OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

För riksdagsledamöter, statsråd, förtroendevalda i regioner och politiskt tillträdda tjänstemän gäller särskilda regler om folkbokföring.

Riksdagsledamöter, statsråd och förtroendevalda i regioner

En person som är riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtroendevald i en region (tidigare landsting) och som på grund av sitt uppdrag vistas i en bostad, t.ex. en tjänstebostad, ska inte ändra sin folkbokföring om vistelsen i den bostaden endast beror på uppdraget (10 § första stycket FOL). Denna bestämmelse gäller även om t.ex. riksdagsledamoten är bosatt med sin familj i den bostaden.

Personen ska vara fortsatt folkbokförd på sin tidigare bostad om hen fortfarande disponerar den. Det kan vara en tidigare bostad eller en sommarstuga som t.ex. riksdagsledamoten fortsatt hyr eller äger. Om personen har familj bedöms familjemedlemmarnas bosättning utifrån reglerna i 7 § FOL, enkel eller dubbel bosättning (10 § andra stycket FOL).

En person som har ett politiskt uppdrag och som enbart tillbringar sin dygnsvila i en bostad där hen inte ska anses bosatt, på grund av sitt uppdrag, ska folkbokföras på den fastighet hen med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning till (10 § tredje stycket FOL).

Genom en ansökan till Skatteverket kan t.ex. riksdagsledamoten begära att få bli folkbokförd på den fastighet där hen lever tillsammans med sin familj. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (10 § fjärde stycket FOL).

Familjemedlemmar till statsministern

Om statsministerns familjemedlemmar vistas i hens tjänstebostad anses det inte leda till ändrad bosättning (10 a § första stycket FOL).

En familjemedlem som enbart är bosatt i statsministerns tjänstebostad ska anses bosatt på den fastighet där hen med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning. Familjemedlemmen kan genom en ansökan till Skatteverket begära att få bli folkbokförd på den fastighet där statsministerns tjänstebostad är placerad. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (10 a § andra och tredje stycket FOL).

Politiskt tillsatta tjänstemän

Om en persons vistelse på en fastighet enbart beror på en anställning som politiskt tillsatt tjänsteman eller ett uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet ska det inte leda till ändrad folkbokföring (9 § första stycket 1 FOL). Den som endast vistas i en sådan bostad ska i stället folkbokföras på den fastighet där hen med hänsyn till omständigheterna i övrigt får anses ha sin starkaste anknytning. Skatteverkets bedömning ska motsvara den som enligt 7 § FOL ska göras vid dubbel bosättning (9 § andra stycket FOL).

En person kan däremot folkbokföras på en sådan fastighet om vistelsen inte enbart beror på en sådan anställning eller ett sådant uppdrag. Utgångspunkten är då att förutsättningarna i 7 § FOL är uppfyllda. Om personen lever tillsammans med sin familj på tjänstgöringsorten ska hen normalt folkbokföras tillsammans med familjen.

Med politiskt tillsatta tjänstemän menas här statligt anställda politiskt sakkunniga vid Regeringskansliet och liknande. Tjänster som är politiskt tillsatta inom kommuner och regioner omfattas inte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar