsterna inte huvudsakligen kommer från en verksamhet som antingen, har naturlig anknytning till ändamålet, är en hävdvunnen finansieringskälla för ideellt arbete, avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom främjandet av sådana ändamål som avses i 7 kap. 4 § IL eller avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som för finansiering av ideellt arbete. Inkomster från spel som bedrivs med licens för att finansiera allmännyttiga ändamål är alltid undantagna inkomstskatt.

Skattskyldighet för näringsinkomster

En ideell förening och ett registrerat trossamfund som uppfyller villkoren för skattebefrielse är som huvudregel befriade från skattskyldighet för andra inkomster av näringsverksamhet än sådana näringsinkomster som avses i 13 kap. 1 § IL. Även inkomster av näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL kan undantas enligt bestämmelser för kvalificerade näringsinkomster. I andra fall ska en näringsinkomst tas upp till beskattning.

Näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL avser en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Verksamheten ska i princip bedrivas varaktigt, regelbundet och med vinstsyfte. För juridiska personer behöver just avsaknad av ett vinstsyfte dock inte hindra att verksamheten ändå betraktas som näringsverksamhet, förutsatt att den inte har alltför begränsad omfattning (RÅ 1998 ref. 10).

När man prövar om en allmännyttig ideell förening eller ett registrerat trossamfund är skattskyldiga för en inkomst måste man först pröva om inkomsten kommer från en näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. Man måste även pröva om näringsinkomsten är s.k. kvalificerad, dvs. om den kommer från en verksamhet som undantas beskattning. Detta gör Skatteverket inför skattebeslut. Om föreningen eller trossamfundet inte delar Skatteverkets bedömning kan de överklaga beslutet till domstol.

En inskränkt skattskyldig ideell förening eller ett registrerat trossamfund är skattskyldig för en näringsinkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet och som inte undantas skattskyldigheten enligt bestämmelserna för kvalificerade näringsinkomster. Detta påverkar inte skattefriheten för övriga inkomster.

Rättsfall: hembygdsförening ansågs skattskydlig för sin serveringsrörelse

I RÅ 1987 ref. 67 har en hembygdsförening ansetts skattskyldig för inkomst av serveringsrörelse som har bedrivits med anställd personal och i huvudsak riktat sig till allmänheten. Syftet med verksamheten var att den skulle finansiera föreningens allmännyttiga kulturändamål. Verksamheten har varit av rent kommersiell natur och har bedrivits i gängse former för en serveringsrörelse.

Rättsfall: skogsavverkning ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet

Av RÅ 1988 not. 603 framgår att skogsavverkning bedriven av en allmännyttig ideell förening ska beskattas som inkomst av rörelse. Inkomsten kan varken anses ha naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller hänföras till någon verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Rättsfall: inkomster av juristhjälp beskattas

I ett förhandsbesked den 9 oktober 1996 ansåg Skatterättsnämnden att en ideell förening inte var befriad från skattskyldighet för en verksamhet som erbjöd juristhjälp mot avgift eller med allmän rättshjälp. Föreningen tillhandahöll juristhjälpen åt medlemmarna och deras anhöriga med anställda jurister.

Verksamheten bedrevs på ungefär samma sätt som den som bedrivs på många advokat- och juristbyråer. Med hänsyn till att verksamheten skedde i direkt konkurrens med skattskyldig verksamhet bedriven av andra kunde det inte anses att den hade naturlig anknytning till förbundets allmännyttiga ändamål eller hade karaktär av en service till medlemmarna i den mening som menas i de aktuella bestämmelserna. Föreningen undantogs inte från skattskyldighet för inkomst av juristverksamhet. Föreningen överklagade inte förhandsbeskedet.

Rättsfall: royaltyinkomster var inte skattefria för idrottsförening

I RÅ 2000 ref. 53 var det fråga om att en idrottsförening upplåtit en exklusiv rätt att i reklamsammanhang utnyttja föreningens namn till ett helägt dotterbolag. Rätten att utnyttja namnet innebar även att dotterbolaget var skyldigt att aktivt marknadsföra föreningen och sälja reklam samt souvenirer. För dessa rättigheter skulle bolaget betala royalty till föreningen. Frågan i målet var om dessa royaltyinkomster var skattefria för föreningen.

HFD instämde i Skatterättsnämndens bedömning och fann att dotterbolaget på kommersiell basis i reklam- och marknadsföringssammanhang utnyttjat den goodwill som är förenad med föreningen och dess idrottsliga verksamhet. Denna verksamhet kunde därför inte anses ha annat samband med den ideella verksamheten än att finansiera denna. Således konstaterades att inte ens om föreningen hade bedrivit denna verksamhet själv hade den kunnat bli skattebefriad på grund av naturlig anknytning.

Däremot ansågs verksamheten, om den hade bedrivits av föreningen själv, ha kunnat betraktas som hävdvunnen verksamhet. Verksamhet av visst slag som överlåtits till någon annan att bedriva mot en del av vinsten i form av royalty kan inte till någon del anses bedriven av föreningen. Föreningen ansågs därför skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet för royaltyinkomsterna.

Rättsfall: abonnemang till onlinespel var inte undantaget beskattning

I RÅ 2005 not. 96, fastställde HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked när domstolen fann att försäljning av abonnemang till onlinespelet ”Hockey Challenge” inte är undantaget från beskattning. Försäljning av abonnemang till att spela datorspel över internet kan inte anses ha en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga idrottsändamål. Försäljningen kan inte heller likställas med lotteri och inte heller med annan verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1987 ref. 67 [1]
  • RÅ 1988 not. 603 [1]
  • RÅ 1998 ref. 10 [1]
  • RÅ 2000 ref. 53 [1]
  • RÅ 2005 not. 96 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]