OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

För riksdagsledamöter, statsråd, förtroendevalda i landsting och politiskt tillträdda tjänstemän gäller särskilda regler om folkbokföring.

Riksdagsledamöter, statsråd och förtroendevalda i landsting

Den som på grund av sitt uppdrag som riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtroendevald i ett landsting vistas i en bostad, t.ex. en tjänstebostad, ska inte ändra sin folkbokföring om vistelsen i den bostaden endast beror på uppdraget (10 § första stycket FOL). Denna bestämmelse gäller även om t.ex. riksdagsledamoten är bosatt med sin familj i en sådan bostad.

Personen ska vara fortsatt folkbokförd på sin tidigare bostad om han eller hon fortsatt disponerar den. Det kan vara en tidigare bostad eller en sommarstuga som t.ex. riksdagsledamoten fortsatt hyr eller äger. Den övriga familjens bosättning bedöms utifrån reglerna i 7 § FOL. (10 § andra stycket FOL).

Den som har ett politiskt uppdrag och som enbart tillbringar sin dygnsvila i en bostad där han eller hon inte ska anses bosatt, på grund av sitt uppdrag, ska folkbokföras på den fastighet han eller hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning till. (10 § tredje stycket FOL).

Genom en ansökan till Skatteverket kan t.ex. riksdagsledamoten begära att få bli folkbokförd på den fastighet där han eller hon lever tillsammans med sin familj. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (10 § fjärde stycket FOL).

Familjemedlemmar till statsministern

Bosättningen anses inte bli ändrad för statsministerns familjemedlemmar som vistas i statsministerns tjänstebostad (10 a § FOL).

Familjemedlemmar som enbart är bosatta i statsministerns tjänstebostad ska anses bosatta på den fastighet där de med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning. Familjemedlemmarna kan genom en ansökan begära att få bli folkbokförda på den fastighet där statsministerns tjänstebostad är placerad. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (10 a § andra och tredje stycket FOL).

Politiskt tillsatta tjänstemän

En persons vistelse på en fastighet som enbart beror på en anställning som politiskt tillsatt tjänsteman eller ett uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet ska inte leda till ändrad folkbokföring (9 § första punkten FOL). Den som bara vistas i en sådan bostad ska i stället folkbokföras på den fastighet där han eller hon får anses ha sin starkaste anknytning. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (9 § andra stycket FOL).

En person kan däremot folkbokföras på en sådan fastighet om vistelsen inte enbart beror på en sådan anställning eller ett sådant uppdrag. Utgångspunkten är då att förutsättningarna i 7 § FOL är uppfyllda. Om personen lever tillsammans med sin familj på tjänstgöringsorten ska denne normalt folkbokföras tillsammans med familjen.

Med innehavare av politiskt tillsatt tjänst menas här statligt anställda politiskt sakkunniga vid Regeringskansliet och liknande, men däremot inte innehavare av politiskt tillsatta tjänster i kommuner och landsting.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar