OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär och med belopp i svenska kronor. När kontrolluppgifter lämnas på papper ska uppgiftslämnaren även lämna ett sammandrag.

Fastställt formulär

Kontrolluppgift ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Skatteverket tar fram formulär för kontrolluppgifter och sammandrag (22 kap. 3 § SFF). Skatteverket tillhandahåller formulär till kontrolluppgifter och sammandrag kostnadsfritt. De elektroniska lösningarna som tillhandahålls av Skatteverket uppfyller lagens krav på att uppgifterna ska lämnas på fastställt formulär.

Belopp i svenska kronor

Alla belopp i kontrolluppgifterna ska vara i svenska kronor om inte något annat föreskrivs av Skatteverket. Öresbelopp ska inte anges utan beloppet avrundas alltid nedåt till närmaste hel krona (22 kap. 1-2 §§ SFF).

I de fall ersättning betalas ut i utländsk valuta ska uppgiftslämnaren räkna om beloppet till svenska kronor innan uppgiften lämnas. Omräkningen ska göras efter kursen på utbetalningsdagen.

I inkomstslaget kapital finns ersättningar som redovisas i utländsk valuta, se under Gemensamma regler.

Sammandrag av kontrolluppgifter

Den som lämnar kontrolluppgift på papper ska även lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna (5 kap. 14 § SFF). Detta ska göras varje gång kontrolluppgift på papper lämnas, d.v.s. även vid kompletteringar och rättelser.

Sammandrag av kontrolluppgifter ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige (5 kap. 15 § första stycket SFF):

  • namn
  • personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer
  • postadress.

Sammandraget ska även innehålla uppgift om antalet lämnade kontrolluppgifter (5 kap. 15 § andra stycket § SFF). Sammandraget ska undertecknas av kontaktperson för uppgiftslämnaren.

Skatteverket får meddela föreskrift om undantag från skyldigheten att lämna sammandrag och om innehållet i sammandragen (5 kap. 16 § SFF). Det finns i dagsläget ingen föreskrift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar