OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Avdragsrätt för uttagsmoms

En fastighet, hyresrätt eller en bostadsrätt till en lägenhet som ingått i en byggnadsrörelse kan ha tillförts tjänster som uttagsbeskattats i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 7 § ML. I vissa situationer kan denna uttagsmoms vara avdragsgill.

Uttagsmoms vid köp av fastigheter

Om en fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som tillförts tjänster som uttagsbeskattas enligt 2 kap. 7 § ML säljs innan den tagits i bruk av säljaren, och om den som köper fastigheten, hyresrätten eller bostadsrätten bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet, har köparen rätt till avdrag för ingående skatt (8 kap. 4 § första stycket 4 ML). Rätt till avdrag för uttagsmomsen ska styrkas med en av överlåtaren utfärdad handling i pappersform eller i elektronisk form (8 kap. 19 § ML).

Uttagsbeskattning i byggnadsrörelse

Det förekommer att en skattskyldig som bedriver byggnadsrörelse och uttagsbeskattats enligt 2 kap. 7 § ML för uttag av skattepliktiga tjänster därefter tar fastigheten eller lägenheten i anspråk för verksamhet som medför skattskyldighet. En sådan skattskyldig har rätt till avdrag för den utgående skatt som hon eller han redovisat eller ska redovisa för uttag av nämnda tjänster (8 kap. 4 § första stycket 5 ML). Avdragets storlek bestäms av i vilken omfattning fastigheten eller lägenheten kommer att användas i verksamhet som medför skattskyldighet. Om avdrag erhålls enligt ovan för den s.k. uttagsmomsen och den skattskyldige senare kommer att använda fastigheten eller lägenheten, eller den del som berättigat till avdrag, i verksamhet som inte medför skattskyldighet enligt ML, så kan jämkning till den skattskyldiges nackdel av det medgivna avdraget bli aktuell.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar