OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Den person som har registrerats har ett antal rättigheter när Skatteverket behandlar dennes personuppgifter. Den registrerade har bl.a. rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas och en rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Den registrerade har däremot inte någon möjlighet att motsätta sig behandling av personuppgifter som görs inom folkbokföringsverksamheten.

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur?

Det är de allmänna dataskyddsbestämmelserna som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och hur Skatteverket ska lämna informationen.

En systematisering av samma personuppgifter, i exempelvis en tabell, som redan behandlas i folkbokföringsdatabasen behöver inte särskilt framgå av ett registerutdrag. Skatteverket får inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade själv (5 kap. 1 § kompletterande dataskyddslag).

Bestämmelserna om information till den registrerade gäller inte för avlidna.

Skatteverket ska lämna information på eget initiativ

När Skatteverket behandlar personuppgifter som myndigheten har samlat in är Skatteverket skyldigt att på eget initiativ informera personen om behandlingen.

Ansökan om information, registerutdrag

Skatteverket ska efter ansökan av en fysisk person lämna besked om Skatteverket behandlar personuppgifter som rör den personen eller inte (artikel 15 EU:s dataskyddsförordning).

Skatteverket ska rätta felaktiga personuppgifter

Skatteverket ska på den registrerade personens begäran rätta felaktiga personuppgifter (artikel 16 EU:s dataskyddsförordning). Det är personen som begär att Skatteverket ska registrera en uppgift i folkbokföringen som har bevisbördan för att visa att uppgiften är korrekt. Om det finns oklarheter eller brister i underlaget för hens begäran ska Skatteverket inte registrera uppgiften (RÅ 2000 not. 122). När Skatteverket registrerar en anmälan om folkbokföring i enlighet med uppgifterna i en skriftlig anmälan, så får registreringen anses vara korrekt.

Radering

Skatteverket får bara radera uppgifter som behandlas i folkbokföringsverksamheten om det finns stöd för det i en gallringsbestämmelse.

Begränsning av behandling

EU:s dataskyddsförordning innehåller en bestämmelse om begränsning av behandling.

Invändningar mot behandling av uppgifter

En registrerad person har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 EU:s dataskyddsförordning vid sådan behandling som är tillåten enligt FdbL, FdbF eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen (3 kap. 1 § FdbL).

Automatiserade beslut

Skatteverket har möjlighet att fatta automatiserade beslut i folkbokföringsverksamheten.

Klagomål

En registrerad har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Överklagande

Den kompletterande dataskyddslagen innehåller bestämmelser om den registrerades möjligheter att överklaga Skatteverkets olika beslut som gäller de registrerades rättigheter.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
  • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1]