OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning till nackdel passar inte för vissa typer av beslut. I stället för att utforma speciella bestämmelser om omprövning till nackdel har lagstiftaren valt att införa ett förbud för omprövning till nackdel för just dessa beslut.

Beslut som inte får omprövas till nackdel

Följande beslut får Skatteverket inte ompröva till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § SFL):

Förbudet gäller bara omprövning till nackdel på initiativ av Skatteverket. Övriga bestämmelser om omprövning i 66 kap. SFL är alltså tillämpliga på dessa typer av beslut, såsom omprövning på den enskildas intitiativ och omprövning till fördel på Skatteverkets initiativ.

Beslut om ansvar

Beslut om ansvar för skatt eller avgift enligt 59 kap. SFL hanteras i en särskild ordning och saknar samband med de beslut om skatter och avgifter som fattas löpande för redovisningsperioder och beskattningsår. De bestämmelser om omprövning till nackdel som finns i SFL passar därför inte för dessa typer av beslut. I valet mellan att utforma speciella bestämmelser för omprövning till nackdel eller att införa ett förbud för Skatteverket att ompröva till nackdel valde lagstiftaren förbudet (prop. 2010/11:165 s. 1097).

Med beslut om ansvar för skatt eller avgift i 59 kap. SFL avses även de fall i där beslutet om ansvar för skatt för utbetalaren även omfattar en känd mottagare (59 kap. 3 § andra stycket SFL). Dessa beslut omfattas alltså också av förbudet mot att fatta omprövningsbeslut till nackdel.

Beslut om skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts

Precis som besluten om ansvar för skatter och avgifter fattas beslut om skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts i särskild ordning. De besluten passar inte heller in i SFL:s regelverk för omprövning av beslut till nackdel. Därför omfattas dessa beslut av förbudet mot omprövning till nackdel (prop. 2010/11:165 s. 1097).

Beslut som är möjliga att återkalla

När det finns särskilda bestämmelser i SFL om återkallelse av beslut så utesluter det att Skatteverket omprövar till nackdel för den som beslutet gäller. Oavsett om det finns grund för att återkalla beslutet eller inte så får ändå inte omprövning till nackdel användas för att försöka ändra på beslutet (prop. 2010/11:165 s. 1097).

När det gäller beslut om anstånd kan Skatteverket återkalla anståndet, sätta ned anståndsbeloppet eller kräva säkerhet för fortsatt anstånd (63 kap. 22 § SFL). Om Skatteverket beslutar att sätta ned ett anstånd eller beslutar att kräva säkerhet för fortsatt anstånd så kan det ses som att anståndet återkallas delvis. Det innebär att en omprövning till nackdel för den som ärendet gäller inte kan komma i fråga ens för sådana beslut (prop. 2010/11:165 s. 1097).

Det finns också bestämmelser om återkallelse när det gäller

Beslut som inte bör omprövas till nackdel

Det finns beslut där ordalydelsen i 66 kap. 21 § SFL inte utesluter att Skatteverket får ompröva till nackdel, men där tanken ändå är att den befogenheten inte ska behöva användas. Det gäller t.ex. beslut om revision eller föreläggande. Det beror på att behovet av att t.ex. utvidga syftet med en revision kan tillgodoses genom nya beslut eftersom det oftast rör sig om nya frågor.

Ett beslut om revision för kontroll av en uppgiftsskyldighet hindrar alltså inte att Skatteverket beslutar om revision hos samma person för att kontrollera en dokumentationsskyldighet. Skatteverket kan på samma sätt rikta förelägganden till samma person utan att behöva ompröva det första föreläggandet till nackdel. Liknande resonemang kan föras om beslut om försegling enligt bestämmelserna om bevissäkring i 45 kap. SFL och Skatteverkets beslut att, i avvaktan på förvaltningsrättens dom, ta egendom i förvar med stöd av bestämmelserna om betalningssäkring i 46 kap. (prop. 2010/11:165 s. 1099 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner