OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Inkomst från sådan spelverksamhet som regleras i 6 kap. spellagen kan under vissa förutsättningar undantas från beskattning. Här ges exempel på sådan spelverksamhet. Undantagen gäller från och med den 1 januari 2019.

Undantag från inkomstbeskattning

Alla inkomster i en självständig näringsverksamhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet är undantagna från beskattning om inkomsten till huvudsaklig del kommer från s.k. kvalificerade näringsinkomster (7 kap. 3 § IL). Med kvalificerade näringsinkomster avses här inkomster från

  1. verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål
  2. verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom främjandet av sådana ändamål som avses i 7 kap. 4 § IL (rättighetsupplåtelse)
  3. verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete (second hand)
  4. verksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen (2018:1138), (viss spelverksamhet)
  5. verksamhet som inte avses i c eller d och som av hävd har använts som finansieringskälla för ideellt arbete (hävdvunna finansieringskällor)

Om mindre än en huvudsaklig del av verksamheten har sådan karaktär, är all inkomst i den självständiga näringsverksamheten eller den särskilda förvaltningsenheten skattepliktig.

Vilka kan omfattas av undantaget?

Vid inkomstbeskattning är det bara allmännyttiga ideella föreningar och allmännyttiga registrerade trossamfund som kan omfattas av undantaget för spelverksamhet med stöd av 6 kap. spellagen (7 kap. 3 § IL).

Förutsättningarna för att få licens att bedriva spelverksamhet med stöd av spellagen är inte helt identiska med förutsättningarna för inskränkt skattskyldighet (6 kap. 2 § spellagen jämförd med 7 kap. 4-11 §§ IL). Det är därför inte självklart att en organisation som fått en licens är allmännyttig i den mening som avses i 7 kap.4-11 §§ IL.

I spellagen anges visserligen att vissa andra associationer också kan få licens (6 kap. 1 § spellagen), men de omfattas inte av undantaget från skattepliktig i 7 kap. 3 § IL.

Vad menas med spel för allmännyttiga ändamål?

Med spel för allmännyttiga ändamål menas spel som med stöd av en särskild licens bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund.

Vilka former av spel kan ingå?

Spelverksamhet med stöd av 6 kap. spellagen förutsätter att arrangören antingen har licens eller är registrerad.

Licensspel kan omfatta lotterier, bingo och lokalt poolspel. Verksamheten förutsätter att lotterierna etc. har viss i spellagen föreskriven karaktär.

Licens för spelverksamhet till förmån för allmännyttiga ändamål får inte omfatta kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater, eller datorsimulerat automatspel (6 kap. 1 § spellagen).

Registreringslotterier kan under vissa förutsättningar bedrivas utan licens. Däremot krävs registrering. I och med registreringen bedrivs även sådan spelverksamhet med stöd av 6 kap. spellagen och kan därför omfattas av undantaget från skatteplikt i 7 kap. 3 § andra stycket d IL.

Undantagsregeln i 7 kap. 3 § andra stycket d IL omfattar bara sådan spelverksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen. Det innebär att spel som är licenspliktigt med stöd av annan bestämmelse i spellagen inte omfattas av det undantaget (prop. 2017/18:220 s. 260). Inkomst från spelverksamhet som inte kräver licens enligt spellagen, t.ex. så kallade frisektorlotterier, kan omfattas av det generella hävdbegreppet i 7 kap. 3 § andra stycket e IL (prop. 2017/18:220 s. 259 f.). För närmare information, se hävdvunna finansieringskällor.

För närmare information om vad de olika spelformerna innebär och vilka krav som ställs på spelens utformning, se 2 och 6 kap. spellagen.

Nytt: 2019-03-18

Spelverksamhet efter den 1 januari 2019 som bedrivs med tillstånd enligt lotterilagen

Inkomster från spelverksamhet som bedrivs med stöd av tillstånd enligt den upphävda lotterilagen omfattas inte av inkomstskattelagens bestämmelse om verksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen. Inkomster från en sådan verksamhet kan däremot omfattas av bestämmelsen om inkomst av hävdvunna finansieringskällor. Det är först om verksamhet bedrivs med stöd av licens eller efter registrering enligt 6 kap. spellagen som verksamheten kan undantas från skatteplikt med stöd av 7 kap. 3 § andra stycket 1d IL.

Indelning i självständiga näringsverksamheter

Inkomst av spelverksamhet jämlikt 6 kap. spellagen ska ses som en självständig näringsverksamhet (förvärvskälla), (7 kap. 3 § IL).

Kompletterande information

  • Spelskatt, en form av punktskatt, ska i vissa situationer betalas på licenspliktigt spel.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad [1] [2]