OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2020.

Företag inom en koncern utför inte sällan tjänster som andra företag inom koncernen får del av på ett eller annat sätt, t.ex. administration, ledningsfunktioner, kreditgivning eller borgensåtagande. Några faktorer är särskilt relevanta ur ett internprissättningsperspektiv, bl.a. när en tjänst ska anses ha tillhandahållits, i vilka situationer en tjänst ska debiteras ut och vad man bör tänka på vid räntesättning av koncerninterna lån.